Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 62/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Đặng Quang Hồng
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04 /2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản: 10212/BCT-TTTN ngày 3/11/2011 của Bộ Công thương về góp ý vào Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại văn bản số 355/TTr- SCT ngày 24/12/2012 về đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, như sau:

1. Bổ sung vào hiện trạng (đã có) 03 địa điểm quy hoạch do không phải di dời:

- 01 địa điểm tại Trường Quân sự - Quân Khu 2, nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo - TP Vĩnh Yên;

- 01 địa điểm tại khu 3 - Thị trấn Thổ Tang, nằm trên trục đường Tỉnh lộ 304.

- 01 địa điểm tại thôn Trại Trì - xã Vĩnh Thịnh - huyện Vĩnh Tường nằm trên QL 2C;

2. Bổ sung mới 01 địa điểm quy hoạch giai đoạn 2011-2015 tại Thị trấn Tam Sơn -huyện Sông Lô.

3. Quy hoạch giai đoạn 2011-2015: Phát triển thêm 65 cửa hàng (trong đó xây dựng vị trí mới 51 cửa hàng, di dời giải toả 14 của hàng không đủ điều kiện đến vị trí mới). Lũy kế đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 182 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

4. Quy hoạch giai đoạn 2016-2020: Phát triển thêm mới 26 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

5. Phân bố Quy hoạch các cửa hàng kinh doanh xăng dầu sau khi điều chỉnh, bổ sung, cụ thể như sau: Hiện trạng trên địa bàn tỉnh có 134 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 01 tàu dầu (trong đó có 120 cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh, 14 của hàng nằm trong quy hoạch phải di dời do không đủ điều kiện kinh doanh). Diện tích đất xây dựng của 134 cửa hàng là 92.468m2.

Quy hoạch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 208 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 01 tàu dầu. Diện tích đất dự kiến của 208 cửa hàng là 184.302m2 (tăng 91.834m2 do mở rộng NCCT và diện tích xây dựng mới 91 cửa hàng).

- Thành phố Vĩnh Yên: Hiện tại có 16 cửa hàng. Diện tích đất của 16 cửa hàng kinh doanh xăng dầu là 16.811 m2. Quy hoạch đến năm 2020 có 23 của hàng trong đó: xây mới 07 của hàng, di dời xây mới 01 cửa hàng, cải tạo nâng cấp 15 cửa hàng.

- Huyện Vĩnh Tường: Hiện tại có 16 cửa hàng và 01 tàu dầu. Diện tích đất của 16 cửa hàng 11.398 m2; Quy hoạch đến năm 2020 có 30 của hàng trong đó: xây mới 13 cửa hàng, cải tạo nâng cấp 15 cửa hàng và 01 tàu dầu, di dời xây mới 01 cửa hàng.

- Huyện Sông Lô: Quy hoạch đến năm 2020 có 22 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (trong đó: Xây mới 8 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nâng cấp cải tạo 14 cửa hàng). Nhu cầu đất cho 22 cửa hàng là 18.550m2.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (kèm theo báo cáo quy hoạch);

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan có trách nhiệm chỉnh sửa, điều chỉnh lại báo cáo Quy hoạch, bản đồ phân bố các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo các nội dung đã được phê duyệt tại quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ tr­ưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh; Các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh, MTTQ (b/c);
- Đoàn đại biểu QH tỉnh (b/c);
- CPCT; CPVP;
- Như điều 3;
- Các Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Website Chính phủ, TT Công báo, Cổng TT điện tử, Báo VP;
- CV: NCTH;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.899
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7