Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 56/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 31/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2016/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đi với hàng hóa dịch vụ;

Xét đề nghị của Sở Công thương - Sở Tài chính - Cục Thuế thành phố Hà Nội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình s 6397/TTrLN: SCT-STC-CTTP-SLĐTBXH ngày 12/12/2016 về việc đề nghị phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội và Văn bản thm định s 2589/STP-VBPQ ngày 27/12/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng nộp giá dịch vụ:

Các tổ chức, cá nhân sử dụng diện tích bán hàng tại chợ hoặc chở hàng hóa ra, vào chợ để kinh doanh bằng ô tô (gọi chung là sử dụng diện tích bán hàng tại chợ).

Điều 2. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:

1. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (đã bao gồm thuế GTGT):

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

I

Giá dch vụ sử dụng diện tích bán hàng (theo tháng)

1

Chợ hạng 1

đ/m2/tháng

300.000

2

Chợ hạng 2

đ/m2/tháng

225.000

3

Chợ hạng 3

đ/m2/tháng

150.000

II

Giá sử dụng diện tích bán hàng (theo ngày

đ/lượt

8.000

III

Giá sử dụng diện tích đối với xe ô tô vào chợ để kinh doanh (theo ngày):

1

Xe có trọng tải dưới 0,5 tấn

đ/lượt/xe

8.000

2

Xe có trọng tải từ 0,5 tấn đến 1 tấn

đ/lượt/xe

15.000

3

Xe có trọng tải trên 1 tấn đến 2 tấn

đ/lượt/xe

30.000

4

Xe có trọng tải trên 2 tấn đến 5 tấn

đ/lượt/xe

60.000

5

Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 7 tấn

đ/lượt/xe

90.000

6

Xe có trọng tải trên 7 tấn đến 10 tấn

đ/lượt/xe

120.000

7

Xe có trọng tải trên 10 tấn

đ/lượt/xe

150.000

Mức giá cụ thể của từng chợ:

a. Các chợ hạng 1: Đối với các chợ chưa được UBND Thành phố phê duyệt mức thu phí: Giao UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thu rà soát các khoản chi phí để xây dựng phương án thu gửi UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, đề xuất mức giá trình Sở Tài chính chủ trì cùng các đơn vị có liên quan thẩm định báo cáo UBND Thành phố phê duyệt mức giá cụ thể tại từng chợ để thực hiện nhưng không được cao hơn mức giá tối đa quy định tại biểu trên.

b. Các chợ còn lại: Đối với các chợ chưa được UBND Thành phố phê duyệt mức thu phí: UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị quản lý chợ rà soát các khoản chi phí để xây dựng phương án thu gửi phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì thẩm định trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt mức thu cụ thể tại từng chợ để thực hiện nhưng không vượt mức tối đa do UBND Thành phố quy định tại biểu trên.

2. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước: Tối đa không quá hai lần mức giá đi với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định tại biểu trên. Chủ đầu tư căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để xây dựng phương án giá dịch vụ và công khai mức thu với các hộ kinh doanh tại chợ làm cơ sở ký hợp đồng cho thuê diện tích kinh doanh tại chợ.

3. Các chợ đấu thầu, đấu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: Đơn vị quản lý chợ gửi kết quả đấu thầu, đấu giá đến UBND quận, huyện, thị xã để phê duyệt mức thu làm căn cứ thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị thu:

Đơn vị thu thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo mức giá đã được cơ quan có thẩm quyền quy định.

Đơn vị thu có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu về tên, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định.

Điều 4. Quản lý, sử dụng tiền thu được:

Số tiền thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đối với đơn vị thu là cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện quản lý và thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thì số tiền thu được sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, phần còn lại được chi theo quy định.

Điều 5. Chứng từ thu:

Đơn vị thu sử dụng chứng từ theo quy định hiện hành.

Điều 6. Xử lý vi phạm:

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Đối với các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã được UBND Thành phố phê duyệt mức thu:

1. Chợ Hôm - Đức Viên, quận Hai Bà Trưng và chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm: Tiếp tục áp dụng mức thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ bằng mức thu đã được UBND Thành phố phê duyệt. Trường hợp có sự thay đổi về mức thu giá dịch vụ, đơn vị thu có trách nhiệm xây dựng phương án thu gửi UBND quận tổng hợp gửi Sở Tài chính chủ trì cùng các đơn vị có liên quan thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

2. Các chợ còn lại: Tiếp tục áp dụng mức thu dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ bằng mức thu đã được UBND Thành phố phê duyệt; UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm ban hành Quyết định mức thu giá dịch vụ theo quy định. Trường hợp có sự thay đổi về mức thu giá dịch vụ, đơn vị thu có trách nhiệm xây dựng phương án thu gửi UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt theo quy định.

Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi về chính sách hoặc biến động về giá, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tổng hợp, đxuất gửi Sở Công Thương để chủ trì tham mưu, báo cáo UBND Thành phố kịp thời điu chỉnh mức giá tối đa cho phù hợp.

Điu 8. Tổ chức thực hiện:

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Lao động Thương binh và xã hội; Cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Bộ Tài chính;
- T
T Thành ủy, TT HĐND TP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: Các PCVP; các phòng CV;
- Báo Hà Nội mới, Báo KTĐT;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KT
g.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.255

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91