Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 588/QĐ-BTC năm 2010 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện do Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 588/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 588/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ GIÁ BÁN ĐIỆN THƯƠNG PHẨM BÌNH QUÂN ÁP DỤNG LÀM GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC THIÊN NHIÊN SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/1/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh thuế tài nguyên và Pháp Lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp Lệnh thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện;
Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 đối với các cơ sở sản xuất thủy điện như sau:

- Tháng 1 và tháng 2 năm 2010: áp dụng mức giá 970đ/Kwh.

- Từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2010: áp dụng mức giá 1058đ/Kwh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục quản lý giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCT (VT, DNL).Minh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 588/QD-BTC

Hanoi, March 22, 2010

 

DECISION

ANNOUNCING AVERAGE COMMODITY ELECTRICITY-SELLING PRICES TO BE APPLIED AS THE PRICE FOR CALCULATING ROYALTIES ON NATURAL WATER USED FOR HYDROPOWER GENERATION IN 2010

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CPof November27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No. 05/ 2009/ND-CP of January 19, 2009, detailing the Ordinance on Royalties and the Ordinance Amending and Supplementing Article 6 of the Ordinance on Royalties;
Pursuant to the Finance Ministry's Circular No. 45/2009/TT-BTC of March II, 2009, guiding value-added tax, royalties and enterprise income tax for hydropower generation establishments;
Pursuant to the Industry and Trade Ministry's Circular No. 08/2010/TT-BCT of February 24,
2010, providing for electricity-selling prices in 2010 and implementation guidance;
At the proposal of the General Director of Taxation and the Director of the Price Management Department,

DECIDES:

Article 1. To announce average commodity electricity-selling prices to be applied as the price for calculating royalties on natural water used for hydropower generation in 2010 to hydropower generation establishments as follows:

- January and February 2010: The applicable price is VND 970/Kwh.

- Form March through December 2010: The applicable price is VND 1,058/Kwh.

Article 2. This Decision takes effect on the date of its signing. The General Director of Taxation, the Director of the Price Management Department and heads of units of the Ministry of Finance and concerned agencies shall implement this Decision.-
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 588/QĐ-BTC năm 2010 công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện do Bộ trưởng bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.711
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162