Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4964/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương

Số hiệu: 4964/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 28/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4964/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, cục, vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: VT, VP (KSTT), Cục CNĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(ban hành kèm theo Quyết định số 4964 /QĐ-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

Thủ tục thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp

Phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện

UBND huyện

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

Thủ tục thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp

1. Trình tự thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn và trong trường hợp cụm công nghiệp dự kiến thành lập, mở rộng không có đơn vị kinh doanh hạ tầng thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập đồng thời gửi hồ sơ đến các cơ quan: Sở Nội vụ trực thuộc cấp tỉnh; Sở Công Thương trực thuộc cấp tỉnh; Sở Tài chính trực thuộc cấp tỉnh;

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm định hồ sơ xin thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp của huyện, trực thuộc cấp tỉnh; trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành quyết định thành lập hoặc không thành lập;

- Quyết định thành lập Trung tâm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được gửi cho Bộ Công Thương 01 (một) bản để theo dõi và chỉ đạo chung.

2. Cách thức thực hiện:

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc xin thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Đề án thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó bao gồm các nội dung: Sự cần thiết thành lập Trung tâm; giải trình các điều kiện thành lập Trung tâm; đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế; kinh phí hoạt động của Trung tâm; quy chế hoạt động của Trung tâm...);

- Bản sao các Quyết định thành lập cụm công nghiệp; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp;

- Các văn bản khác liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bốn) bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Theo quy định giải quyết thủ tục hành chính của địa phương (Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Tài chính

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

8. Lệ phí: Theo quy định của địa phương (nếu có)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định của địa phương (nếu có, đề nghị đính kèm cùng hồ sơ xin thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có sự phối hợp, ý kiến thẩm định hồ sơ xin Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp của Sở Công Thương với Sở Nội vụ và Sở Tài chính trực thuộc cấp tỉnh.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

- Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4964/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.109
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234