Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5345/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Trung tâm - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn trực thuộc Ban Công tác người Hoa do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5345/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 27/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5345/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIẢI THỂ TRUNG TÂM TƯ VẤN - DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHỢ LỚN TRỰC THUỘC BAN CÔNG TÁC NGƯỜI HOA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tại Tờ trình số 21/TTr-BDT ngày 02 tháng 7 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 767/TTr-SNV ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Trung tâm - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn trực thuộc Ban Công tác người Hoa (nay là Ban Dân tộc thành phố) được thành lập theo Quyết định số 90/2003/QĐ-UB ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Trưởng ban Ban Dân tộc có trách nhiệm chỉ đạo việc giải thể Trung tâm - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 90/2003/QĐ-UB ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Trung tâm - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn trực thuộc Ban Công tác người Hoa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Ban Dân tộc, Thủ trưởng các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên quan và Giám đốc Trung tâm - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Dân tộc;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Công an thành phố; Kho bạc Nhà nước TP;
- Các Đoàn thể TP; Sở Nội vụ (3b); Sở Tư pháp;
- Viện NCPT. TP; Trung tâm XTTM và Đầu tư TP;
- UBND quận 1, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình và huyện BC;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- VPUB: Các PVP; Phòng VX, CNN, PCNC, THKH;
- Lưu:VT, (VX/Th2) H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5345/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Trung tâm - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn trực thuộc Ban Công tác người Hoa do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78