Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2005/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 179/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm giao dịch cây trồng - vật nuôi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoóc Môn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 54/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 179/2003/QĐ-UB NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÂY TRỒNG- VẬT NUÔI TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tại Công văn số 08/CV-UB ngày 07 tháng 01 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 75/TTr- SNV ngày 31 tháng 01 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn không thực hiện dự án  thành lập Trung tâm giao dịch cây trồng - vật nuôi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Điều 2. Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 179/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm giao dịch cây trồng-vật nuôi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở-ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như diều 3.
- TTUB : CT, PCT/TT, VX, TM
- Công an TP (PC13)
- Sở Nội vụ (3 b)
- Sở Nông nghiệp và PTNT
- Sở Tài chính
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng NNTP, Kho Bạc NN TP.
- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ CNN, VX
- Lưu (CNN/Đ )

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2005/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 179/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm giao dịch cây trồng - vật nuôi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoóc Môn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710
DMCA.com Protection Status