Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL năm 2010 áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường dư lượng trifluralin đối với các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 733/QĐ-BNN-QLCL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 733/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KIỂM TRA TĂNG CƯỜNG DƯ LƯỢNG TRIFLURALIN ĐỐI VỚI CÁC LÔ HÀNG CÁ TRA, BASA XUẤT KHẨU VÀO NHẬT BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng chế độ kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm dư lượng Trifluralin đối với 100% lô hàng cá tra, basa của các doanh nghiệp trước khi xuất khẩu vào Nhật Bản.

Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm:

1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến cá tra, basa trong kiểm soát mối nguy dư lượng Trifluralin trong quá trình chế biến xuất khẩu.

2. Thực hiện kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Trifluralin đối với các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cấp chứng nhận chất lượng cho các lô hàng khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định của Nhật Bản.

3. Sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực, thực hiện tạm đình chỉ xuất khẩu sản phẩm cá tra, basa vào Nhật Bản đối với các doanh nghiệp có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo về dư lượng Trifluralin. Các trường hợp này chỉ được xem xét dỡ bỏ đình chỉ sau khi Doanh nghiệp đã xác định đúng nguyên nhân, thiết lập biện pháp khắc phục có hiệu quả và có 5 lô hàng cá tra, basa liên tiếp xuất khẩu đi các thị trường được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản lấy mẫu kiểm nghiệm không phát hiện dư lượng Trifluralin.

4. Phối hợp với Tổng cục Hải quan kiểm soát các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản theo quy định tại Quyết định này.

5. Tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hủy bỏ, sửa đổi bổ sung chế độ kiểm tra tăng cường theo Quyết định này trên cơ sở tình trạng nhiễm dư lượng Trifluralin trong sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu được khắc phục hoặc khi Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản công bố hủy bỏ chế độ kiểm tra tăng cường đối với cá tra, basa Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cơ sở chế biến cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương;
- UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc TU;
- Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Lưu: VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 733/QD-BNN-QLCL

Hanoi, March 25, 2010

 

DECISION

ON THE INTENSIVE CONTROL OF TRIFLURALIN RESIDUES IN TRA, BASA CATFISH INTENDED FOR EXPORT TO JAPAN

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Decrees No. 01/2008/ND-CP of January 3, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development; No. 75/2009/ND-CP of September 10, 2009 amending Article 3 of the Decree No. 01/2008/ND-CP of January 3, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Ordinance on Food Hygiene and Safety of July 26, 2003; the Decree No. 163/2004/ND-CP of September 7, 2004 detailing some provisions of the Ordinance on Food Hygiene and Safety.
Considering the request of the Director General of the National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department,

DECIDES

Article 1. To perform inspection and analysis for Trifluralin in 100% of shipments of tra, basa catfish intended for export to Japan.

Article 2. The National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (NAFIQAD) is responsible for:

Disseminating and guiding to tra, basa catfish processors the control of Trifluralin residues in processing chain.

Performing inspection and analysis for Trifluralin residues in tra, basa catfish shipments intended for export to Japan in compliance with the Circular No. 78/2009/TT-BNNPTNT of December 10, 2009 of the Ministry of Agriculture and Rural Development; and issuing health certificates for shipments with satisfactory results as required by Japanese regulations.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 733/QĐ-BNN-QLCL năm 2010 áp dụng biện pháp kiểm tra tăng cường dư lượng trifluralin đối với các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.076
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198