Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2005/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Xúc tiến Thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 59/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 15/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI SINGAPORE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lãnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Công văn số 1914/CP-QHQT ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Văn phòng đại diện Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore ; Công văn số 138-CV/NG-THKT ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về Quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng Xúc tiến Kinh tế Thương mại của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore ;
Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Văn phòng đại diện Xúc tiến Thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 86/ITPC-XTĐT ngày 18 tháng 02 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 120/TTr-SNV ngày 02 tháng 3 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay  ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và họat động của Văn phòng Xúc tiến Thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Trưởng đại diện Nhà Việt Nam tại Singapore chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính, 
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- Công an thành phố (PC.13, PC. 25)
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH, TM (2b)
- Lưu (TM/L)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Thanh Hải 

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI SINGAPORE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59 /2005/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi :

1.1- Văn phòng đại diện Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore, với tên gọi “Nhà Việt Nam” tại Singapore ; là bộ phận trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) đặt tại Singapore.

1.2- “Nhà Việt Nam” tại Singapore có tên giao dịch tiếng Anh là : Vietnam House in Singapore.

1.3- Tên gọi “Nhà Việt Nam” tại Singapore nhằm chỉ một địa điểm giao dịch và cung cấp các thông tin, dịch vụ phục vụ các quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam với Singapore và các nước. “Nhà Việt Nam” tại Singapore không phải là một tổ chức cấp quốc gia hay đại diện quốc gia, trừ trường hợp được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Tư cách pháp nhân, phạm vi hoạt động :

2.1- “Nhà Việt Nam” tại Singapore đăng ký hoạt động theo pháp luật của Singapore, với danh nghĩa là một Văn phòng đại diện (representative office) của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

2.2- Phạm vi hoạt động của “Nhà Việt Nam” tại Singapore bao gồm các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu trong lĩnh vực xuất-nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, đầu tư, du lịch. “Nhà Việt Nam” tại Singapore có thể được Ủy ban nhân dân thành phố giao thêm chức năng hay lĩnh vực hoạt động sau khi được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao và được Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Quy chế này.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ :

3.1- Tổng hợp và cung cấp thông tin kinh tế, pháp luật, thị trường và đối tác Singapore cho các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu, nhằm giúp các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và khảo sát thị trường, giao dịch và tiến hành các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch với các doanh nghiệp Singapore và các nước khác tại Singapore.

3.2- Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát hiện và khai thác các cơ hội thương mại, đầu tư, du lịch ở các nước thứ ba, đặc biệt là các nước châu á, EU và Mỹ thông qua Singapore.

3.3- Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về các thủ tục và thông tin trong giai đoạn khởi sự kinh doanh và mở văn phòng đại diện hay công ty tại Singapore.

3.4- Quảng bá, cung cấp các thông tin về thị trường và sản phẩm, môi trường và cơ hội đầu tư, tiềm năng và thế mạnh du lịch của thành phố và Việt Nam cho các doanh nghiệp Singapore nhằm thu hút các doanh nghiệp tại Singapore vào hoạt động kinh doanh và đầu tư tại thành phố và Việt Nam.

3.5- Tổ chức các hoạt động và sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và lao động tại Singapore như hội thảo, diễn đàn, triển lãm, hội chợ, tiếp thị, khảo sát thị trường, ngày Việt Nam hay Tuần Việt Nam ... tại Singapore, tổ chức các đoàn xúc tiến hay gặp gỡ lẫn nhau giữa doanh nhân hai nước.

3.6- Quản lý và sử dụng các tài sản, phương tiện và nguồn kinh phí của Văn phòng phục vụ cho việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và Singapore.

Điều 4. Quyền hạn :

4.1- Được Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan Chính quyền của thành phố hỗ trợ hoạt động, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch.

4.2- Được trực tiếp giao dịch và làm việc với các đối tác trong các vấn đề liên quan đến công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tại Singapore.

4.3- Được Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) bảo đảm các điều kiện về tài chánh, tài sản, phương tiện làm việc và nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4.4- Được sử dụng các tài sản, phương tiện và nguồn kinh phí của Văn phòng vào việc thực hiện và phát triển hoạt động của Văn phòng.

Chương 3:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ

Điều 5. Nhân sự :

5.1- “Nhà Việt Nam” tại Singapore do một Trưởng Đại diện phụ trách điều hành chung, có một Phó đại diện và một số chuyên viên giúp việc. Trưởng Đại diện “Nhà Việt Nam” tại Singapore do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

5.2- Ngoài Trưởng Đại diện, Phó đại diện và các chuyên viên giúp việc ; Trưởng đại diện “Nhà Việt Nam” tại Singapore có thể tuyển dụng một số nhân viên Singapore vào làm việc, trên cơ cở pháp luật Singapore và có sự chấp thuận của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Tổ chức bộ máy :

6.1- Trưởng Đại diện chịu trách nhiệm đề xuất tổ chức và chỉ đạo bộ máy “Nhà Việt Nam” tại Singapore để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao sau khi có sự phê chuẩn của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

6.2- Chế độ tiền lương, thưởng và phụ cấp dành cho cán bộ, chuyên viên “Nhà Việt Nam” tại Singapore do Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 7. Quan hệ công tác :

7.1- “Nhà Việt Nam” tại Singapore chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore trong quá trình chỉ đạo và điều hành hoạt động của “Nhà Việt Nam” tại Singapore. Theo định kỳ, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về mọi hoạt động của “Nhà Việt Nam” tại Singapore.

7.2- Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các sở-ngành có liên quan của thành phố xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của thành phố tại Singapore, trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các định hướng và chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của các Bộ-Ngành Trung ương.

7.3- Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan của các tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore, trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố.

Chương 4:

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 8. Nguyên tắc chung :

8.1- “Nhà Việt Nam” tại Singapore hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Kinh phí thành lập và hoạt động hàng năm của “Nhà Việt Nam” tại Singapore do Ủy ban nhân dân thành phố cấp theo quy định đối với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, thông qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hạch toán theo hình thức báo sổ.

8.2- “Nhà Việt Nam” tại Singapore được phép cung cấp các dịch vụ có thu để trang trải kinh phí và phát triển hoạt động, từng bước giảm nguồn kinh phí hoạt động cấp từ ngân sách thành phố. Việc thu phí và mức phí phải được sự nhất trí của các Bộ-Ngành liên quan và được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép bằng văn bản.

8.3- Các hoạt động liên quan đến tài chính của “Nhà Việt Nam” tại Singapore phải tuân thủ luật pháp Việt Nam và Singapore.

8.4- Cuối năm tài chánh, “Nhà Việt Nam” tại Singapore phải báo cáo kịp thời, đầy đủ việc thực hiện kế hoạch công việc và kế hoạch tài chính cho năm tiếp theo để chuyển cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác duyệt dự toán và quyết toán tài chánh với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Nguồn kinh phí hoạt động :

9.1- Kinh phí từ ngân sách thành phố cấp, cụ thể là :

+ Kinh phí thành lập “Nhà Việt Nam” tại Singapore, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu.

+ Kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm : Tất cả các khoản chi thường xuyên trong hai năm đầu, kể từ khi thành lập, trên cơ sở kế hoạch do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh trình, được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

+ Kinh phí cấp theo đề án, chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố trên cơ sở đề xuất của “Nhà Việt Nam” tại Singapore và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

9.2- Kinh phí từ nguồn phí dịch vụ : Từ năm thứ ba, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án về các dịch vụ có thu phí với nội dung mức phí cụ thể (sau khi tham khảo ý kiến của các Bộ-Ngành liên quan) và trình Ủy ban nhân dân thành phố.

“Nhà Việt Nam” tại Singapore sẽ lập kế hoạch tài chính hàng năm theo phương thức lấy thu bù chi, phần không đủ sẽ do ngân sách cấp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. Nguồn thu từ các hoạt động của “Nhà Việt Nam” tại Singapore (sau khi được phép) gắn liền với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của “Nhà Việt Nam” tại Singapore, nhu cầu của doanh nghiệp.

9.3- Việc tiếp nhận các nguồn thu khác (nếu có) phải được sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và tuân thủ đúng các Quy chế quản lý và tiếp nhận viện trợ của Việt Nam.

9.4- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định của Luật ngân sách, Luật kế toán và các Thông tư hướng dẫn luật của Việt Nam.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và “Nhà Việt Nam” tại Singapore có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.

Điều 11. Quy chế này sẽ được sửa đổi bổ sung khi có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ của “Nhà Việt Nam” tại Singapore, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và tình hình hoạt động của “Nhà Việt Nam” tại Singapore. Mọi điều chỉnh của Quy chế cần có ý kiến thống nhất của Bộ Ngoại giao và do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trong trường hợp “Nhà Việt Nam” tại Singapore mở rộng phạm vi đại diện, thay đổi về cơ chế thu-chi, ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo trước khi điều chỉnh Quy chế./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2005/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Xúc tiến Thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.733

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104