Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 70/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 27/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2001/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH MỘT SỐ LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/ 11 / 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ;
Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 15/02/ 1993 ;
Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vạt ban hành kèm theo Nghị định
số 92/ CP ngày 27/l l/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
- Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho đăng ký đặc cách 03 loại thuốc trừ sâu, 02 loại thuốc trừ bệnh hại cây trồng vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử d ụng ở Việt nam (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành trong quyết định này được thực hiện theo Thông tư 62/200 l/TT - BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/200 l/ QĐ - TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 200 l - 2005 .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách sử dụng an toàn và hiệu quả các thuốc bảo vệ thực vật kể trên .

Điều 4. Ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý, sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Ním chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 THỨ TRƯỞNG
 Ngô Thế Dân

 

CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo quyết định số 70/2001/QĐ-BNN ngày 27 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Số TT

Tên thư­ơng phẩm xin đăng ký

Tên Hoạt chất

Mục đích xin đăng ký

Tên tổ chức

 

 

Thuốc trừ sâu

 

1

Bathurin D

3x109-5x109 bt/g

Baccillus thuringiensis

var.tenebronionis

Sâu mọt hại nông

sản trong kho

Viện Công nghệ

sau thu hoạch

 

2

Bathurin S

3x109-5x109 bt/ml

Baccillus thuringiensis

var.aizawwai

Sâu tơ hại rau, sâu

xanh da láng hại hoa

Viện Công nghệ

sau thu hoạch

 

3

Brigand 0,3 G, 800

DF, 5 SC

Fipronil

Sâu tơ hại rau, sâu

cuốn lá, sâu đục thân

sâu năn hại lúa

Công ty TNHH

TM-DV Thanh

SơnHoá Nông

 

Thuốc trừ bệnh hại cây trồng

 

1

Ketonmium

1.5 x 106 Cfu/g

bột

 

 

Chaetomium cupreum

 

 

 

 

Bệnh thối rễ, thối thân

hại cà phê; Bệnh thối

rễ, thối thân hại tiêu;

bệnh héo rũ hại cà chua;

bệnh đốm lá, bệnh phấn

trắng hại cây hồng

Viện di truyền

Nông nghiệp

 

 

 

 

2

Royal 350 SC,

350 WP

Iprodione

 

Bệnh lem lép hạt

 

Công ty TNHH

TN- DV Thanh

Sơn Hoá Nông

 

 

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 70/2001/QD-BNN

Hanoi, June 27, 2001

 

DECISION

ON THE EXCEPTIONAL REGISTRATION OF A NUMBER OF PLANT PROTECTION DRUGS PERMITTED FOR USE IN VIETNAM

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to Article 26 of the Ordinance on Plant Protection and Quarantine, publicized on February 15, 1993;
Pursuant to the Regulation on the Management of Plant Protection Drugs, issued together with the Government’s Decree No. 92/CP of November 27, 1993 guiding the implementation of the Ordinance on Plant Protection Drugs;
At the proposals of the directors of the Plant Protection Department and the Science, Technology and Product Quality Department,

DECIDES:

Article 1.- To permit the exceptional registration of three pesticides and two fungicides in the list of plant protection drugs permitted for use in Vietnam (the list is attached herewith).

Article 2.- The importation and/or exportation of the plant protection drugs issued in this Decision shall comply with Circular No. 62/2001/TT-BNN of June 5, 2001 of the Ministry of Agriculture and Rural Development guiding the importation and exportation of goods subject to the agricultural sector�s specialized management under the Prime Minister�s Decision No. 46/2001/QD-TTg of April 4, 2001 on the management of the goods import and export in the 2001-2005 period.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The director of the Office, the director of the Plant Protection Department, the director of the Science, Technology and Product Quality Department, the heads of the units, of the Ministry as well as domestic and foreign organizations and individuals involved in the management and production of, trading in, and use of plant protection drugs in Vietnam shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Ngo The Dan

 

PLANT PROTECTION DRUGS EXCEPTIONALLY REGISTERED IN THE LIST OF PLANT PROTECTION DRUGS PERMITTED FOR USE IN VIETNAM
(Issued together with Decision No. 70/2001/QD-BNN of June 27, 2001 of the Minister of
Agriculture and Rural Development)

Ordinal number

Trade names for registration

Names of active ingredients

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Title of organization

 

Pesticides

 

 

 

1

Bathurin D 3 x 109 -5 x 109 bt/g

Bacillus thuringiensis var. tenebronionis

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Post-harvest Technology Institute

2

Bathurin S 3 x 109 -5 x 109 bt/ml

Bacillus thuringiensis var. aizawwai

Vegetable diamond back moths, green worms and flower armyworms

Post-harvest Technology Institute

3

Brigand 0.3 G, 800 DF, 5 SC

Fibronil

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Thanh Son Agro-Chemical Trading and Service Company, Ltd.

 

Fungicides

 

 

 

1

Ketomium 1,5 x 106 Cfu/g powder

Chactomium cupreum

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Agricultural Genetics Institute

2

Royal 350 SC, 350 WP

Iprodione

Grain discoloration, rice sheath blight

Thanh Son Agro-Chemical Trading and Service Company, Ltd.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2001/QĐ-BNN ngày 27/06/2001 ban hành đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.171

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!