Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 754/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 23 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh (Đính kèm kế hoạch).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57/NQ-CP NGÀY 01/12/2009 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Số TT

Lĩnh vực và nội dung công việc

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành/trình

Hình thức văn bản/sản phẩm

Chế độ báo cáo

I

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị về bình đẳng giới; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và sự phối hợp liên ngành thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ

1

Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố

Sở Lao động - TB&XH

Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2010

Quyết định của UBND tỉnh

Báo cáo 6 tháng, năm

2

Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ các cấp

Sở Lao động - TB&XH

Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

 

Báo cáo 6 tháng, năm

II

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới

1

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sở Lao động - TB&XH

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

 

Báo cáo 6 tháng, năm

2

Xây dựng tài liệu tuyên truyền về giới và bình đẳng giới

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý
 IV/2010

Ấn phẩm truyền thông

 

3

Tuyên truyền, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thiết thực, phù hợp với từng địa phương và đối tượng cụ thể

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

Kế hoạch triển khai

Báo cáo 6 tháng, năm

4

Xây dựng các mô hình điểm về Phòng, chống bạo lực gia đình trong toàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

Mô hình điểm

Báo cáo 6 tháng, năm

5

Mở các lớp tập huấn về công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ tại các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ văn hóa, xã hội các xã, phường, thị trấn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

Các lớp tập huấn; Hội thảo

Báo cáo 6 tháng, năm

III

Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật, chính sách,… về bình đẳng giới

1

Rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới

Sở Lao động - TB&XH

Sở Tư pháp; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

Báo cáo rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung

Báo cáo 6 tháng, năm

2

Xây dựng và thực hiện chương trình phổ cập tin học cho cán bộ nữ ở các cơ quan hành chính và sự nghiệp cấp tỉnh, huyện

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ và Sở Tài chính

Quý
 III/2010

Đề án

Báo cáo năm

3

Xây dựng Chương trình mục tiêu của tỉnh Khánh Hòa về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

Sở Lao động - TB&XH

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các sở, ngành liên quan

Quý
IV/2010

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

 

4

Hướng dẫn thu thập, tổng hợp số liệu thống kê giới thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Lao động - TB&XH

Quý
IV/2010

Văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

IV

Nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thông qua việc tăng cường sự tham gia lãnh đạo và quản lý của phụ nữ; thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ

1

Nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và trẻ em dưới 6 tuổi, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cho phụ nữ và trẻ em

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

 

Báo cáo 6 tháng, năm

2

Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ, công chức nữ ở các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố để tạo nguồn cán bộ nữ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương

Đề án

Báo cáo năm

3

Xây dựng chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ làm việc ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, là người dân tộc thiểu số

Sở Nội vụ

Ban Dân tộc; các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương

Nghị quyết HĐND

 

4

Xây dựng cơ chế đảm bảo tăng tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương

Đề án

 

V

Tăng cường trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước

1

Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07.3/2003 của Chính phủ

Sở Nội vụ

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Quý
III/2010

Báo cáo đánh giá

 

2

Hướng dẫn thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

VP UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý
III/2010

Văn bản hướng dẫn

Báo cáo 6 tháng, năm

VI

Nguồn lực cho các hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ

1

Bố trí ngân sách cho các hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

 

 

2

Huy động ODA, các nguồn viện trợ, các dự án cho hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Ngoại vụ; các sở, ban ngành

Hàng năm

 

Báo cáo năm

VII

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bình đẳng giới

1

Tăng cường các đề tài nghiên cứu liên quan đến bình đẳng giới và công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Lao động - TB&XH; Hội LHPH tỉnh; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

Hàng năm

 

Báo cáo năm

2

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Ngoại vụ

Sở Lao động - TB&XH; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

Hàng năm

 

Báo cáo năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 754/QĐ-UBND ngày 23/03/2010 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP về Chương trình hành động giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


402

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80