Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 602/2001/QĐ-BTM điều chỉnh Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu kèm theo Quyết định 0123/1999/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 602/2001/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành: 12/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 602/2001/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 602/2001/QĐ-BTM NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY CHẾ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT XĂNG DẦU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 123/1999/QĐ-BTM NGÀY 4/2/1999 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;
Nhằm tăng cường quản lý nguồn cung ứng xăng dầu và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu;
Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh bổ sung một số quy định tại Quy chế Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại như sau:

1. Bổ sung thêm Khoản 4 vào Điều 2 Mục I Quy chế Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu như sau: "4. Các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng kinh doanh dịch vụ cung ứng tầu biển để cung ứng cho tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam."

2. Điều chỉnh lại Khoản 3 Điều 4 Mục II Quy chế Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu như sau: "Hợp đồng bán xăng dầu ký với doanh nghiệp (nếu bán cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2) hoặc dự kiến kế hoạch bán hàng do Giám đốc doanh nghiệp đề nghị (trường hợp bán cho các đối tượng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2)".

3. Bổ sung thêm Điều 8(b) vào Phần III Quy chế Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu như sau: "8(b). Toàn bộ khối lượng xăng dầu các doanh nghiệp cung ứng tầu biển mua của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo quy chế này chỉ được sử dụng để cung ứng cho các tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam, tuyệt đối không sử dụng vào các mục đích khác".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2001.

Điều 3: Các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu, các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ cung ứng tầu biển, Vụ trưởng các Vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Hồ Huấn Nghiêm

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 602/2001/QD-BTM

Hanoi, June 12, 2001

 

DECISION

ADJUSTING AND SUPPLEMENTING THE REGULATION ON THE BUSINESS OF TEMPORARY IMPORT FOR RE-EXPORT OF PETROL AND OIL, ISSUED TOGETHER WITH THE TRADE MINISTRY’S DECISION No. 123/1999/QD-BTM OF FEBRUARY 4, 1999

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/CP of December 4, 1993 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Government’s Decree No. 57/1998/ND-CP of July 31, 1998 detailing the implementation of the Commercial Law regarding activities of goods export, import, processing and sale/purchase agency with foreign countries;
In order to enhance the management over the sources of petrol and oil supply and create favorable conditions for the business of temporary import for re-export of petrol and oil;
After reaching consensus with the Ministry of Finance and the General Department of Customs,

DECIDES:

Article 1.- To adjust and supplement a number of provisions in the Regulation on the business of temporary import for re-export of petrol and oil, issued together with the Trade Ministry’s Decision No. 123/1999/QD-BTM of February 4, 1999 as follows:

1. To add Clause 4 to Article 2, Section I of the Regulation on the business of temporary import for re-export of petrol and oil as follows: "4. Vietnamese enterprises having the function of providing sea-going ship supply services to foreign sea-going ships calling at Vietnamese ports."

2. To adjust Clause 3, Article 4, Section II of the Regulation on the business of temporary import for re-export of petrol and oil as follows: "Contracts for sale of petrol and oil signed with enterprises (in cases the petrol and oil are sold to foreign enterprises or to subjects prescribed in Clause 1, Article 2) or the sale plans proposed by the enterprises directors (in cases where petrol and oil are sold to subjects prescribed in Clauses 2, 3 and 4, Article 2)".

3. To add Article 8(b) to Section III of the Regulation on the business of temporary import for re-export of petrol and oil as follows: "8(b). The whole volume of petrol and oil bought by sea-going ship supply enterprises from enterprises designated to import petrol and oil according to this Regulation shall be used only for supply to foreign sea-going ships calling at Vietnamese ports, absolutely not for other purposes".
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 602/2001/QĐ-BTM ngày 12/06/2001 điều chỉnh Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu kèm theo Quyết định 0123/1999/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195