Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 308/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ HOÀN THIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 (QUY HOẠCH ĐIỆN VIII)

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương về việc hoàn thiện Quy hoạch điện VIII để chuẩn bị cho các hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Cao Xuân Thành - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến thảo luận của đại biểu tham gia buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Công Thương đã nỗ lực, cố gắng hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại các văn bản số 133/TB-VPCP ngày 29 tháng 5 năm 2021, số 91/TB-VPCP ngày 03 tháng 5 năm 2021 và số 189/TB-VPCP ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII cũng đã họp và cho ý kiến đối với Quy hoạch điện VIII; trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 6277/TTr-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

2. Quy hoạch điện VIII là một trong các quy hoạch có độ phức tạp cao và được nhiều cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, cũng như các địa phương đặc biệt quan tâm; thời gian qua còn có nhiều ý kiến tiếp tục góp ý thêm nhằm tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát huy lợi thế vùng, miền, xu hướng công nghệ mới và yêu cầu bảo vệ môi trường để phát triển bền vững ngành điện, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia theo đúng định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII, đồng thời khẩn trương chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và các địa phương về Quy hoạch điện VIII, cụ thể như sau:

a) Về nội dung Quy hoạch điện VIII:

- Tiếp tục rà soát quy hoạnh phát triển nguồn điện theo hướng bảo đảm cao nhất cân bằng cung cầu nội vùng (Bắc, Trung, Nam), kết hợp sử dụng hợp lý, kinh tế lưới điện truyền tải liên kết hiện có và đang đầu tư xây dựng, bảo điểm hiệu quả chung cao nhất; đánh giá kỹ thêm về mức độ dự phòng nguồn điện tối ưu và hợp lý của hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện từng miền, có tính đến phương án điều hành bảo đảm cung ứng điện khi tỷ lệ thực hiện nguồn điện không đạt 100% so với quy hoạch và phương án cân đối dự phòng công suất nguồn điện không tính đến nguồn điện mặt trời.

- Rà soát kỹ về quy hoạch một số nguồn điện có tính khả thi không cao hiện chưa giao chủ đầu tư hoặc đã có chủ đầu tư nhưng có đề nghị không tiếp tục triển khai, nhất là các dự án nhiệt điện than; đề xuất các phương án xử lý phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu thông điệp của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc (COP26).

- Bổ sung làm rõ về các tiêu chí xác định các dự án trọng điểm, ưu tiên trong Quy hoạch điện VIII.

b) Về chuẩn bị tổ chức các hội nghị: Giao Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức trong và ngoài nước, các địa phương về dự thảo Quy hoạch điện VIII để lắng nghe nhiều chiều về quy hoạch nguồn và lưới điện, sử dụng điện, vấn đề giá điện v.v...; đề xuất thành phần, chuẩn bị nội dung và chương trình các hội nghị để trao đổi công khai, minh bạch và dân chủ tại hội nghị, báo cáo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Viện Năng lượng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN;
- Lưu: VT, CN(2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

GOVERNMENT OFFICE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 308/TB-VPCP

Hanoi, November 09, 2021

 

ANNOUNCEMENT

VERDICT OF DEPUTY PRIME MINISTER LE VAN THANH AT THE MEETING WITH THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE (MOIT) ON COMPLETION OF THE NATIONAL POWER DEVELOPMENT PLAN FOR 2021 – 2030, WITH A VISION TOWARD 2045 (PDP8)

On November 05, 2021, at the headquarters of the Government, Deputy Prime Minister Le Van Thanh chaired a meeting with the heads of MOIT on completion of PDP8 in order to be prepared for the conferences with experts, scientists, managers and local governments as requested by the Prime Minister. The meeting was attended by Mr. Dang Hoang An – Deputy Minister of f Industry and Trade, Mr. Nguyen Cao Luc, Deputy Chief of the Government Office, Mr. Cao Xuan Thanh – Deputy Chief of National Steering Committee for Power Development, and heads of some relevant agencies and units. After listening to the Ministry of Industry and Trade's report and discussion of the participants, Deputy Prime Minister Le Van Thanh has given the verdict below:

1. The Government recognizes MOIT's effort in completion of PDP8 as directed by the Prime Minister Pham Minh Chinh and Deputy Prime Minister Le Van Thanh in Document No. 133/TB-VPCP dated May 29, 2021, document No. 91/TB-VPCP dated May 03, 2021 and Document No. 189/TB-VPCP dated July 17, 2021 of Government Office. The PDP8 Appraisal Council also had a meeting and gave comments on PDP8, which were the basis for the Ministry of Industry and Trade to submit Report No. 6277/TTr-BCT dated October 08, 2021 to the Prime Minister.

2. PDP8 is a highly complicated plan and has received a lot of attentions from Vietnamese and foreign scientists experts, agencies, units, and local governments. Recently, it still receive comments on how to take advantage of regions, new technology and environmental safety for sustainable development of the power sector, ensuring national energy security according to Vietnam's National Energy Development Strategy by 2030 with a vision towards 2045 in Resolution No. 55-NQ/TW dated February 11, 2020 of the Politburo.

Pursuant to directives of the Prime Minister Pham Minh Chinh, Deputy Prime Minister Le Van Thanh hereby requests that the Ministry of Industry and Trade continue to complete the draft PDP8 and prepare documents serving the PDP8 conferences with experts, scientists and local governments. To be specific:

a) Regarding contents of PDP8:

- Continue to review the power source development plan towards assurance of intra-regional balance between supply and demand (the North, the Central Region, the South); combine reasonable and economical use of the existing transmission grids and development of new transmission grids to achieve the most efficiency; assess more thoroughly the optimal and rational backup power sources of the national electricity system and regional electricity systems, with consideration for operation plan to ensure power supply in case the power source ratio is smaller than 100% compared to the planning, and prepare a plan for balancing backup power excluding solar power.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Clarify the criteria for identification of key and prioritized projects in PDP8.

b) Preparation for conferences: the Ministry of Industry and Trade shall review and consolidate comments provided by Vietnamese and foreign organizations, experts, scientists and local governments on PDP8 to have an impartial view on power sources, grid, use, prices, etc. Propose participants, prepare contents and agendas of conferences to ensure transparency and democracy; submit a report to Deputy Prime Minister Le Van Thanh before November 10, 2021.

For your information and compliance./.

 

 

PP MINISTER, CHAIRPERSON
DEPUTY CHAIRPERSON
Nguyen Cao Luc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 308/TB-VPCP ngày 09/11/2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!