Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 783/2001/QĐ-BTS điều chỉnh Quyết định 334/2001/QĐ-BTS về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 783/2001/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 21/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 783/2001/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN SỐ 783/2001/QĐ-BTS NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 344/2001/QĐ-BTS NGÀY 2/5/2001 CỦA BỘ THUỶ SẢN VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THUỶ SẢN CHUYÊN NGÀNH THỜI KỲ 2001 - 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về quản lý xuất, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005";
Căn cứ Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi danh mục thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản nhập khẩu thông thường theo Quyết định 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005, cụ thể như sau:

Đưa loại thuốc sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản có tên thương mại CL33 tại số thứ tự 12 trong danh mục thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản ra khỏi danh mục của Phụ lục 5 "Danh mục thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thuỷ sản sử dụng thông thường", để đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu hàng thuỷ sản không cho phép sử dụng Chloramphenicol trong nuôi trồng thuỷ sản.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001.

 

Nguyễn Thị Hồng Minh

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF AQUATIC RESOURCES
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.783/2001/QD-BTS

Hanoi, September 21, 2001

 

DECISION

ON ADJUSTMENT OF DECISION NO. 344/2000/QD-BTS OF MAY 2, 2001 OF THE MINISTRY OF AQUATIC RESOURCES ON THE IMPORT - EXPORT MANAGEMENT OF SPECIALIZED AQUATIC GOODS IN THE 2001-2005 PERIOD

THE MINISTER OF AQUATIC RESOURCES

Pursuant to Decree No. 50/CP of June 21, 1994 of the Government on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Aquatic Resources;
Pursuant to Decision No. 46/2001/QD-TTg of April 4, 2001 of the Prime Minister on the "Import - export management of goods in the 2001-2005 period";
Pursuant to Decision No. 344/2001/QD-BTS of May 2, 2001 of the Ministry of Aquatic Resources on import - export management of specialized aquatic goods in the 2001-2005 period;
At the proposal of the Head of the Department of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1. To amend the List of drugs, chemicals and bio-preparations products for aquaculture that ordinarily imported in accordance with Decision No. 344/2001/QD-BTS of May 02, 2001 of the Ministry of Aquatic Resources on import - export management of specialized aquatic goods in the 2001-2005 period as follows:

To expel the kind of medicines which have commercial name of CL33 at the ordinal number of 12 in the List of drugs, chemicals and bio-preparations for use in aquaculture from "the List of drugs, chemicals and bio-preparations for ordinary use in aquaculture " in Appendix 5 to meet the demand of the seafood importers that not allow to use Chloramphenicol in aquaculture.

Article 2. This Decision takes effect 7 days after its signing and is an attachable part of Decision No. 344/2001/QD-BTS of May 2, 2001.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 783/2001/QĐ-BTS điều chỉnh Quyết định 334/2001/QĐ-BTS về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.654

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102