Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 316/TB-TCT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 09/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/TB-TCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH

Triển khai Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế;

Triển khai Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh như sau:

1. Tại Tổng cục Thuế:

1.1. Giao Vụ Quản lý thuế Thu nhập cá nhân chủ trì tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xây dựng chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ kinh doanh và triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Cụ thể như sau:

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về định hướng cải cách thủ tục hành chính thuế và quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch cải cách quản lý thuế chung của ngành;

- Nghiên cứu, xây dựng các quy trình quản lý, kỹ năng quản lý, biện pháp quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh và chỉ đạo cơ quan thuế cấp dưới tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh tự giác tuân thủ pháp luật thuế;

- Hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra cơ quan thuế các cấp triển khai thực hiện các chính sách thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; các quy trình, biện pháp nghiệp vụ, kỹ năng về quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh (trong đó bao gồm cả nội dung công khai thông tin hộ khoán theo quy định)

- Đánh giá, phân tích và tổng hợp tình hình thực hiện dự toán thu đối với cá nhân, hộ kinh doanh; tình hình kinh tế - tài chính - xã hội ảnh hưởng đến thu nộp ngân sách của cá nhân, hộ kinh doanh; xác định nguyên nhân thất thu, đề xuất biện pháp chỉ đạo chống thất thu, chống gian lận thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

- Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin với các ngành để hoàn thiện các phương thức quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh;

- Định kỳ đánh giá, phân tích, tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật thuế, quy trình nghiệp vụ, biện pháp quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật thuế, các quy trình nghiệp vụ, biện pháp quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng biên soạn tài liệu, tổ chức hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ Cục Thuế triển khai các chính sách thuế, quy trình quản lý thuế, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh;

- Triển khai các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của Tổng cục trưởng.

1.2. Vụ Chính sách, Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân trình Tổng cục, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh theo phân công.

1.3. Giao Ban Cải cách tiếp tục triển khai thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ”Đánh giá hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế” theo Quyết định số 556/QĐ-TCT ngày 18/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ”Xây dựng sổ tay nghiệp vụ điều tra doanh thu đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán” theo Quyết định số 562/QĐ-TCT ngày 21/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

- Tiếp tục phối hợp với Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn về Chế độ kế toán hộ kinh doanh (thay thế cho Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Phối hợp với Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân tổ chức tập huấn Quy trình Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-TCT ngày 06/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Quy trình Công khai hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-TCT ngày 06/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

1.4. Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế trong chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, trong đó bao gồm cả việc công khai thông tin hộ khoán.

2. Tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

2.1. Giao Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán chủ trì tham mưu giúp Cục Thuế hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, triển khai các nghiệp vụ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng liên quan để thực hiện việc công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế khoán trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế.

2.2. Các Phòng thuộc Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ theo Quy trình Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-TCT ngày 06/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Quy trình Công khai hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-TCT ngày 06/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Vụ/đơn vị/Cục Thuế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo TCT;
- Các Cục Thuế tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Vụ Quản lý thuế TNCN;
- Ban CC;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 316/TB-TCT ngày 09/10/2014 giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.354

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198