Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5814/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là BCĐ 127/TP) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5814/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 15/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5814/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (GỌI TẮT LÀ BCĐ 127/TP)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Căn cứ Công văn số 31/BCĐ-QLTT ngày 12/5/2011 của BCĐ 127TW về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 127 địa phương và thành viên Cơ quan thường trực;

Thực hiện Công văn số 3901/UBND-CT ngày 24/5/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo thực hiện Công văn số 31/BCĐ-QLTT ngày 12/5/2011 của Ban Chỉ đạo 127/TW về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Hà Nội tại Tờ trình số 3744/SCT-QLTT ngày 22/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là BCĐ 127/TP) gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban;

2. Đ/c Nguyễn Thị Như Mai - Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban chỉ đạo 127/TP;

3. Đ/c Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Sở Công an Thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo 127/TP;

4. Đ/c Nguyễn Danh Cơ - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - Ủy viên;

5. Đ/c Nguyễn Văn Hồng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội - Ủy viên;

6. Đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội - Ủy viên;

7. Đ/c Vũ Như Hạnh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Ủy viên;

8. Đ/c Đào Duy Tâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - Ủy viên;

9. Đ/c Nguyễn Văn Yên - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Ủy viên;

10. Đ/c Nguyễn Văn Mơ - Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội - Ủy viên;

11. Đ/c Nguyễn Đức Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Ủy viên;

12. Đ/c Lê Giang Lâm - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội - Ủy viên;

13. Đ/c Nguyễn Như Xếp - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Ủy viên;

14. Đ/c Trần Danh Lợi - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội - Ủy viên;

Điều 2. Các thành viên của Ban chỉ đạo 127/TP làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trụ sở thường trực Ban chỉ đạo 127/TP đặt tại trụ sở của Sở Công thương Thành phố Hà Nội - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Ban chỉ đạo 127/TP có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các sở, ngành chức năng của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

2. Theo dõi kiểm tra đôn đốc các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao; thống nhất trình UBND Thành phố giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ngành; những vụ việc vượt thẩm quyền của ngành, của UBND các quận, huyện, thị xã hoặc những vụ việc còn có những ý kiến khác nhau giữa các ngành.

3. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã trực thuộc để báo cáo UBND Thành phố và BCĐ 127/TW. Kiến nghị với UBND Thành phố, với Chính phủ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Thành lập các đoàn công tác, kiểm tra nhằm thực hiện nhiệm vụ của Ban.

5. Tổ chức phong trào thi đua chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 127/TW khen thưởng tập thể, cá nhân các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 4. Ban chỉ đạo 127/TP có Cơ quan thường trực (gọi tắt là Cơ quan thường trực BCĐ 127/TP) đặt tại Chi cục Quản lý thị trường Thành phố do đồng chí Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường phụ trách và được sử dụng con dấu của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố. Các thành viên Cơ quan thường trực (chủ yếu sử dụng bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường) và do các sở, ban, ngành tham gia Ban chỉ đạo cử ra, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban chỉ đạo 127/TP được sử dụng con dấu của Sở Công thương phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo 127/TP và sử dụng con dấu của Chi cục Quản lý thị trường phục vụ cho hoạt động của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 127/TP;

Trưởng ban Ban chỉ đạo 127/TP ra Quyết định thành lập Cơ quan thường trực BCĐ 127/TP và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí từ ngân sách Thành phố hàng năm giao cho Sở Công thương.

Điều 5. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127/quận, huyện, thị xã) Ban chỉ đạo 127 các quận, huyện, thị xã trực thuộc chịu sự chỉ đạo và tổ chức phối hợp của Ban chỉ đạo 127/TP.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định đã ban hành của UBND thành phố “về việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội”

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 127/TP có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Công thương;
- Ban chỉ đạo 127/TW;
- TTTU – TTHĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Các PVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, BCĐ 127/TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5814/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là BCĐ 127/TP) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134