Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 804/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 17/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 804/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số 02/TTr-HĐTĐ ngày 11 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Khung Chương trình bồi dưỡng về lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp xã (có Khung Chương trình kèm theo).

Điều 2. Trường Chính trị tỉnh biên soạn nội dung tài liệu giảng dạy theo đúng đối tượng và Khung Chương trình; xây dựng dự toán kinh phí biên soạn gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,NC (Hiệp
10b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tên chuyên đ

Nội dung cơ bản

Thời lượng/tiết

Chuyên đề 1.
Tổng quan về việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

1. Những vấn đề cơ bản về lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã

1.1. Khái niệm và phân loại kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã

1.2. Lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã.

1.3. Các phương pháp lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã hiện nay.

- Lập kế hoạch từ trên xuống

- Lập kế hoạch từ dưới lên

- Lập kế hoạch gắn với nguồn lực

- Lập kế hoạch phát triển KT-XH có sự tham gia

1.4. Ý nghĩa, vai trò của lập kế hoạch phát triển KTXH có sự tham gia.

2. Nguyên tắc, căn cứ và yêu cầu lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã

3. Vai trò, nhiệm vụ của tổ chức trong công tác lập KHPTKTXH cấp xã

3.1. Vai trò, nhiệm vụ của huyện

3.2. Vai trò, nhiệm vụ của xã

3.3. Vai trò, nhiệm vụ của bản

4. Câu hỏi ôn tập.

04 tiết

Chuyên đề 2.
Công cụ, kỹ năng cần thiết trong công tác lập kế hoạch.

1. Công cụ chủ yếu sử dụng trong lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã

1.1. Công cụ phân tích Swot

1.2. Công cụ cây mục tiêu, cây vấn đề

1.3. Phương pháp xếp hạng ưu tiên

2. Một số kỹ năng phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã

2.1. Kỹ năng thúc đẩy

2.2. Kỹ năng điều hành cuộc họp

2.3. Kỹ năng soạn thảo văn bản trên máy tính

3. Bài tập thực hành.

04 tiết

Chuyên đề 3.
Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã (Theo quy trình của sổ tay).

 

1. Tổng quan quy trình lập kế hoạch PTKT-XH xã

1.1. Chuẩn bị lập kế hoạch

1.2. Xây dựng kế hoạch

1.3. Thực hiện kế hoạch

1.4. Theo dõi, đánh giá

2. Phương pháp xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã

2.1. Kết cấu bản kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm

2.2. Trình tự xây dựng bản kế hoạch

3. Theo dõi và đánh giá

4. Bài tập thực hành: Xây dựng 2-3 bài tập.

08 tiết

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 804/QĐ-UBND ngày 17/04/2018 phê duyệt Khung Chương trình bồi dưỡng về lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp xã do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


546

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.192.4