Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2017 về phân hạng Chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định 4176/QĐ-UBND phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 706/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 09/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/QĐ-UBND

Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC PHÂN HNG CH T HIP, XÃ T HIP, HUYN THANH TRÌ VÀ BỔ SUNG VÀO QUYT ĐNH PHÂN HNG CH TRÊN ĐA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ và số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định s 4176/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phân hạng các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của: UBND huyện Thanh Trì tại văn bản số 1112/UBND-KT ngày 28/8/2016; Sở Công Thương tại: Tờ trình số 5755/TTr-SCT ngày 09/11/2016 và Báo cáo số 411/BC-SCT ngày 30/12/2016 về việc phân hạng chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân hạng Chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì đạt hạng 3, bổ sung vào Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phân hạng các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. UBND huyện Thanh Trì, các Sở, ngành Thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chợ Tứ Hiệp theo quy định tại Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012, Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Chủ tịch UBND Thành ph;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;
- Các S: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, Y tế;
- CATP, CS PCCC TP;
- VPUB: PCVPT.V.Dũng; KT,
TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTh, SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2017 về phân hạng Chợ Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định 4176/QĐ-UBND phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155