Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 78/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP Cần Thơ

Số hiệu: 78/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Văn Hồng
Ngày ban hành: 14/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, ban ngành và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Cổng TTĐT TPCT;
- VP UBND TP (3B);
- Lưu: VT. NNQ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hồng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
(Kèm theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Thực hiện Nghị Quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 82/NQ-CP).

b) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, liên tục và lâu dài trong tất cả các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

c) Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt.

d) Kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần tạo nền tảng cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh vượng.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ vai trò của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

b) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 82/NQ-CP. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

c) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch hàng tháng, quý, năm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP .

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, Hội Bảo vệ người tiêu dùng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố xây dựng và ban hành văn bản triển khai việc giám sát và đánh giá tại địa phương, cơ quan, đơn vị và trong lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước.

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, xác định rõ vai trò, đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Rà soát, ban hành sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách có liên quan để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

b) Hoàn thiện hệ thống cơ quan nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục ngay khoảng trống trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành và địa phương. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan, ban ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

c) Hàng năm, ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bố trí kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ được giao khác.

d) Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đảm bảo theo vị trí việc làm trên địa bàn.

đ) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ Hội bảo vệ người tiêu dùng thành phố, các Chi hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật mới để phục vụ tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

e) Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn.

g) Tổ chức các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề nghị, phản ánh của người tiêu dùng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông

a) Sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát triển của địa phương cùng như ý nghĩa thiết thực với từng người dân và từng doanh nghiệp trên địa bàn; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thực hiện lồng ghép phổ biến các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với công tác tuyên truyền phổ biến liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

b) Đa dạng hóa công tác truyền thông, tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công khai minh bạch và thông tin rộng rãi đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

c) Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào sinh hoạt định kỳ; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và xem việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua.

d) Hàng năm, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) trên địa bàn thành phố và bố trí nguồn lực để đảm bảo thực hiện hoạt động này.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

a) Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành Chương trình, Kế hoạch tổng thể về thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Tăng cường kiểm soát, hạn chế tối đa những hàng hoá, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, không an toàn, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

b) Xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố tích cực phản ánh, thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng đang lưu thông hoặc sẽ lưu thông trên thị trường.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai các đề án, chính sách, biện pháp cần thiết để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương.

b) Hỗ trợ việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

c) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

d) Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

đ) Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

e) Hỗ trợ các hiệp hội và các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng.

6. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế

a) Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thực hiện tốt các hoạt động hợp tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thỏa thuận thương mại song phương, đa phương và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

b) Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu hàng hóa với các địa phương trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế có ký kết thỏa thuận hợp tác với thành phố Cần Thơ, quan tâm chú trọng những nước có nhiều giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp và người tiêu dùng thành phố Cần Thơ; đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giữa thành phố Cần Thơ với các nước và các tổ chức quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác giải quyết tranh chấp tiêu dùng, thu hồi hàng hóa vi phạm quy định xuất nhập khẩu, luật thương mại quốc tế và các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết tham gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban ngành và UBND quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này (theo Phụ lục đính kèm), xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết các hoạt động, gửi báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc đột xuất để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Cần Thơ có chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trường hợp cần thiết cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, các sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các cơ quan có liên quan chủ động đề xuất, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thi gian hoàn thành

1

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

 

Xây dựng và ban hành văn bản triển khai việc giám sát và đánh giá tại cơ quan, đơn vị và trong lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Các sở, ngành, UBND quận huyện; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố và các đơn vị có liên quan

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Văn bản của các sở, ngành; UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

2021

2

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a

Rà soát, kiến nghị ban hành sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách có liên quan để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

Sở Công Thương

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

- Văn bản góp ý các văn bản dự thảo Luật và văn bản Trung ương

- Văn bản kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật

Hàng năm

b

Hoàn thiện hệ thống cơ quan nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục ngay khoảng trống trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành và địa phương

Các sở, ngành, UBND quận/huyện, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP

Sở Nội vụ

- Quyết định, kế hoạch;

- Các văn bản có liên quan

Hàng năm

c

Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành địa phương trong triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sở Công Thương

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố

Hàng năm

d

Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đảm bảo theo vị trí việc làm

Sở Công Thương, UBND quận/huyện, và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; các văn bản liên quan

Hàng năm

đ

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ Hội bảo vệ người tiêu dùng thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực này

Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố; các văn bản liên quan

Hàng năm

e

Sở, ban ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP và các đơn vị có liên quan

Quyết định, kế hoạch, các văn bản liên quan

Hàng năm

g

Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng tại Ủy ban nhân dân các cấp

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP, UBND quận/huyện

Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan

Các văn bản chính sách pháp luật

Hàng năm

3

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

a

Đẩy mạnh công tác truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát triển của địa phương cũng như ý nghĩa thiết thực với từng người dân và từng doanh nghiệp trên địa bàn; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thực hiện lồng ghép phổ biến các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với công tác tuyên truyền phổ biến liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh và Truyền hình TPCT; Báo Cần Thơ; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP

Bộ Công Thương; các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Văn bản chỉ đạo; kế hoạch thực hiện; các hoạt động tuyên truyền

Hàng năm

b

Đa dạng hóa công tác truyền thông tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công khai minh bạch và thông tin rộng rãi đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ

Sở Công Thương; Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ; Báo Cần Thơ

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Văn bản chỉ đạo; kế hoạch thực hiện; các hoạt động tuyên truyền

Hàng năm

c

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào sinh hoạt định kỳ; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và xem việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Sở Tư pháp

Văn bản chỉ đạo; kế hoạch thực hiện; các hoạt động tuyên truyền

Hàng năm

d

Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) trên địa bàn thành phố và bố trí nguồn lực để đảm bảo thực hiện hoạt động này

Sở Công Thương

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Quyết định ban hành Kế hoạch

Hàng năm

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

a

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Tăng cường kiểm soát, hạn chế tối đa những hàng hoá, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, không an toàn, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng

Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an thành phố; Cục Quản lý thị trường thành phố; UBND quận, huyện

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Kế hoạch và các hoạt động triển khai

Hàng năm

b

Xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố tích cực phản ánh, thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng đang lưu thông hoặc sẽ lưu thông trên thị trường

Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Quyết định/kế hoạch và các hoạt động triển khai

Hàng năm

5

Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a

Xây dựng các đề án, chính sách, biện pháp cần thiết để gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh của thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương

Các sở, ngành, UBND quân/huyện và các đơn vị có liên quan

Đề án, chính sách, biện pháp

Hàng năm

b

Hỗ trợ cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

Sở Công Thương, UBND quận/huyện

Các sở, ngành; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP và các đơn vị có liên quan

Đề án, chính sách, biện pháp

Hàng năm

c

Tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020

Sở Công Thương

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Báo cáo

Năm 2020

d

Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Các hoạt động thi đua, khen thưởng

Hàng năm

đ

Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các đoàn thể

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Các phong trào

Hàng năm

e

Hỗ trợ các hiệp hội và các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các đoàn thể

Các sở, ngành, UBND quận/huyện, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP

Các bộ quy tắc

Hàng năm

6

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế

 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các Lãnh sự quán, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều đối tác quốc tế khác; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Văn phòng UBND thành phố; Sở Ngoại vụ; Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ; Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, UBND quận/huyện và các đơn vị có liên quan

Các hoạt động hợp tác và triển khai

Hàng năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


688

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!