Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng tân dược cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2016-2017

Số hiệu: 644/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN MUA SẮM VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG ỨNG TÂN DƯỢC CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TUYẾN TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT NĂM 2016 - 2017 (LẦN 3)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Xét Tờ trình số 606/TTr-STC ngày 23/3/2017 của Sở Tài chính về việc phê duyệt chủ trương và dự toán mua sắm thuốc tân dược của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016 - 2017 và Tờ trình số 424/TTr-SYT ngày 08/3/2017 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng tân dược cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2016 -2017 (lần 3), cụ thể như sau:

1. Dự toán mua sắm:

a) Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

b) Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Theo Chứng thư thẩm định giá số 917.0117/CT-BTCVALUE ngày 16/02/2017 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCValue.

c) Tổng giá trị dự toán: 1.950,088 triệu đồng (một tỷ, chín trăm năm mươi triệu, không trăm tám mươi tám ngàn đồng).

d) Nguồn vốn mua sắm:

Ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2016 -2017.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá 2,00 triệu đồng.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Toàn bộ 42 mặt hàng tân dược, trị giá 1.948.088 triệu đồng được phân chia thành 3 gói thầu, cụ thể như sau:

- Gói thầu số 09: Thuốc không lựa chọn được nhà thầu qua 02 lần đu thầu, gồm 20 mặt hàng;

- Gói thầu số 10: Thuốc đã có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng đã sử dụng hết số lượng kế hoạch, gồm 13 mặt hàng;

- Gói thầu số 11: Các thuốc đề nghị mua sắm mới, gồm 09 mặt hàng.

(Danh mục chi tiết của các gói thầu theo Chứng thư thẩm định giá số 917.0117/CT-BTCVALUE ngày 16/02/2017 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCValue).

d) Giá gói thầu, hình thức, phương thức và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu số 09

766,506

Chỉ định thầu, xét theo mặt hàng

Quy trình rút gọn

Tháng 3 - 4/2017

Theo đơn giá cố định

Đến 31/8/2017

Gói thầu số 10

999,327

Chỉ định thầu, xét theo mặt hàng

Quy trình rút gọn

Tháng 3 - 4/2017

Theo đơn giá cố định

Đến 31/8/2017

Gói thầu số 11

182,255

Chỉ định thầu, xét theo mặt hàng

Quy trình rút gọn

Tháng 3 - 4/2017

Theo đơn giá cố định

Đến 31/8/2017

Cộng

1.948,088

 

 

 

 

 

đ) Nguồn vốn đầu tư: Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 30/5/2016, Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước đtổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT,
VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng tân dược cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và đơn vị y tế tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2016-2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


606

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151