Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 92/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Thương mại tại Công văn số 4556/TM-QLCT ngày 21/9/2005 về việc đề nghị ban hành lệ phí và chế độ quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp và Công văn số 5183/TM-QLCT ngày 26/10/2005 về việc đề nghị bổ sung lệ phí cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo mức thu như sau:

1. Cấp mới: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/giấy;

2. Cấp bổ sung: 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/giấy;

3. Cấp lại: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/giấy.

Điều 2. Tiền thu lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Cơ quan thu lệ phí (Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch) được trích 75% (bảy mươi lăm phần trăm) số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo nội dung chi quy định tại điểm 4-b, mục C, phần III của Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

2. Cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán số tiền lệ phí thu được (sau khi đã trừ chi phí tổ chức thu) vào ngân sách nhà nước vào chương, loại, khoản tương ứng, mục 047, tiểu mục 26 của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và phân cấp theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu lệ phí, chứng từ thu lệ phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 5. Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp lệ phí, cơ quan thu lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc
nhà nước các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 92/2005/QD-BTC

Hanoi, December 9, 2005

 

DECISION

PROVIDING FOR FEE RATES AND THE REGIME ON COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF FEES FOR THE GRANT OF REGISTRATION PAPERS FOR MULTI-LEVEL SALE OF GOODS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
Pursuant to the Government's Decree No. 110/2005/ND-CP of August 24, 2005, on the management of multi-level sale of goods;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
After receiving the Trade Ministry's opinions in Official Letter No. 4556/TM-QLCT of September 21, 2005, requesting the promulgation of fees and regime on the management and use of fees for the grant of registration papers for multi-level sale of goods, and Official Letter No. 5183/TM-QLCT of October 26, 2005, requesting the addition of fees for the re-grant of registration papers for multi-level sale of goods;
At the proposal of the Director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- Enterprises applying for registration papers for multi-level sale of goods must pay fees therefor at the following rates:

1. Grant of new registration papers: VND 300,000 (three hundred thousand)/paper;

2. Additional grant: VND 200,000 (two hundred thousand)/paper;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Fee amounts collected from the grant of registration papers for multi-level sale of goods provided for in this Decision constitute a state budget revenue, which shall be managed and used as follows:

1. Fee-collecting agencies (Provincial/Municipal Trade Services or Trade-Tourism Services) may deduct 75% (seventy five percent) of the collected fee amounts to cover fee collection expenses specified at Point 4-b, Section C, Part III of the Finance Ministry's Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24, 2002, guiding the implementation of the provisions of ordinance on charges and fees;

2. Fee-collecting agencies shall declare and remit the collected fee amounts (after subtracting fee collection expenses) into the state budget under corresponding chapters and clauses, Item 047, Sub-item 26 of the current State Budget Index, and finalized them as decentralized according to the provisions of law on the state budget.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Article 4.- Other matters related to fee collection, remittance, management and use, publicity of the fee collection regime, and fee collection documents which are not mentioned in this Decision shall comply with the guidance of the Finance Ministry's Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24, 2002, guiding the implementation of the provisions of ordinance on charges and fees.

Article 5.- Fee payers, fee-collecting agencies and concerned agencies shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER

Truong Chi Trung

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92/2005/QĐ-BTC ngày 09/12/2005 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.930

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!