Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/2005/QĐ-BTC về việc thực hiện cam kết Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 81/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81/2005/QĐ-BTC

Hà nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG DỆT, MAY KÝ GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05/07/1993; số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
Căn cứ Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho giai đoạn 2003-2005.
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 12% (mười hai phần trăm) đối với các mặt hàng thuộc các nhóm từ 6301 đến 6307 tại Quyết định số 19/2004/QĐ/BTC ngày 16/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa kỳ cho giai đoạn 2003-2005.

Điều 2: Quy định tại Điều 1 được áp dụng cho các mặt hàng dệt, may có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Cộng đồng Châu Âu (EU) hoặc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Australia.

Điều 3: Đối với những mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Điều 1 nêu trên nếu cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho các mặt hàng này là mức thuế suất ưu đãi (MFN).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các phó Thủ tướng
- Văn phòng Chính phủ
- Văn phòng TW Đảng
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án nhân dân tối cao
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Công báo
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
- Lưu: VT, Vụ PC, TCHQ, CST (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 81/2005/QD-BTC

Hanoi , November 18, 2005

 

DECISION

ON THE IMPLEMENTATION OF THE COMMITMENTS IN THE VIETNAM-US AGREEMENT ON TEXTILE AND GARMENT TRADING

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the December 26, 1991 Law on Export Tax and Import Tax, and the July 5, 1993 Law and May 20, 1998 Law No. 04/1998/QH10 Amending and Supplementing the Law on Export Tax and Import Tax;
Pursuant to the Vietnam-US Agreement on Textile and Garment Trading for the 2003-2005 period;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
At the proposal of the director of the Tax Policy Department and the director of the International Cooperation Department,

DECIDES:

Article 1.- The import tax rate of 12% (twelve percent) shall apply to goods items under Headings 6301 thru 6307 in the Finance Minister’s Decision No. 19/2004/QD-BTC of February 16, 2004, promulgating the list of import goods and their tax rates for implementation of the import tax reduction schedule under the Vietnam-US Agreement on Textile and Garment Trading for the 2003-2005 period.

Article 2.- The provisions of Article 1 shall apply to textiles and garments that have certificates of origin of the European Union (EU) or certificates of origin of Australia.

Article 3.- For goods items enjoying the import tax rate specified in Article 1 above, if such rate is higher than the preferential (MFN) import tax rate specified in the current Preferential Import Tariffs, the MFN rate shall apply.

Article 4.- This Decision takes effect and applies to import goods declarations registered with customs offices 15 days after its publication in “CONG BAO.” Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal People’s Committees shall join in directing the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2005/QĐ-BTC về việc thực hiện cam kết Hiệp định về thương mại Hàng dệt, may ký giữa Việt Nam và Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.326

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170