Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/CT-BTC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/CT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TRONG QUẢN LÝ THUẾ, TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

Trong những năm qua, thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng về cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế như: Từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thuế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; Duy trì hoạt động đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp qua đó trao đổi tháo gỡ các khó khăn vướng mắc; Đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký thuế, kê khai nộp thuế; Xây dựng và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử,... nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn phát sinh một số hạn chế, tồn tại từ phía cơ quan, cán bộ công chức thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Để tăng cường kỷ cương kỷ luật trong công tác quản lý thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật thuế

Yêu cầu Tổng cục Thuế tiến hành ngay việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bố trí vào chương trình kế hoạch việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật. Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành về thuế TNDN theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính đã được phê duyệt.

Đồng thời, phải tổ chức nắm bắt tình hình tổng kết đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, vừa tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, vừa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện một số quy trình nghiệp vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến người nộp thuế. Cụ thể:

a) Nghiên cứu, xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí, trách nhiệm của công chức thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh; Trên cơ sở đó, dự thảo trình Bộ Tài chính ban hành chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tổ chức (Hoàn thành trước 31/12/2014); đối với hộ, cá nhân kinh doanh (Hoàn thành trước 30/9/2014).

b) Xây dựng quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế (Hoàn thành trước 30/6/2014); Sửa đổi và ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán (Hoàn thành trước 30/8/2014); Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân có nhà cho thuê (Hoàn thành trước 30/7/2014);

c) Xây dựng và ban hành Quy trình bán hóa đơn, cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân bao gồm cả hộ, cá nhân có nhà cho thuê;

Hoàn thành trước 30/8/2014.

d) Nghiên cứu, triển khai kết nối mạng giữa cơ quan Thuế với cơ quan Tài nguyên môi trường để chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai trên địa bàn (Thực hiện thí điểm trước tại các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng); Nghiên cứu ứng dụng kê khai thuế qua mạng với lĩnh vực này (thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với chuyển nhượng nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hộ, cá nhân có nhà cho thuê).

Thời hạn hoàn thành trước 31/12/2014.

đ) Tổng kết tình hình, trên cơ sở đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình kiểm tra nội bộ hệ thống thuế; Quy chế, quy trình tiếp công dân; quy chế, quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại; Quy chế, quy trình nhận và giải quyết đơn tố cáo; Xây dựng sổ tay nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ công tác thuế.

Hoàn thành trước 30/9/2014.

e) Xây dựng Đề án quản trị công việc đối với các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế: Về nguyên tắc, quản trị công việc cần đảm bảo tính tập trung, thống nhất, chủ động cập nhật, đầy đủ, chính xác. Trong đó, cần nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản trị, chế độ báo cáo tự động, chế độ nhắc nhở cảnh báo, chế độ giải quyết đối với những công việc còn tồn tại và quản trị hồ sơ theo nội dung công việc.

Hoàn thành trước 30/9/2014.

f) Xây dựng Đề án quản trị công việc của hệ thống thuế: Về nguyên tắc phải đảm bảo tập trung, thống nhất, tự động cập nhật, đầy đủ, chính xác. Trong đó, phải làm rõ được kết quả thực hiện, số tồn nợ của một số công việc: giải quyết vướng mắc phát sinh; giải quyết các hồ sơ khiếu nại; giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế; số tờ khai doanh nghiệp nộp trong kỳ so với số doanh nghiệp đăng ký cấp mã số thuế đang hoạt động. Thực hiện chế độ công khai trên trang tin điện tử Tổng cục Thuế số lượng và nội dung những văn bản đề nghị hướng dẫn giải quyết của người nộp thuế; nội dung các văn bản trả lời của cơ quan thuế các cấp. Đồng thời, phải đảm bảo xây dựng các chế độ báo cáo tự động, chế độ nhắc nhở giải quyết và chế tài đối với những tồn tại.

Hoàn thành trước 31/12/2014

3. Xây dựng Đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế, trong đó xác định rõ đối tượng tham gia đánh giá; thời gian, chu kỳ thực hiện đánh giá; các tiêu chí đánh giá phải đảm bảo được khả năng lượng hóa về tính đầy đủ, minh bạch, phù hợp của chính sách; về năng lực phục vụ của cán bộ công chức thuế; về mức độ đảm bảo cơ sở vật chất của cơ quan thuế...

Hoàn thành trước 30/9/2014.

4. Xây dựng và ban hành chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu của cơ quan thuế trên cơ sở các chỉ tiêu đánh giá hàng năm như:

- Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN;

- Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người nộp thuế khai thuế và tỷ lệ nợ đọng thuế so với số thuế thực thu;

- Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kế hoạch kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN và kế hoạch kiểm tra nội bộ;

- Chỉ tiêu thực hiện giải quyết khiếu nại, kết quả giải quyết các văn bản vướng mắc đề nghị xử lý của người nộp thuế;

- Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

Đánh giá việc thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan thuế các cấp định kỳ hàng năm trước ngày 31/1 năm sau và thực hiện công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế - Hoàn thành trước 30/6/2014.

Kết quả thực hiện đánh giá định lượng cụ thể theo 5 chỉ tiêu ở Khoản này là cơ sở khen thưởng, kỷ luật, đánh giá bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo các cấp trong hệ thống thuế.

5. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức tại cơ quan thuế các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị trong thực thi công vụ. Công tác định kỳ hàng năm, kiểm tra, đánh giá cán bộ công chức trong thực thi công vụ theo quy định tại Mục a, Khoản 2; Khoản 3 và Khoản 4 của Chỉ thị này, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nội ngành. Đề cao trách nhiệm phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc đi đôi với cải cách hành chính.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

b) Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến tất cả cán bộ công chức thuế; Xây dựng kế hoạch biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung quy định tại Chỉ thị này.

c) Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thuế thực hiện Chỉ thị; Đồng thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ, trong phạm vi chức năng kiểm tra, đôn đốc các công việc liên quan đến Chỉ thị này.

d) Văn phòng Bộ phối hợp với Tổng cục Thuế đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Tổng cục Thuế (để thực hiện);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-BTC ngày 20/05/2014 tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.947
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159