Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 60/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4672/VPCP-QHQT ngày 19/8/2005 của Văn phòng Chính phủ; Bản thoả thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Lào;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hai Danh mục dưới đây:

1. Danh mục I: Danh mục hàng hoá được áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hịêp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 ban hành kèm theo Nghị định 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ và các Nghị định sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hàng hoá không thuộc Danh mục CEPT thì áp dụng giảm 50% mức thuế suất ưu đãi MFN quy định tại Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/07/2003 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các Quyết định sửa đổi, bổ sung.

Đối với những mặt hàng trong Danh mục I nếu có mức thuế suất theo CEPT cao hơn mức thuế suất MFN quy định trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất MFN.

2. Danh mục II: Danh mục hàng hoá không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo chương trình ưu đãi Việt Lào.

Điều 2. Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào không thuộc 02 Danh mục nêu tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Điều 3. Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại mục 1, Điều 1 và Điều 2 trên đây phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có xuất xứ (C/O) từ CHDCND Lào (theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 0865/QĐ-BTM ngày 29/06/2004 của Bộ Thương mại về cấp Giấy chứng nhận xuất hàng hoá và các văn bản hướng dẫn bổ sung);

- Thông quan qua các cửa khẩu nêu trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào (theo phụ lục I đính kèm).

Đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan (theo phụ lục II đính kèm), để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định này ngoài việc đáp ứng các điều kiện nêu trên phải thuộc hạn ngạch theo hướng dẫn của Bộ Thương mại. Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch sẽ áp dụng mức thuế suất giảm 50% như quy định tại Điều 1 đối với các mặt hàng thuộc Danh mục I hoặc mức thuế suất MFN đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/9/2005.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
 thuộc Chính phủ; (Đã ký)
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- UBND, Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Ban, đơn vị
 trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (TH, CST2).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 


 DANH MỤC I

DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU ĐƯỢC HƯỞNG GIẢM 50% THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU THEO CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIỆT LÀO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BTC ngày 31/08/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

0207

Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

0207.11.00

- - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

0207.12.00

- - Chưa chặt mảnh, đông lạnh

0207.13.00

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

0207.14.10

- - - Cánh

0207.14.20

- - - Đùi

0207.14.30

- - - Gan

0207.14.90

- - - Loại khác

0207.26.00

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh

0207.27.10

- - - Gan

0207.27.90

- - - Loại khác

 

 

0407

Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín

0407.00.91

- - Trứng gà

0407.00.92

- - Trứng vịt

0407.00.99

- - Loại khác

 

 

1006

Lúa gạo

1006.10.90

--Loại khác

1006.20.10

--Gạo Thai Hom Mali

1006.20.90

--Loại khác

1006.30.11

---Nguyên hạt  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.12

---Không quá 5% tấm  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.13

---Trên 5% đến 10% tấm (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.14

---Trên 10% đến 25% tấm  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.19

---Loại khác  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.30

--Gạo nếp  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.61

---Nguyên hạt  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.62

---Không quá 5% tấm  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.63

--- Trên 5% đến 10% tấm  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.64

--- Trên 10% đến 25% tấm  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

1006.30.69

--- Loại khác  (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

 

 

1701

Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn

1701.11.00

-- Đường mía

1701.91.00

-- Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

1701.99.11

---- Đường trắng

1701.99.19

---- Loại khác

1701.99.90

-- Loại khác

 

 

8407

Động cơ đốt trong kiểu piston chuyển động tịnh tiến hoặc kiểu piston chuyển động quay tròn, đốt cháy bằng tia lửa điện

8407.32.21

---- Dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 110cc

8407.32.22

---- Dung tích xi lanh trên 110 cc nhưng không quá 125cc

8409

Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 8407 hoặc 8408

8409.91.41

----Chế hoà khí và bộ phận của chúng

8409.91.42

---- Thân máy, hộp trục khuỷu, quy lát và nắp quy lát

8409.91.43

---- Xéc măng, chốt trục hoặc chốt piston

8409.91.44

----Hộp trục khuỷu cho động cơ xe mô tô

8409.91.45

----Vỏ hộp trục khuỷu hoặc các loại vỏ khác bằng nhôm dùng cho động cơ xe mô tô

8409.91.49

----Loại khác

 

 

8704

Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá

8704.21.25

---- Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự

8704.31.25

---- Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự

8704.90.41

---- Xe tải van, xe tải pick - up và các loại xe tương tự

 

 

8714

Bộ phận và phụ tùng của xe thuộc các nhóm từ 8711 đến 8713

8714.19.20

---Bộ ly hợp

8714.19.30

 --- Bộ hộp số

8714.19.40

---Hệ thống khởi động

8714.19.60

---Loại khác, dùng cho xe môtô thuộc phân nhóm 8711.10, 8711.20 hoặc 8711.90 (ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan nêu tại phụ lục II)

 

DANH MỤC II 

DANH MỤC HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ SUẤT  THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI VIỆT LÀO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ/BTC ngày 31/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

 

 

1207

Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh

 

1207.91.00

- - Hạt thuốc phiện

 

 

 

 

1302

Nhựa và các chiết suất thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic; muối của axit pectic, thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật

 

1302.11.10

- - - Từ pulvis opii

 

1302.11.90

- - - Loại khác

 

 

 

 

2208

Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.

 

2208.20.10

 - - Rượu Brandy có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

 

2208.20.20

 - - Rượu Brandy có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

 

2208.20.30

- - Loại khác, có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

 

2208.20.40

- - Loại khác, có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

 

2208.30.10

- - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

 

2208.30.20

- - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

 

2208.40.10

- - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

 

2208.40.20

- - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

 

2208.50.10

- - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

 

2208.50.20

- - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

 

2208.60.10

- - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích

 

2208.60.20

- - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích

 

2208.70.10

- - Có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích

 

2208.70.20

- - Có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích

 

2208.90.10

- - Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích

 

2208.90.20

- - Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích

 

2208.90.30

- - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích

 

2208.90.40

- - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích

 

2208.90.50

- - Rượu a-rac và rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích

 

2208.90.60

- - Rượu a-rac và rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích

 

2208.90.70

- - Rượu đắng và loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích

 

2208.90.80

- - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích

 

2208.90.90

- - Loại khác

 

 

 

 

2401

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá

 

2401.10.30

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

 

2401.10.90

- - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng

 

2401.20.20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

 

2401.20.30

- - Loại Oriental

 

2401.20.50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

 

2401.20.90

- - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng

 

2401.30.90

- - Loại khác

 

 

 

 

2402

Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, chế biến từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá

 

2402.10.00

- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ thuốc lá lá

 

2402.20.10

- - Thuốc lá Bi-đi (Beedies) 

 

2402.20.90

- - Loại khác

 

2402.90.10

- - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ chất thay thế lá thuốc lá

 

2402.90.20

- - Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá

 

 

 

 

2403

Thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết suất và tinh chất thuốc lá

 

2403.10.11

- - - Thuốc lá lá đã được phối trộn

 

2403.10.19

- - - Loại khác

 

2403.10.21

- - - Thuốc lá lá đã được phối trộn

 

2403.10.29

- - - Loại khác

 

2403.10.90

- - Loại khác

 

2403.91.00

- - Thuốc lá " thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên"

 

2403.99.10

- - - Chiết xuất và tinh chất thuốc lá lá

 

2403.99.30

- - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến

 

2403.99.40

- - - Thuốc lá bột để hít

 

2403.99.50

- - - Thuốc lá lá không dùng để hút, kể cả thuốc lá lá để nhai hoặc ngậm

 

2403.99.60

- - -  Ang-hoon

 

2403.99.90

- - - Loại khác

 

 

 

 

2709

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô

 

2709.00.20

- Condensate

 

 

 

 

2710

Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải

 

2710.11.11

- - - Xăng động cơ có pha chì, loại cao cấp

 

2710.11.12

- - - Xăng động cơ không pha chì, loại cao cấp

 

2710.11.13

- - - Xăng động cơ có pha chì, loại thông dụng

 

2710.11.14

- - - Xăng động cơ không pha chì, loại thông dụng

 

2710.11.15

- - - Xăng động cơ khác, có pha chì

 

2710.11.16

- - - Xăng động cơ khác, không pha chì

 

2710.11.17

- - - Xăng máy bay

 

2710.11.18

- - - Tetrapropylene

 

2710.11.21

- - - Dung môi trắng (white spirit)

 

2710.11.22

- - - Dung môi có hàm lượng chất thơm thấp, dưới 1%

 

2710.11.23

- - - Dung môi khác

 

2710.11.24

- - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng

 

2710.11.25

- - - Dầu nhẹ khác

 

2710.11.29

- - - Loại khác

 

2710.19.11

- - - - Dầu hoả thắp sáng

 

2710.19.12

- - - - Dầu hoả khác, kể cả dầu hoá hơi

 

2710.19.13

- - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23 độ C trở lên

 

2710.19.14

- - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23 độ C

 

2710.19.15

- - - - Paraphin mạch thẳng

 

2710.19.19

- - - - Dầu trung khác và các chế phẩm

 

2710.19.21

- - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ

 

2710.19.22

- - - - Dầu nguyên liệu để sản xuất muội than

 

2710.19.23

- - - - Dầu gốc để pha chế dầu nhờn

 

2710.19.24

- - - - Dầu bôi trơn dùng cho động cơ máy bay

 

2710.19.25

- - - - Dầu bôi trơn khác

 

2710.19.26

- - - - Mỡ bôi trơn

 

2710.19.27

- - - - Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh)

 

2710.19.28

- - - - Dầu biến thế hoặc dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch

 

2710.19.31

- - - - Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao

 

2710.19.32

- - - - Nhiên liệu diesel khác

 

2710.19.33

- - - - Nhiên liệu đốt khác

 

2710.19.39

- - - - Loại khác

 

2710.91.00

- - Chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs)

 

2710.99.00

- - Loại khác

 

 

 

 

3006

Các mặt hàng dược phẩm ghi trong chú giải 4 của chương này

 

3006.80.00

- Phế thải dược phẩm

 

 

 

 

3604

Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác

 

3604.10.10

- -Pháo hoa nổ

 

3604.10.90

- - Loại khác

 

3604.90.20

- - Pháo hoa nhỏ và nụ nổ dùng để làm đồ chơi

 

3604.90.90

- - Loại khác

 

 

 

 

3825

Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được ghi ở Chú giải 6 của Chương này.

 

3825.10.00

- Rác thải đô thị

 

3825.20.00

- Bùn cặn của nước thải

 

3825.30.00

- Rác thải bệnh viện

 

3825.41.00

- - Đã halogen hoá

 

3825.49.00

- - Loại khác

 

3825.50.00

- Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ lực, dầu phanh, chất lỏng chống đông

 

3825.61.00

- - Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ

 

3825.69.00

- - Loại khác

 

3825.90.00

- Loại khác

 

 

 

 

4012

Lốp đã qua sử dụng hoặc lốp đắp lại, loại dùng hơi bơm, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su

 

4012.11.00

- - Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô con chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua)

 

4012.12.10

- - - Chiều rộng không quá 450 mm

 

4012.12.90

- - - Loại khác+C126

 

4012.13.00

- - Loại dùng cho máy bay

 

4012.19.10

- - - Loại dùng cho xe mô tô

 

4012.19.20

- - - Loại dùng cho xe đạp

 

4012.19.30

- - - Loại dùng cho máy dọn đất

 

4012.19.40

- - - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87

 

4012.19.90

- - - Loại khác

 

4012.20.10

- - Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý riêng và ô tô đua)

 

4012.20.21

- - - Chiều rộng không quá 450 mm

 

4012.20.29

- - - Loại khác

 

4012.20.31

- - - Phù hợp để đắp lại

 

4012.20.39

- - - Loại khác

 

4012.20.40

- - Loại dùng cho xe máy

 

4012.20.50

- - Loại dùng cho xe đạp

 

4012.20.60

- - Loại dùng cho máy dọn đất

 

4012.20.70

- - Loại dùng cho các xe khác thuộc Chương 87

 

4012.20.90

- - Loại khác

 

4012.90.01

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài không quá 100 mm

 

4012.90.02

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 100 mm đến 250 mm

 

4012.90.03

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09

 

4012.90.04

- - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm

 

4012.90.05

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm, dùng cho xe thuộc nhóm 87.09

 

4012.90.06

- - - Lốp đặc khác có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm

 

4012.90.11

- - - Lốp nửa đặc có chiều rộng không quá 450 mm

 

4012.90.12

- - - Lốp nửa đặc có chiều rộng trên 450 mm

 

4012.90.21

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài không quá 100 mm

 

4012.90.22

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 100 mm đến 250 mm

 

4012.90.23

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm

 

4012.90.24

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm

 

4012.90.31

- - - Lốp nửa đặc có chiều rộng không quá 450 mm

 

4012.90.32

- - - Lốp nửa đặc có chiều rộng trên 450 mm

 

4012.90.41

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài không quá 100 mm

 

4012.90.42

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 100 mm đến 250 mm

 

4012.90.43

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng không quá 450 mm

 

4012.90.44

- - - Lốp đặc có đường kính ngoài trên 250 mm, chiều rộng trên 450 mm

 

4012.90.51

- - - Lốp nửa đặc có chiều rộng không quá 450 mm

 

4012.90.52

- - - Lốp nửa đặc có chiều rộng trên 450 mm

 

4012.90.60

- - Lốp trơn (chỉ có rãnh thoát nước, không có hoa lốp)

 

4012.90.70

- - Lốp có thể đắp lại hoa lốp, chiều rộng không quá 450 mm

 

4012.90.80

- - Lót vành

 

4012.90.90

- - Loại khác

 

 

 

 

8525

Thiết bị truyền dẫn dùng cho điện thoại vô tuyến (radio), điện báo vô tuyến, phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn máy thu hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình; camera ghi hình ảnh nền và camera video khác; camera số

 

8525.20.20

- - Điện thoại cầm tay nối mạng internet

 

8525.20.30

- - Điện thoại di động nối mạng internet

 

8525.20.80

- - Điện thoại di động khác

 

 

 

 

8702

Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe

 

8702.10.06

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

 

8702.10.07

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không qúa 6 tấn

 

8702.10.08

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không qúa 18 tấn

 

8702.10.09

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không qúa 24 tấn

 

8702.10.10

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn

 

8702.10.15

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

 

8702.10.16

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn

 

8702.10.17

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn

 

8702.10.18

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn

 

8702.10.26

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

 

8702.10.27

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn

 

8702.10.28

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 18 tấn

 

8702.10.31

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 18 tấn nhưng không quá 24 tấn

 

8702.10.32

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn

 

8702.10.37

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

 

8702.10.38

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 6 tấn

 

8702.10.39

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 24 tấn

 

8702.10.40

- - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn

 

8702.90.12

- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8702.90.22

 - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8702.90.32

 - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8702.90.42

 - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

 

 

 

8703

Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua

 

8703.21.32

- - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.21.42

 - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.21.44

- - - - Loại khác

 

8703.21.52

 - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.21.54

- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.21.56

- - - - Loại khác

 

8703.22.20

- - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.22.52

- - - -Dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.22.62

- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.22.64

- - - - Loại khác

 

8703.22.72

- - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.22.74

- - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.22.76

- - - - Loại khác

 

8703.23.12

- - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.23.21

 - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.23.22

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.23.23

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.23.24

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên

 

8703.23.31

 - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.23.32

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.23.33

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.23.34

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên

 

8703.23.41

- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.23.42

- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.23.43

- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.23.44

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên

 

8703.23.51

- - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.23.52

- - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.23.53

- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.23.54

- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên

 

8703.23.61

- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.23.62

- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.23.63

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.23.64

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên

 

8703.23.71

 - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.23.72

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.23.73

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.23.74

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên

 

8703.24.12

- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.24.22

- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.24.32

- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.24.34

- - - - - Loại khác

 

8703.24.42

- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.24.44

- - - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.24.46

- - - - - Loại khác

 

8703.24.52

- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.24.62

- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.24.72

 - - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.24.74

 - - - - - Loại khác

 

8703.24.82

 - - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.24.84

- - - - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.24.86

 - - - - - Loại khác

 

8703.31.20

- - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.31.52

 - - - - - Loại mới

 

8703.31.53

 - - - - - Loại đã qua sử dụng

 

8703.31.62

 - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.31.64

 - - - - Loại khác

 

8703.31.72

 - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.31.74

- - - - Xe ô tô mới (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.31.75

- - - - Xe ô tô đã qua sử dụng (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.31.77

- - - - Loại khác

 

8703.32.12

- - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.32.23

 - - - - - Loại mới

 

8703.32.24

 - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.32.25

 - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.32.26

 - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên

 

8703.32.34

 - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.32.35

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.32.36

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên

 

8703.32.44

 - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.32.45

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.32.46

 - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên

 

8703.32.53

- - - - - - Loại mới

 

8703.32.54

- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.32.55

- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.32.56

- - - - - - Loại đã qua sử dụng, dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên

 

8703.32.64

 - - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.32.65

 - - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.32.66

 - - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên

 

8703.32.74

 - - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.32.75

 - - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.32.76

- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên

 

8703.33.12

- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.33.22

- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, mới

 

8703.33.23

- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, đã qua sử dụng

 

8703.33.25

- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.27

- - - - - Loại khác

 

8703.33.29

- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.31

- - - - - Xe ô tô mới (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.32

- - - - - Xe ô tô đã qua sử dụng (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.34

- - - - - Loại khác

 

8703.33.42

- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.33.52

- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, mới

 

8703.33.53

- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, đã qua sử dụng

 

8703.33.55

- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.57

- - - - - Loại khác

 

8703.33.59

- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.62

- - - - - Xe ô tô mới (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.63

- - - - - Xe ô tô đã qua sử dụng (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.65

- - - - - Loại khác

 

8703.33.72

- - - - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.33.82

- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, mới

 

8703.33.83

- - - - - Dạng nguyên chiếc/ Loại khác, đã qua sử dụng

 

8703.33.85

- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.87

- - - - - Loại khác

 

8703.33.89

- - - - - Xe 4 bánh chủ động (xe 2 cầu), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.92

- - - - - Xe ô tô mới (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.33.93

- - - - - Xe ô tô đã qua sử dụng (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, ô tô thể thao và ô tô đua), dạng nguyên chiếc/ Loại khác

 

8703.90.12

- - Xe loại nhà tự hành (Motor - homes)

 

8703.90.21

- - - Loại hoạt động bằng năng lượng điện

 

8703.90.26

- - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.90.27

- - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.90.28

- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.90.31

- - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc

 

8703.90.32

- - - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên

 

8703.90.37

- - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.90.38

- - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.90.41

- - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.90.42

- - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc

 

8703.90.43

- - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên

 

8703.90.48

- - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.90.51

- - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.90.52

- - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.90.53

- - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc

 

8703.90.54

- - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên

 

8703.90.61

- - - - Hoạt động bằng năng lượng điện

 

8703.90.66

- - - - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.90.67

- - - - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.90.68

- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.90.71

- - - - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc

 

8703.90.72

- - - - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên

 

8703.90.77

- - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.90.78

- - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.90.81

- - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.90.82

- - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc

 

8703.90.83

- - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên

 

8703.90.88

- - - - Dung tích xi lanh dưới 1.800cc

 

8703.90.91

- - - - Dung tích xi lanh từ 1.800cc trở lên nhưng dưới 2.000cc

 

8703.90.92

- - - - Dung tích xi lanh từ 2.000cc trở lên nhưng dưới 2.500cc

 

8703.90.93

- - - - Dung tích xi lanh từ 2.500cc trở lên nhưng dưới 3.000cc

 

8703.90.94

- - - - Dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên

 

 

 

 

8711

Mô tô (kể cả mopeds) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe cạnh; xe mô tô có thùng bên cạnh

 

8711.10.10

- - Xe đạp máy (Mopeds)

 

8711.10.21

- - - Xe scooter

 

8711.10.22

- - - Xe mô tô khác, có hoặc không có thùng xe bên cạnh

 

8711.10.29

- - - Loại khác

 

8711.10.31

- - - Xe scooter

 

8711.10.32

- - - Xe mô tô khác, có hoặc không có thùng xe

 

8711.10.39

- - - Loại khác

 

8711.20.10

- - Xe đạp máy (Mopeds)

 

8711.20.20

 - - Xe môtô địa hình

 

8711.20.31

- - - Xe scooter

 

8711.20.32

 - - - Xe mô tô khác, có hoặc không có thùng xe bên cạnh

 

8711.20.33

- - - Loại khác

 

8711.20.44

- - - Xe scooter

 

8711.20.45

- - - Xe mô tô khác, có hoặc không có thùng xe bên cạnh

 

8711.20.46

- - - Loại khác

 

8711.20.47

- - - Xe scooter

 

8711.20.48

 - - - Xe mô tô khác, có hoặc không có thùng xe bên cạnh

 

8711.20.49

- - - Loại khác

 

8711.20.51

- - - Xe scooter

 

8711.20.52

 - - - Xe mô tô khác, có hoặc không có thùng xe bên cạnh

 

8711.20.53

- - - Loại khác

 

8711.20.54

- - - Xe scooter

 

8711.20.55

 - - - Xe mô tô khác, có hoặc không có thùng xe bên cạnh

 

8711.20.56

- - - Loại khác

 

8711.90.91

- - - - Không quá 200cc

 

8711.90.95

- - - - Không quá 200cc

 

 

 

 

9303

Súng phát hỏa khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ: súng ngắn thể thao và súng trường thể thao, súng bắn pháo hiệu ngắn nạp đạn đằng nòng, súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết mổ, súng phóng dây).

 

9303.20.10

- - Súng săn ngắn nòng

 

9303.30.10

- - Súng trường săn

 

 

 

 

9304

Vũ khí khác (ví dụ: súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07

 

9304.00.10

- Súng hơi, không quá 7kg

 

 

 

 

9305

Bộ phận và đồ phụ trợ của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 93.01 đến 93.04

 

9305.21.10

- - - Của súng săn ngắn nòng, không quá 7 kg

 

9305.29.10

- - - Của súng săn ngắn nòng, không quá 7 kg

 

9305.99.90

- - - Loại khác

 

 

 

 

9307.00.00

Kiếm, đoản kiếm, lưỡi lê, giáo và các loại vũ khí tương tự và bộ phận của chúng, kể cả vỏ và bao


PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1/ Các cặp của khẩu quốc tế:

1.1/ Na Mèo (Thanh Hoá) - Nậm Xôi (Hủa Phăn)

1.2/ Nậm Cắn (Nghệ An) - Nậm Cắn (Xiêng Khoảng)

1.3/ Cầu Treo (Hà Tĩnh) - Nậm Phao (Bolikhămxay)

1.4/ Cha Lo (Quảng Bình) - Na Phàu (Khăm Muồn)

1.5/ Lao Bảo (Quảng Trị) - Đen Sa vẳn (Savannakhết)

2/ Các cặp cửa khẩu quốc gia:

2.1/ Tây Trang (Điện Biên) - Sốp Hùn (Phong Salỳ)

2.2/ Chiềng Khương (Sơn La) - Bản Đán (Hủa Phăn)

2.3/ Lóng Sập (Sơn La) - Pa Háng (Hủa Phăn)

2.4/ La Lay (Thừa Thiên Huế) - La Lay (Salavăn)

2.5/ Bờ Y (Kon Tum) - Phu Cưa (Attapư)

3/ Các cặp cửa khẩu cấp tỉnh đã được Bộ Thương mại CHXHCN Việt nam      và Bộ Thương mại CHDCND Lào cho thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu:

3.1/ Tén Tần (Thanh Hoá) - Sổm Vẳng (Hủa Phăn)

3.2/ Thanh Thuỷ (Nghệ An) - Nậm On (Bolikhamxay)

3.3/ Ka Roòng (Quảng Bình) - Noỏng Mạ (Khăm Muồn) 

 


PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỐ TT

TÊN HÀNG

MÃ SỐ HS

ĐỊNH LƯỢNG

đơn vị

2005

2006

2007 trở đi

1

Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng

2401.10.10

Tấn

Tổng số lượng các mặt hàng có số thứ tự từ 1 đến 5 là 1.500 tấn

Tổng số lượng các mặt hàng có số thứ tự từ 1 đến 5 là 3.000 tấn


sẽ được hai Bên
 thoả thuận sau

2

Lá thuốc lá chưa tước cọng, loại Virginia chưa sấy bằng không khí nóng

2401.10.20

-

 

 

 

3

Lá thuốc lá đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Virginia đã sấy bằng không khí nóng

2401.20.10

-

 

 

 

4

Lá thuốc lá đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ, loại Burley

2401.20.40

-

 

 

 

5

Cọng thuốc lá

2401.30.10

-

 

6

Gạo các loại

1006.30.11
1006.30.12
1006.30.13
1006.30.14
1006.30.19
1006.30.30
1006.30.61
1006.30.62
1006.30.63
1006.30.64
1006.30.69

Tấn


15.000 tấn

30.000 tấn

sẽ được hai Bên
 thoả thuận sau

7

Cần số xe máy

8714.19.60

USD

 


Tổng trị giá các
 mặt hàng có số
thứ tự từ 7 đến 12
là 600.000 USD
(theo giá giao tại xưởng)


sẽ được hai Bên
 thoả thuận sau

8

Chân chống đứng

8714.19.60

-

9

Chân chống nghiêng

8714.19.60

-

10

Trục để chân giữa

8714.19.60

-

11

Ống sắt pedal để chân người ngồi sau

8714.19.60


-

12

Cần đạp phanh chân

8714.19.60

-

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 60/2005/QD-BTC

Hanoi, August 31, 2005

 

DECISION

ON IMPORT TAX RATES APPLICABLE TO IMPORT GOODS OF LAO ORIGIN

THE FINANCE MINISTER

Pursuant to the Export Tax and Import Tax Law and the Laws Amending and Supplementing the Export Tax and Import Tax Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies; and Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
Pursuant to the Prime Minister's directions in the Government Office's Official Letter No. 4672/VPCP-QHQT of August 19, 2005; and the written agreement between the Trade Ministry of the Socialist Republic of Vietnam and the Trade Ministry of the Lao People's Democratic Republic on commodity items eligible for preferential import tax rates provided for by Vietnam and Laos;
At the proposal of the director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the following lists:

1. List I: The list of commodities eligible for 50% reduction of the particularly preferential tax rates specified in Vietnam's List of commodities and tax rates for implementation of the ASEAN's Common Effective Preferential Tariffs for the 2003-2006 period, which is promulgated together with the Government's Decree No. 78/2003/ND-CP of July 1, 2003, and amending and supplementing decrees. For commodities not on the CEPT list, the 50% reduction of the MFN preferential tax rates specified in Decision No. 110/2003/QD-BTC of July 25, 2003 promulgating the Preferential Import Tariffs as well as amending and supplementing decisions shall apply.

For commodity items on List I, if the CEPT tax rates applicable to them are higher than the MFN tax rates specified in the current Preferential Import Tariffs, the 50% reduction of the MFN tax rates shall apply.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Imports originating from the Lao People's Democratic Republic and not on the two lists mentioned in Article 1 of this Decision shall enjoy the import tax rate of 0% (zero percent).

Article 3.- Imports eligible for application of the import tax rates specified in Section 1, Articles 1 and 2 above must satisfy the following conditions:

- Having certificates of origin (C/O) from the Lao People's Democratic Republic (according to the Regulation promulgated together with the Trade Minister's Decision No. 0865/QD-BTM of June 29, 2004, on grant of certificates of origin of goods, and documents on additional guidance);

- Being subject to customs clearance through border-gates specified in the Agreement between the Trade Ministry of the Socialist Republic of Vietnam and the Trade Ministry of the Lao People's Democratic Republic (in Annex I enclosed herewith).

For commodity items subject to quotas (in Annex II enclosed herewith), to enjoy the import tax rates specified in this Decision they must, apart from satisfying the above-said conditions, be imported within the given quotas under the Trade Ministry's guidance. If imported in excess of the given quotas, the 50%-reduced tax rates mentioned in Article 1, for commodity items on List I, or the MFN tax rates, for commodity items subject to other quotas, shall apply.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and applies to import declarations registered with the customs offices as from September 1, 2005.

 

 

FOR THE MINISTER
VICE MINISTER

Truong Chi Trung

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.LIST I

LIST OF IMPORTS ELIGIBLE FOR 50% REDUCTION OF IMPORT TAX RATES UNDER THE VIETNAM-LAOS PREFERENTIAL PROGRAM
(Promulgated together with the Finance Minister's Decision No. 60/2005/QD-BTC of August 31, 2005)

Heading/
Subheading

Description of commodities

0207

Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen

0207.11.00

- - Not cut in pieces, fresh or chilled

0207.12.00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0207.13.00

- - Cut pieces and offal, fresh or chilled

0207.14.10

- - - Wings

0207.14.20

- - - Thighs

0207.14.30

- - - Livers

0207.14.90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0207.26.00

- - Cut pieces and offal, fresh or chilled

0207.27.10

- - - Livers

0207.27.90

- - - Other

0407

Birds' eggs and poultry eggs, in shell, fresh, preserved or cooked

0407.00.91

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0407.00.92

- - Ducks' eggs

0407.00.99

- - Other

1006

Rice

1006.10.90

- - Other

1006.20.10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1006.20.90

- - Other

1006.30.11

- - -Whole (outside the quotas specified in Annex II)

1006.30.12

- - - Not more than 5% broken (outside the quotas specified in Annex II)

1006.30.13

- - -More than 5% but not more than 10% broken (outside the quotas specified in Annex II)

1006.30.14

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1006.30.19

- - - Other (outside the quotas specified in Annex II)

1006.30.30

- - Glutinous rice (outside the quotas specified in Annex II)

1006.30.61

- - - Whole (outside the quotas specified in Annex II)

1006.30.62

- - - Not more than 5% broken (outside the quotas specified in Annex II)

1006.30.63

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1006.30.64

- - - More than 10% but not more than 25% broken (outside the quotas specified in Annex II)

1006.30.69

- - - Other (outside the quotas specified in Annex II)

1701

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form

1701.11.00

- - Cane sugar

1701.91.00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1701.99.11

- - - - White sugar

1701.99.19

- - - - Other

1701.99.90

- - Other

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

8407.32.21

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8407.32.22

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 110 cc but not exceeding 125 cc

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 84.07 or 8408

8409.91.41

- - - - Carburetors and parts thereof

8409.91.42

- - - - Engine blocks, crank cases, cylinder heads and cylinder head covers

8409.91.43

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8409.91.44

- - - - Crank cases for motorcycle engines

8409.91.45

- - - - Crank case shells and other shells of aluminum, for motorcycle engines

8409.91.49

- - - - Other

8704

Motor vehicles for transport of goods

8704.21.25

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8704.31.25

- - - - Vans, pick-up trucks and the like

8704.90.41

- - - - Vans, pick-up trucks and the like

8714

Parts and accessories of vehicles of headings 8711 through 8713

8714.19.20

- - - Clutch assembly

8714.19.30

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8714.19.40

- - - Starter system

8714.19.60

- - - Other, for motorcycles of sub-heading 8711.10, 8711.20 or 8711.90 (outside the quotas specified in Annex II)

 

LIST II

LIST OF IMPORTS INELIGIBLE FOR THE PREFERENTIAL IMPORT TAX RATES UNDER THE VIETNAM-LAOS PREFERENTIAL PROGRAM
(Promulgated together with the Finance Minister's Decision No. 60/2005/QD-BTC of August 31, 2005)

Heading/
Subheading

Description of commodities

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken

1207.91.00

- - Opium seeds

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products 

1302.11.10

- - - From pulvis opii

1302.11.90

- - - Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liquors and other spirituous beverages

2208.20.10

- - Brandy of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol

2208.20.20

- - Brandy of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol

2208.20.30

- - Other, of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol

2208.20.40

- - Other, of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol

2208.30.20

- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol

2208.40.10

- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol

2208.40.20

- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol

2208.50.10

- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol

2208.60.10

- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol

2208.60.20

- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol

2208.70.10

- - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 57% vol

2208.70.20

- - Of an alcoholic strength by volume exceeding 57% vol

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol

2208.90.20

- - Medicated samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol

2208.90.30

- - Other medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol

2208.90.40

- - Other medicated samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol

2208.90.50

- - Arrack and pineapple spirit of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Arrack and pineapple spirit of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol

2208.90.70

- - Bitters and similar beverages of an alcoholic strength by volume not exceeding 57% vol

2208.90.80

- - Bitters and similar beverages of an alcoholic strength by volume exceeding 57% vol

2208.90.90

- - Other

2401

Unprocessed tobacco; tobacco refuse

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Other, flue-cured

2401.10.90

- - Other, not flue-cured

2401.20.20

- - Virginia type, not flue-cured

2401.20.30

- - Oriental type

2401.20.50

- - Other, flue-cured

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Other, not flue-cured

2401.30.90

- - Other

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or tobacco substitutes

2402.10.00

- Cigars, cheroots and cigarettes, of tobacco

2402.20.10

- - Beedies

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Other

2402.90.10

- - Cigars, cheroots and cigarettes, of tobacco substitutes

2402.90.20

- - Cigarettes, of tobacco substitutes

2403

Other processed tobacco and processed tobacco substitutes; "homogenized" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences

2403.10.11

- - - Blended tobacco

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Other

2403.10.21

- - - Blended tobacco

2403.10.29

- - - Other

2403.10.90

- - Other

2403.91.00

- - "Homogenized" or "reconstituted" tobacco

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Tobacco extracts and essences

2403.99.30

- - - Processed tobacco substitutes

2403.99.40

- - - Snuff

2403.99.50

- - - Non-smoking tobacco, including chewing or mouth-holding tobacco

2403.99.60

- - - Ang-hoon

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Other

2709

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude

2709.00.20

- Condensate

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, waste oils

2710.11.11

- - - Motor spirit, premium leaded

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Motor spirit, premium unleaded

2710.11.13

- - - Motor spirit, regular leaded

2710.11.14

- - - Motor spirit, regular unleaded

2710.11.15

- - - Other motor spirit, leaded

2710.11.16

- - - Other motor spirit, unleaded

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Aviation spirit

2710.11.18

- - - Tetrapropylene

2710.11.21

- - - White spirit

2710.11.22

- - - Low aromatic solvents containing by weight less than 1% aromatic content

2710.11.23

- - - Other solvents

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Naphtha, reformate and other preparations for preparing spirits

2710.11.25

- - - Other light oils

2710.11.29

- - - Other

2710.19.11

- - - - Lamp kerosene

2710.19.12

- - - - Other kerosene, including vaporizing oils

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - Aviation turbine fuel (jet fuel), having a flash point of not less than 23o C

2710.19.14

- - - - Aviation turbine fuel (jet fuel), having a flash point of less than 23o C

2710.19.15

- - - - Normal paraffin

2710.19.19

- - - - Other medium oils and preparations

2710.19.21

- - - - Topped crude oils

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - Carbon black feedstock oil

2710.19.23

- - - - Lubricating oil basestock

2710.19.24

- - - - Lubricating oils for aircraft engines

2710.19.25

- - - - Other lubricating oils

2710.19.26

- - - - Lubricating greases

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - Hydraulic brake fluid

2710.19.28

- - - - Oil for transformers or circuit breakers

2710.19.31

- - - - High-speed diesel fuel

2710.19.32

- - - - Other diesel oils

2710.19.33

- - - - Other fuels

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - Other

2710.91.00

- - Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)

2710.99.00

- - Other

3006

Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter

3006.80.00

- Waste phamaceuticals

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Fireworks, flares, rain rockets, fog flares and other pyrotechnic articles

3604.10.10

- - Fireworks

3604.10.90

- - Other

3604.90.20

- - Miniature pyrotechnic munitions and percussion caps for toys

3604.90.90

- - Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; urban garbage; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter

3825.10.00

- Urban garbage

3825.20.00

- Sewage sludge

3825.30.00

- Clinical garbage

3825.41.00

- - Halogenated

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Other

3825.50.00

- Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake fluids and anti-freeze fluids

3825.61.00

- - Mainly containing organic constituents

3825.69.00

- - Other

3825.90.00

- Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Used or retreaded pneumatic tires of rubber; solid or cushion tires, tire treads and tire flaps, of rubber

4012.11.00

- - Of a kind used for motor cars (including passenger cars with luggage compartments and racing cars)

4012.12.10

- - - Of a width not exceeding 450 mm

4012.12.90

- - - Other + C126

4012.13.00

- - - Of a kind used for aircraft

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Of a kind used for motorcycles

4012.19.20

- - - Of a kind used for bicycles

4012.19.30

- - - Of a kind used for earth-moving machinery

4012.19.40

- - - Of a kind used for other vehicles of Chapter 87

4012.19.90

- - - Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Of a kind used for motor cars (including passenger cars with luggage compartments and racing cars)

4012.20.21

- - - Of a width not exceeding 450 mm

4012.20.29

- - - Other

4012.20.31

- - - Suitable for retreading

4012.20.39

- - - Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Of a kind used for motorcycles

4012.20.50

- - Of a kind used for bicycles

4012.20.60

- - Of a kind used for earth-moving machinery

4012.20.70

- - Of a kind used other vehicles of Chapter 87

4012.20.90

- - Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Solid tires not exceeding 100 mm in external diameter

4012.90.02

- - - Solid tires exceeding 100 mm but not exceeding 250 mm in external  diameter

4012.90.03

- - - Solid tires exceeding 250 mm in external diameter, of a width not exceeding 450 mm, for use for vehicles of heading 8709

4012.90.04

- - - Other solid tires exceeding 250 mm in external diameter, of a width not exceeding 450 mm

4012.90.05

- - - Solid tires exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm, for use for vehicles of heading 8709

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Other solid tires exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm

4012.90.11

- - - Cushion tires of a width not exceeding 450 mm

4012.90.12

- - - Cushion tires of a width exceeding 450 mm

4012.90.21

- - - Solid tires not exceeding 100 mm in external diameter

4012.90.22

- - - Solid tires exceeding 100 mm but not exceeding 250 mm in external diameter

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Solid tires exceeding 250 mm in external diameter, of a width not exceeding 450 mm

4012.90.24

- - - Solid tires exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm

4012.90.31

- - - Cushion tires of a width not exceeding 450 mm

4012.90.32

- - - Cushion tires of a width exceeding 450 mm

4012.90.41

- - - Solid tires not exceeding 100 mm in external diameter

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Solid tires exceeding 100 mm but not exceeding 250 mm in external diameter

4012.90.43

- - - Solid tires exceeding 250 mm in external diameter, of a width not exceeding 450 mm

4012.90.44

- - - Solid tires exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm

4012.90.51

- - - Cushion tires of a width not exceeding 450 mm

4012.90.52

- - - Cushion tires of a width exceeding 450 mm

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Buffed tires

4012.90.70

- - Replaceable tire treads of a width not exceeding 450 mm

4012.90.80

- - Tire flaps

4012.90.90

- - Other

8525

Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video camera recorders; digital cameras

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Internet enabled hand-phones

8525.20.30

- - Internet enabled cellular phones

8525.20.80

- - Other cellular phones

8702

Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver

8702.10.06

- - - - - Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tons

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 5 tons but not exceeding 6 tons

8702.10.08

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 6 tons but not exceeding 18 tons

8702.10.09

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 18 tons but not exceeding 24 tons

8702.10.10

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 24 tons

8702.10.15

- - - - - Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tons

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 5 tons but not exceeding 6 tons

8702.10.17

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 6 tons but not exceeding 24 tons

8702.10.18

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 24 tons

8702.10.26

- - - - - Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tons

8702.10.27

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 5 tons but not exceeding 6 tons

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 6 tons but not exceeding 18 tons

8702.10.31

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 18 tons but not exceeding 24 tons

8702.10.32

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 24 tons

8702.10.37

- - - - - Of a gross vehicle weight not exceeding 5 tons

8702.10.38

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 5 tons but not exceeding 6 tons

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 6 tons but not exceeding 24 tons

8702.10.40

- - - - - Of a gross vehicle weight exceeding 24 tons

8702.90.12

- - - - CBU/Other

8702.90.22

- - - - CBU/Other

8702.90.32

- - - - CBU/Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - CBU/Other

8703

Motor cars and other motor vehicles designed principally for the transport of persons (other than those of heading 87.02), including station wagons and racing cars

8703.21.32

- - - - CBU/Other

8703.21.42

- - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.21.44

- - - - Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.21.54

- - - - Motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.21.56

- - - - Other

8703.22.20

- - - Motor-homes

8703.22.52

- - - - CBU/Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.22.64

- - - - Other

8703.22.72

- - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.22.74

- - - - Motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.22.76

- - - - Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - Motor-homes

8703.23.21

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.23.22

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.23.23

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

8703.23.24

- - - - - Of a cylinder capacity of 2,500 cc or more

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.23.32

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.23.33

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

8703.23.34

- - - - - Of a cylinder capacity of 2,500 cc or more

8703.23.41

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.23.43

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

8703.23.44

- - - - - Of a cylinder capacity of 2,500 cc or more

8703.23.51

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.23.52

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

8703.23.54

- - - - - Of a cylinder capacity of 2,500 cc or more

8703.23.61

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.23.62

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.23.63

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of 2,500 cc or more

8703.23.71

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.23.72

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.23.73

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

8703.23.74

- - - - - Of a cylinder capacity of 2,500 cc or more

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - Motor-homes

8703.24.22

- - - - - CBU/Other

8703.24.32

- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.24.34

- - - - - Other

8703.24.42

- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.24.46

- - - - - Other

8703.24.52

- - - - Motor-homes

8703.24.62

- - - - - CBU/Other

8703.24.72

- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Other

8703.24.82

- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.24.84

- - - - - Motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.24.86

- - - - - Other

8703.31.20

- - - Motor-homes

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Brand-new

8703.31.53

- - - - - Used

8703.31.62

- - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.31.64

- - - - Other

8703.31.72

- - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - Brand-new motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.31.75

- - - - Used motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.31.77

- - - - Other

8703.32.12

- - - Motor-homes

8703.32.23

- - - - - Brand-new

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Used, of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.32.25

- - - - - Used, of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.32.26

- - - - - Used, of a cylinder capacity of 2,000 cc or more

8703.32.34

- - - - - Used, of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.32.35

- - - - - Used, of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Used, of a cylinder capacity of 2,000 cc or more

8703.32.44

- - - - - Used, of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.32.45

- - - - - Used, of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.32.46

- - - - - Used, of a cylinder capacity of 2,000 cc or more

8703.32.53

- - - - - - Brand-new

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - - Used, of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.32.55

- - - - - - Used, of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.32.56

- - - - - - Used, of a cylinder capacity of 2,000 cc or more

8703.32.64

- - - - - - Used, of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.32.65

- - - - - - Used, of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - - Used, of a cylinder capacity of 2,000 cc or more

8703.32.74

- - - - - - Used, of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.32.75

- - - - - - Used, of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.32.76

- - - - - - Used, of a cylinder capacity of 2,000 cc or more

8703.33.12

- - - - - Motor-homes

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - CBU/Other, brand-new

8703.33.23

- - - - - CBU/Other, used

8703.33.25

- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.33.27

- - - - - Other

8703.33.29

- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Brand-new motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.33.32

- - - - - Used motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.33.34

- - - - - Other

8703.33.42

- - - - Motor-homes

8703.33.52

- - - - - CBU/Other, brand-new

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - CBU/Other, used

8703.33.55

- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.33.57

- - - - - Other

8703.33.59

- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.33.62

- - - - - Brand-new motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Used motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.33.65

- - - - - Other

8703.33.72

- - - - Motor-homes

8703.33.82

- - - - - CBU/Other, brand-new

8703.33.83

- - - - - CBU/Other, used

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.33.87

- - - - - Other

8703.33.89

- - - - - Four wheel drive vehicles, CBU/Other

8703.33.92

- - - - - Brand-new motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

8703.33.93

- - - - - Used motor cars (including station wagons, sport cars and racing cars), CBU/Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Motor-homes

8703.90.21

- - - Electric-powered

8703.90.26

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.90.27

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.90.28

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,500 cc and under 3,000 cc

8703.90.32

- - - - - Of a cylinder capacity of 3,000 cc or more

8703.90.37

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.90.38

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.90.41

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,500 cc and under 3,000 cc

8703.90.43

- - - - - Of a cylinder capacity of 3,000 cc or more

8703.90.48

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.90.51

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

8703.90.52

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,500 cc and under 3,000 cc

8703.90.54

- - - - - Of a cylinder capacity of 3,000 cc or more

8703.90.61

- - - - Electric-powered

8703.90.66

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.90.67

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

8703.90.71

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,500 cc and under 3,000 cc

8703.90.72

- - - - - Of a cylinder capacity of 3,000 cc or more

8703.90.77

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.90.78

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

8703.90.82

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,500 cc and under 3,000 cc

8703.90.83

- - - - - Of a cylinder capacity of 3,000 cc or more

8703.90.88

- - - - - Of a cylinder capacity of under 1,800 cc

8703.90.91

- - - - - Of a cylinder capacity of between 1,800 cc and under 2,000 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,000 cc and under 2,500 cc

8703.90.93

- - - - - Of a cylinder capacity of between 2,500 cc and under 3,000 cc

8703.90.94

- - - - - Of a cylinder capacity of 3,000 cc or more

8711

Motorcycles (including mopeds) and bicycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars

8711.10.10

- - Mopeds

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Scooters

8711.10.22

- - - Other motorcycles, with or without side-cars

8711.10.29

- - - Other

8711.10.31

- - - Scooters

8711.10.32

- - - Other motorcycles, with or without side-cars

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Other

8711.20.10

- - Mopeds

8711.20.20

- - Cross-country motorcycles

8711.20.31

- - - Scooters

8711.20.32

- - - Other motorcycles, with or without side-cars

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Other

8711.20.44

- - - Scooters

8711.20.45

- - - Other motorcycles, with or without side-cars

8711.20.46

- - - Other

8711.20.47

- - - Scooters

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Other motorcycles, with or without side-cars

8711.20.49

- - - Other

8711.20.51

- - - Scooters

8711.20.52

- - - Other motorcycles, with or without side-cars

8711.20.53

- - - Other

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Scooters

8711.20.55

- - - Other motorcycles, with or without side-cars

8711.20.56

- - - Other

8711.90.91

- - - - Of a capacity not exceeding 200 cc

8711.90.95

- - - - Of a capacity not exceeding 200 cc

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sport shot-guns and riffles, muzzle-loading firearms, very pistols and other devices designed to project only flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns)

9303.20.10

- - Hunting shot-guns

9303.30.10

- - Hunting riffles

9304

Other weapons (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 93.07

9304.00.10

- Air guns, of a weight not exceeding 7 kg

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Parts and accessories of weapons under headings 93.01 thru 93.04

9305.21.10

- - - Of hunting shot-guns of a weight not exceeding 7 kg

9305.29.10

- - - Of hunting shot-guns of a weight not exceeding 7 kg

9305.99.90

- - - Other

9307.00.00

Swords, cutlasses, bayonets, lance and similar weapons and parts thereof and scabbards and sheaths

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ANNEX 1

(Promulgated together with the Finance Minister's Decision No. 60/2005/QD-BTC of August 31, 2005)

1. Pairs of international border-gates:

1.1. Na Meo (Thanh Hoa) – Namsoye (Houaphane)

1.2. Nam Can (Nghe An) – Namcan (Xieng Khoang)

1.3. Cau Treo (Ha Tinh) – Namphouao (Bolikhamsay)

1.4. Cha Lo (Quang Binh) – Naphouao (Khammoune)

1.5. Lao Bao (Quang Tri) – Den Savane (Savannakhet)

2. Pairs of national border-gates:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.2. Chieng Khuong (Son La) – Ban Dan (Houaphane)

2.3. Long Sap (Son La) – Pa Hang (Houaphane)

2.4. La Lay (Thua Thien – Hue) – La Lay (Salavane)

2.5. Bo Y (Kon Tum) – Phu Cua (Attopeu)

3. Pairs of provincial-level bordergates already permitted by the Trade Ministry of the Socialist Republic of Vietnam and the Trade Ministry of the Lao People's Democratic Republic for customs clearance of exports and imports

3.1. Ten Tan (Thanh Hoa) – Som Vang (Houaphane)

3.2. Thanh Thuy (Nghe An) – Nam On (Bolikhamsay)

3.3. Ka Roong (Quang Binh) – Noong Ma (Khammoune)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(Promulgated together with the Finance Minister's Decision No. 60/2005/QD-BTC of August 31, 2005)

Ordinal number

Name of commodity

HS code

Quantity

 

 

 

Unit

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2006

2007 onward

1

Tobacco, not stemmed, Virginia type, flue-cured

2401.10.10

Ton

Total quantity of commodities numbered 1 thru 5 is 1,500 tons

Total quantity of commodities numbered 1 thru 5 is 3,000 tons

To be agreed upon  by the two parties later

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tobacco, not stemmed, Virginia type, not flue-cured

2401.10.20

-

 

 

 

3

Tobacco, partly or wholly stemmed, Virginia type, flue-cured

2401.20.10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

4

Tobacco, partly or wholly stemmed, Burley type

2401.20.40

-

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5

Tobacco stems

2401.30.10

-

 

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2005/QĐ-BTC ngày 31/08/2005 về thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ lào do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.314

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7