Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 68/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 17/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH 03 LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀO DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ;
Căn cứ Điều 5, 28 và 29, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08/08/2001;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho đăng ký đặc cách 03 loại thuốc vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) .

Điều 2 . Việc xuất khẩu, nhập khẩu loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện theo Thông tư 62/2001/TT - BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/ QĐ - TTg ngày 04/4 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách sử dụng an toàn và hiệu quả các thuốc bảo vệ thực vật kể trên .

Điều 4. Ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP , Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý, sản xuất , kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo quyết định số 68/2002/ QĐ – BNN ngày 17 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

Tên hoạt chất xin đăng ký

Tên thương phẩm xin đăng ký

Mục đích xin đăng ký

Tên đơn vị xin đăng ký

Thuốc trừ sâu

 

 

1

Nereistoxin

Chinadan 95 WP, 18 SL, 10 H

95 WP: sâu đục thân , sâu cuốn lá , rầy nâu hại lúa 18 SL: sâu đục thân , sâu cuốn lá hại lúa; sâu tơ hại rau họ thập tự . 10 H : sâu đục thân hại lúa, mía

Xí nghiệp Liên doanh sản xuất nông dược PSCO.1

2

Beauveria + Metarhizium + Entomophthorales

Bemetent 2 x 10 9 Bộ NN – PTNT/g WP, 2 x 10 9 BT/g DP

bọ cánh cứng hại dừa ; sâu đục thân , rệp sáp, rầy đen hại mía .

Công ty hợp danh sinh học nông nghiệp Sinh Thành, tp HCM

Kích thích sinh trưởng cây trồng

1

Oligo - sacarit

T & D 20 WP

kích thích sinh trưởng bắp cải, chè, nho, hành tây, cà rốt, hoa lay ơn.

Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Đà Lạt

 

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 68/2002/QD-BNN

Hanoi, July 17, 2002

 

DECISION

ON THE EXCEPTIONAL REGISTRATION OF 03 PLANT PROTECTION DRUGS INTO THE LIST OF THOSE PERMITTED FOR USE IN VIETNAM

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Governments Decree No. 73/CP of November 1, 1995 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to Articles 5, 28 and 29 of the August 8, 2001 Ordinance on Plant Protection and Quarantine;
At the proposals of the director of the Department for Sciences, Technologies and Product Quality and the director of the Plant Protection Department,

DECIDES:

Article 1.- To permit the exceptional registration of 3 drugs into the list of plant protection drugs permitted for use in Vietnam (the list is enclosed herewith).

Article 2.- The export and/or import of the plant protection drugs issued together with this Decision shall comply with the Agriculture and Rural Development Ministrys Circular No. 62/2001/TT-BNN of June 5, 2001 guiding the export and/or import of goods subject to specialized agriculture management under the Prime Ministers Decision No. 46/2001/QD-TTg of April 4, 2001 on the management of goods import and export in the 2001-2005 period.

Article 3.- This Decision takes implementation effect 15 days after its signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The director of the Ministrys Office, the director of the Plant Protection Department, the director of the Department for Sciences, Technologies and Product Quality, the heads of the units under the Ministry, domestic and foreign organizations and individuals, that manage, produce, trade in and/or use plant protection drugs in Vietnam, shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Bui Ba Bong

 

 

PLANT PROTECTION DRUGS PERMITTED FOR EXCEPTIONAL REGISTRATION INTO THE LIST OF PLANT PROTECTION DRUGS PERMITTED FOR USE IN VIETNAM
(Issued together with Decision No. 68/2002/QD-BNN of July 17, 2002 of the Minister of Agriculture and Rural Development)

 

Names of active ingredients applied for registration

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Registration purposes

Names of registration- applying units

Insecticides

1

Nereistoxin

Chinadan 95 WP, 18 SL, 10H

95 WP: rice borer, roller and brown leaf-hopper

18 SL: rice borer and roller; diamond back moth

10 H: rice and sugarcane borer

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2

Beauveria +

Metarhizium +

Entomophthorales

Bemetent

2 x 109 BT/g WP,

2 x 109 BT/g DP

Coconut beetle; sugarcane borer, parlatoria and black leaf-hopper

Sinh Thanh Agricultural Biology Partnership, Ho Chi Minh City

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1

Oligo - sacarit

T & D 20 WP

Cabbage, tea, grape, onion, carrot and gladiolus growth stimulants

Nuclear Research Institute, Da Lat

 

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
 
 
 
 
 Bui Ba Bong

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2002/QĐ-BNN ngày 17/07/2002 về việc đăng ký đặc cách 03 loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.778

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!