Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 919/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 21/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công, xây dựng và thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công, xây dựng và thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 9662/VPCP-CN ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng chính phủ về chương trình khuyến công quốc gia;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 52/TTr-SCT ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Giao Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện hàng năm của Chương trình, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo đúng quy định; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Chương trình để phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnhHTKT;
- Lưu: VT, HTKT.TQT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

CHƯƠNG TRÌNH

KHUYẾN CÔNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày   tháng   năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Động viên và huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

- Hỗ trợ các hoạt động sản xuất công nghiệp, sản phẩm công nghiệp chủ lực và lợi thế của tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và giá trị sản phẩm.

- Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.

- Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhanh, bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hỗ trợ 03 doanh nghiệp xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cho khoảng 50 cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp 05 cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 02 cụm công nghiệp.

- Hỗ trợ 02 đợt tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

- Hỗ trợ 03 đề án về trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các sản phẩm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

- Hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 03 đề án.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi của Chương trình: Thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công; đối tượng quy định tại Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp

Hỗ trợ xây dựng mô hình tiên tiến, thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Dự kiến hỗ trợ xây dựng 03 mô hình.

2. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật

Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cho các doanh nghiệp, các cơ sở, các hộ sản xuất nhỏ. Dự kiến cả giai đoạn hỗ trợ khoảng 50 cơ sở công nghiệp nông thôn.

3. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn

Hai năm một lần tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh vào những năm chẵn, trên cơ sở đó lựa chọn sản phẩm được bình chọn cấp tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực. Dự kiến cả giai đoạn tổ chức 02 đợt bình chọn.

Hỗ trợ trưng bày cho các cơ sở công nghiệp nông thôn để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia. Dự kiến hỗ trợ 03 đề án.

4. Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, thiết bị công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp và các thông tin khác cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Dự kiến triển khai 03 đề án cung cấp thông tin.

5. Tư vấn, hỗ trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn

Hỗ trợ thuê tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán; nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới. Dự kiến hỗ trợ 05 cơ sở công nghiệp nông thôn.

6. Hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Dự kiến hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 02 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổng số nguồn vốn từ ngân sách cho hoạt động khuyến công địa phương giai đoạn năm 2021 - 2025 là: 8.275 triệu đồng. Cụ thể:

Năm 2021: 1.445 triệu đồng.

Năm 2022: 1.775 triệu đồng.

Năm 2023: 1.575 triệu đồng.

Năm 2024: 1.675 triệu đồng.

Năm 2025: 1.805 triệu đồng.

2. Nguồn vốn đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình đã được phê duyệt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công.

- Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí hằng năm; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Chương trình theo đúng quy định của Nhà nước; định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chương trình.

2. Sở Tài chính

- Trên cơ sở Chương trình Khuyến công hàng năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đề nghị của Sở Công Thương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình này đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh và theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan (Hội đồng thẩm định) thực hiện thẩm định các đề án, kinh phí đề nghị hỗ trợ từ Chương trình Khuyến công địa phương theo qui định.

3. Các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội

Các sở, ban ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các nội dung liên quan trong chương trình.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Hằng năm, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn và tổng hợp kế hoạch khuyến công, lựa chọn, xây dựng các đề án khuyến công trên địa bàn để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh hoặc chủ động hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp huyện.

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp cho các cơ sở công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn.

- Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các đề án khuyến công để triển khai thực hiện.

5. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công, xây dựng và thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh Kon Tum. Tham mưu cho Sở Công Thương xây dựng và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ, đề án khuyến công được duyệt đảm bảo mục tiêu chương trình đề ra.

6. Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn

Căn cứ nội dung Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng, đăng ký đề án khuyến công cụ thể, thiết thực và tham gia thực hiện đạt hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp ý kiến gửi về Sở Công Thương bằng văn bản, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo./.

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(Kèm theo quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Nội dung chương trình

Giai đoạn 2021-2025

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Tổng số đề án

Số đề án

Số đề án

Số đề án

Số đề án

Số đề án

1

Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

03

01

 

01

 

01

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

50

9

10

10

10

11

3

Hỗ trợ tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

02

 

01

 

01

 

4

Hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

03

01

 

01

 

01

5

Hỗ trợ trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn

03

01

 

01

 

01

6

Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn

05

01

01

01

01

01

7

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp.

02

 

01

 

01

 

 

Tổng cộng

68

13

13

14

13

15

 

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Nội dung chương trình thực hiện

Giai đoạn 2021-2025

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Tổng Kinh phí

KP KCĐP

KP KCĐP

KP KCĐP

KP KCĐP

KP KCĐP

1

 Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

600

200

 

200

 

200

2

 Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

6.500

1.170

1.300

1.300

1.300

1.430

3

 Hỗ trợ tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

100

 

50

 

50

 

4

 Hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

200

 

100

 

 

100

5

 Hỗ trợ trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn

150

50

 

50

 

50

6

 Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn

125

25

25

25

25

25

7

 Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp.

600

 

300

 

300

 

 

Tổng cộng

8.275

1.445

1.775

1.575

1.675

1.805

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123