Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/QĐ-UBND.HC năm 2010 về Quy định việc mua, bán hàng miễn thuế tại Siêu thị miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp

Số hiệu: 61/QĐ-UBND.HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Võ Trọng Nghĩa
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/QĐ-UBND .HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC MUA, BÁN HÀNG MIỄN THUẾ TẠI SIÊU THỊ MIỄN THUẾ TRONG KHU THƯƠNG MẠI – CÔNG NGHIỆP DINH BÀ THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế suất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khấu tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 07 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đối, bố sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan, thuế xuất khấu, thuế nhập khấu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khấu, nhập khấu;

Căn cứ Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khấu;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc mua, bán hàng miễn thuế tại Siêu thị miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực vào 31 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan Tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tỉnh; Cục trưởng Cục thuế Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng; các tổ chức và cá nhân có liên quan việc mua, bán trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng;
- TT.TU, TT.HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Các cơ quan, Ban Đảng của Tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể Tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, NV, CN/CN, lvv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

 

QUY ĐỊNH

VỀ MUA, BÁN HÀNG MIỄN THUẾ TẠI SIÊU THỊ MIỄN THUẾ TRONG KHU THƯƠNG MẠI – CÔNG NGHIỆP DINH BÀ THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND.HC ngày 18/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng chính sách mua hàng miễn thuế tại Quy định này là khách du lịch trong và ngoài nước vào Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà để mua hàng hóa mang vào nội địa được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và người bán hàng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quy định này áp dụng trong phạm vi Siêu thị miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà (Khu phi thuế quan) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà) được quy định cụ thể tại Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới và ban hành Quy chế hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Điều kiện áp dụng

1. Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà (Khu phi thuế quan) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp phải được ngăn cách với khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp và nội địa Việt Nam bằng hệ thống hàng rào cứng có cổng ra vào, bảo đảm sự kiểm soát về người, hàng hóa và phương tiện vận tải của các cơ quan chức năng liên quan.

Siêu thị miễn thuế nằm trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà phải được xây dựng ngăn cách với các đơn vị khác bằng hệ thống hàng rào cứng, có cổng ra vào, bảo đảm cho cơ quan chức năng kiểm soát về người, hàng hóa, phương tiện vận tải.

2. Có Trạm kiểm soát để cơ quan Hải quan và lực lượng Biên Phòng kiểm tra hàng hóa, người và các phương tiện ra vào Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà.

3. Trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà không có dân cư (kể cả người nước ngoài) thường trú hoặc tạm trú trừ trường hợp cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp khu phi thuế quan được tạm trú qua đêm vì phải làm việc tại Khu phi thuế quan và phải được chấp thuận của Ban Quản lý Khu kinh tế sau khi thoả thuận với Đồn Biên Phòng cửa khẩu.

4. Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh Siêu thị miễn thuế và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện quản lý nhà nước về Khu phi thuế quan của cơ quan Hải quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Chương 2.

ĐỊNH MỨC VÀ QUY TRÌNH MUA, BÁN HÀNG MIỄN THUẾ

Điều 3. Định mức được mua hàng miễn thuế và chính sách mua hàng miễn thuế

1. Khách du lịch trong và ngoài nước khi vào Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà được phép mua hàng hóa nhập khẩu đưa vào nội địa Việt Nam (hàng không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu) và được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) với trị giá không quá 500.000 đồng/người/ngày. Nếu trị giá hàng hóa vượt quá 500.000 đồng thì phần vượt mức phải chịu sự điều chỉnh theo quy định hiện hành như đối với hàng hóa nhập khẩu thông thường khác.

2. Người xuất cảnh qua Cửa khẩu Dinh Bà được phép mua hàng miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà không hạn chế số lượng và trị giá nhưng phải chịu kiếm tra giám sát của Hải quan và tự chịu trách nhiệm về thủ tục và định lượng để nhập khấu vào Campuchia (áp dụng cho cả đổi tượng là người nước ngoài qua Cửa khấu Dinh Bà để tham quan, mua hàng miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp sau đó quay trở về Campuchia, không làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh).

3. Khách du lịch vào Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà là hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu bằng hộ chiếu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp thì được hưởng chính sách mua hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành về định mức hành lý người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế.

Trường hợp có mua hàng hóa miễn thuế theo chính sách áp dụng đối với khách du lịch tham quan Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà thì phải được khấu trừ phần giá trị đó trong định mức quy định đối với hành khách nhập cảnh.

Điều 4. Thủ tục Hải quan và Quy trình mua bán hàng hóa tại Siêu thị miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà đưa vào nội địa

Qui trình mua bán hàng thực hiện theo Khoản 7 Điều 44 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, còn phải thực hiện đúng một số nội dung sau:

1. Khách tham quan du lịch phải luôn giữ các loại giấy tờ như: Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân, phiếu mua hàng trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa được mua trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà và vào nội địa để xuất trình cho các lực lượng chức năng kiểm tra (khi có yêu cầu).

2. Đối với người xuất cảnh được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này và khách du lịch hoặc công dân Campuchia: khi vào cổng dành riêng cho đối tượng này phải xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy chứng minh biên giới cho nhân viên kiểm soát và được nhân viên kiểm soát cấp phiếu mua hàng. Ra cổng kiểm soát dành riêng cho đối tượng này phải xuất trình hàng hóa và phiếu mua hàng, hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy chứng minh biên giới để nhân viên kiểm soát cổng (Hải quan và Biên phòng) kiểm tra, kiểm soát hàng hóa. Người mua hàng miễn thuế có trách nhiệm ra cổng và mang ngay hàng hóa đã mua trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

3. Thời gian mở cửa hoạt động bán hàng miễn thuế trong ngày từ 08 giờ đến 16 giờ.

Điều 5. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng miễn thuế

1. Các doanh nghiệp bán hàng tại Siêu thị miễn thuế trang bị đầy đủ các trang thiết bị tin học, chương trình quản lý, đảm bảo chương trình này được kết nối với Trạm kiểm soát Hải quan và Siêu thị miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà, Phòng Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tại Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà.

2. Nội dung chương trình, hệ thống mạng kết nối phải được sự thống nhất của Cục Hải quan Đồng Tháp, Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp và Doanh nghiệp bán hàng miễn thuế.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp

a. Tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà theo quy định Pháp luật.

b. Phối hợp với Cục Hải quan Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thống nhất việc quản lý người và việc bán hàng miễn thuế, bố trí lực lượng chức năng để thực hiện quản lý thông tin bán hàng ở Siêu thị miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn hoạt động kinh doanh.

c. Phối hợp với Cục Hải quan Đồng Tháp và các ngành liên quan phổ biến quy định này đến các tổ chức và cá nhân có liên quan việc mua, bán hàng miễn thuế biết để thực hiện.

2. Cục Hải quan Đồng Tháp

a. Kiến nghị Tổng cục Hải quan thành lập Trạm kiểm soát Hải quan quản lý Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà;

b. Tổ chức quản lý Nhà nước về Hải quan đối với Khu phi thuế quan theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ, Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008, Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009, Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/07/2009, Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính và Pháp luật khác có liên quan.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp

a. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và chính quyền địa phương trong việc quản lý người, giữ gìn an ninh trật tự tại Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà.

b. Bố trí lực lượng kiểm soát tại cổng Siêu thị miễn thuế dành cho cư dân Campuchia, khách du lịch nước ngoài từ Campuchia vào mua hàng miễn thuế trong Siêu thị thuộc khu Thương mại - công nghiệp Dinh Bà.

c. Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát đúng đối tượng là cư dân Campuchia, khách du lịch nước ngoài từ Campuchia vào Siêu thị miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp để mua hàng hóa, sau đó xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sang Campuchia. Đấu tranh chống mọi hành vi lợi dụng để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

d. Chủ động phối hợp với Cục Hải quan Đồng Tháp, chính quyền địa phương, Công an huyện Tân Hồng tổ chức đấu tranh phòng chống hành vi lợi dụng chính sách để buôn lậu, trốn thuế.

4. Công an tỉnh Đồng Tháp

Chủ động phối hợp với cơ quan Hải quan, Bộ đội Biên phòng đề ra phương án đấu tranh đối với các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế. Có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

5. Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Phối hợp Cục Hải quan Đồng Tháp để thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

6.Trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh Siêu thị miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà

a. Bán hàng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy định này và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và chất lượng hàng hóa bán trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà.

b. Chịu sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp và cơ quan khác có liên quan.

c. Thực hiện thủ tục bán hàng đúng quy định tại Điều 44 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn của Cục Hải quan Đồng Tháp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/QĐ-UBND.HC năm 2010 về Quy định việc mua, bán hàng miễn thuế tại Siêu thị miễn thuế trong Khu thương mại - công nghiệp Dinh Bà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41