Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 91/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 (QUY HOẠCH ĐIỆN VIII)

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Tham gia họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Điện lực Việt Nam, Viện Năng lượng. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

1. Quy hoạch điện VIII có vai trò rất quan trọng trong hệ thống quy hoạch ngành quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, yêu cầu sớm hoàn thành với chất lượng tốt nhất, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, tạo nền tảng hạ tầng cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Công Thương đã tổ chức lập, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành Quy hoạch điện VIII cơ bản theo Nhiệm vụ lập Quy hoạch được phê duyệt. Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII cũng đã thực hiện công tác thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định (văn bản số 18/BC-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2021). Bộ Công Thương cũng đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (Tờ trình số 1682/TTr-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2021).

2. Trong bối cảnh các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan khác đang trong giai đoạn hoàn thiện đồng bộ, Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 2020/VPCP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ) đã có chỉ đạo tập trung hoàn thiện Quy hoạch điện VIII với chất lượng tốt nhất, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, đảm bảo đủ điện cho phát triển đất nước; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và thủ tục thẩm định bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Sau khi Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam với vai trò là trụ cột của ngành điện có thêm ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định phê duyệt (văn bản số 1645/EVN-KH ngày 02 tháng 4 năm 2021). Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Quy hoạch điện VIII là cần thiết với mục đích đạt chất lượng tốt nhất, phát triển ngành điện bền vững, nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng của đất nước, xác định quy mô phát triển hợp lý hệ thống điện quốc gia qua từng thời kỳ để có giá bán điện hợp lý nhất và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3. Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, trong đó xem xét kỹ các nội dung sau:

- Rà soát, đánh giá kỹ thêm về hiện trạng năng lực hệ thống điện quốc gia hiện nay; khả năng về cung ứng điện tối đa trong trường hợp có và không có ràng buộc về truyền tải công suất các nguồn điện hiện hữu trong hệ thống.

- Rà soát kỹ, toàn diện về danh mục nguồn và lưới điện đã có trong Quy hoạch đin VII điều chnh (kể cả danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền chính thức bổ sung quy hoạch); phân tích kỹ về tiến độ của các dự án đầu tư đang triển khai đ làm cơ sở cân đối, tính toán phù hợp trong Quy hoạch điện VIII.

- Rà soát quy mô phát triển nguồn điện, cơ cấu nguồn điện hợp lý so với dự báo nhu cầu điện từng thời kỳ, nhất là giai đoạn đến năm 2030; không để xảy ra tình trạng dự phòng nguồn điện không hợp lý (như phương án phát triển tổng công suất đặt 167.000 MW nguồn điện đến năm 2030 trong khi khi đó dự báo nhu cầu công suất cực đại theo phương án cơ sở là 86.500 MW). Lưu ý tuân thủ đúng định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị, đặc biệt là các mục tiêu phát triển về năng lượng tái tạo và nguồn điện khí LNG.

- Bổ sung xem xét quy định các tiêu chí về các dự án quan trọng, ưu tiên trong Quy hoạch qua từng thời kỳ; rà soát quy mô và phân bhợp lý không gian phát triển các nguồn điện, nhất là nguồn điện LNG trong Quy hoạch, bảo đảm lợi thế cạnh tranh, tối ưu trong phát triển hệ thống điện.

- Nghiên cứu hoàn thiện thêm giải pháp về pháp luật, chính sách và tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện quy hoạch đkhắc phục những điểm còn yếu trong thực hiện Quy hoạch điện VII, nhất là khi chuyển từ dạng quy hoạch chi tiết sang dạng quy hoạch định hướng trong Quy hoạch điện VIII.

- Quán triệt tinh thần phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện Quy hoạch. Do đó, rà soát quy định về lập kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII bảo đảm rõ ràng, rõ trách nhiệm, theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Rà soát quy định về cơ quan chủ trì xây dựng cơ chế đấu thầu đlựa chọn các chủ đầu tư thực hiện các dự án điện bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 140/NQ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2020.

- Làm rõ mối liên hệ về phát triển nguồn và lưới điện giữa Quy hoạch điện VIII và các quy hoạch tỉnh đang được các địa phương tổ chức lập.

- Xem xét thêm về việc xử lý Trung tâm Điện lực Kiên Lương theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia cụ thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 1645/EVN-KH ngày 02 tháng 4 năm 2021, trong đó: nghiên cứu việc tách danh mục các nguồn điện đã có quy hoạch và tiếp tục triển khai để đảm bảo công khai, minh bạch; đồng thời, rà soát danh mục, kết cấu lưới điện truyền tải cho phù hợp.

4. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các nội dung tại mục 3 nêu trên và hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương lấy thêm ý kiến tham gia của các Bộ ngành, cơ quan có liên quan về dự thảo Quyết định phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ trình lại Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Viện Năng lượng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 91/TB-VPCP ngày 03/05/2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.405

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 23.20.20.52