Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 492/2000/QĐ-BTM sửa đổi Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" kèm theo QĐ 416/TM-ĐB do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 492/2000/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 20/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 492/2000/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 492/2000/QĐ-BTM NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ ASEAN CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG(CEPT)" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 416/TM-ĐB NGÀY 13/05/1996 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại.
Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/04/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 651/TTg ngày 10/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia Điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN;
Căn cứ công văn số 356/VPUB ngày 22/01/1996 của Chính phủ về việc chỉ định cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định CEPT;
Theo đề gnhị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1.- Sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" ban hành kẻm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13/05/1996 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

2.- Ban hành Phụ lục 4 (sửa đổi) về Thủ tục xin kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hoá Mẫu D thay thế Phụ lục 4 của Quy chế nói trên.

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3:

Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ASEAN CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT)" (SỬA ĐỔI)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 0492/2000/QĐ-BTM ngày 20/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

II/ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN MẪU D

Điều 5: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Mẫu D bao gồm:

2.- Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hoá (trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra). Giấy chứng nhận này phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phù hợp với các Quy chế về xuất xứ quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quy chế này, và;

- Do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá theo quy định tại Phụ lục 4 (sửa đổi) của Quy chế này cấp;

PHỤ LỤC 4 (SỬA ĐỔI)

VỀ THỦ TỤC XIN KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HOÁ MẪU D
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0492/2000/QĐ-BTM ngày 20/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Để thực hiện Quy chế về xuất xứ đối với hàng hoá được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan theo Hiệp định CEPT của các nước ASEAN, thủ tục xin và cấp Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ Mẫu D được quy định như sau:

I. TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA

Điều 1:

Tổ chức được chỉ định thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hoá Mẫu D là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/04/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá.

Điều 2:

Để phục vụ cho việc kiểm tra, tổ chức kiểm tra có quyền yêu cầu người xin kiểm tra cung cấp hay xuất trình các chứng từ cần thiết có liên quan đến hàng hoá cũng như tiến hành bất kỳ việc kiểm tra hàng hoá nào nếu thấy cần thiết.

II. KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HOÁ

Điều 3:

Việc kiểm tra xuất xứ hàng hoá được tiến hành trước khi hàng hoá xuất khẩu. Riêng đối với hàng hoá cần kiểm tra hàm lượng ASEAN thì tuỳ theo mức độ phức tạp việc kiểm tra có thể được thực hiện từ khâu sản xuất, chế biến.

Người xin kiểm tra xuất xứ hàng hoá có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cần thiết để người kiểm tra tiến hành công việc được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.

Điều 4:

Kiểm tra xuất xứ hàng hoá bao gồm các hạng mục sau:

- Đặc điểm hàng hoá (chủng loại, quy cách);

- Ký mã hiệu trên kiện hàng;

- Kiểu đóng kiện;

- Số, khối lượng (số, khối lượng cuối cùng căn cứ vào vận đơn);

- Hàm lượng ASEAN.

Điều 5:

Cơ sở. công thức tính hàm lượng ASEAN áp dụng theo Quy tắc 3, Quy tắc 4 của Phụ lục 1 trong Quy định của ASEAN về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D.

III. THỦ TỤC XIN KIỂM TRA VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HOÁ

Điều 6:

Khi làm thủ tục xin kiểm tra xuất xứ hàng hoá, người xin kiểm tra phải bảo đảm:

6.1 Đã có đủ và sẵn sàng để kiểm tra đối với hàng hoá có xuất xứ thuần tuý ASEAN.

6.2 Đã bắt đầu hay đang được sản xuất đối với hàng hoá phải xác định hàm lượng ASEAN.

Điều 7:

Hồ sơ xin kiểm tra xuất xứ hàng hoá Mẫu D bao gồm:

7.1 Hai tờ đơn xin kiểm tra xuất xứ hàng hoá Mẫu D (theo mẫu quy định đính kèm) đã được khai đầy đủ và ký tên (riêng đối với doanh nghiệp thì phải đóng dấu).

7.2 Các chứng từ được gửi kèm theo đơn xin kiểm tra xuất xứ hàng hoá:

7.2.1 Đối với hàng hoá có nguyên, phụ liệu nhập khẩu ngoài ASEAN và/hoặc không xác định được xuất xứ;

- Quy trình pha trộn/quy trình sản xuất, lắp ráp hay bảng giải trình tỷ lệ pha trộn nguyên, phụ liệu đầu vào của hàng hoá.

- Hoá đơn, chứng từ để xác định giá nhập theo điều kiện CIF của nguyên, phụ liệu nhập khẩu ngoài ASEAN.

- Hoá đơn, chứng từ chứng minh nguyên, phụ liệu không xác định được xuất xứ.

7.2.2 Đối với hàng hoá có xuất xứ cộng gộp:

- Các chứng nhận xuất xứ thoả mãn điều kiện xuất xứ Mẫu D từ các thành viên ASEAN.

- Các quy trình pha trộn/quy trình sản xuất, lắp ráp hoặc bản giải trình pha trộn nguyên liệu đầu vào của hàng hoá.

7.3 Các giấy tờ phải phải nộp trước ngày nhận Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hoá (có thể nộp bản sao, nhưng phải xuất trình bản chính để đối chứng):

- Vận đơn;

- Hoá đơn thương mại và/hoặc các giấy tờ để chứng minh giá xuất khẩu hàng hoá theo điều kiện FOB.

Điều 8:

Người xin kiểm tra xuất xứ hàng hoá Mẫu D phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các chi tiết đã kê khai trong đơn xin kiểm tra cũng như trong các chứng từ gửi kèm.

Điều 9: Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hoá được lập trên mẫu ấn chỉ có biểu tượng của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá đã được đăng ký tại Cục Sở hữu Công nghiệp thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

THE MINISTRY OF TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 492/2000/QD-BTM

Hanoi, March 20, 2000

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE REGULATION ON GRANTING OF VIETNAMS FORM-D CERTIFICATES OF ASEAN GOODS ORIGIN FOR ENJOYMENT OF PREFERENCES UNDER THE AGREEMENT ON COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFFS (CEPT), PROMULGATED TOGETHER WITH THE TRADE MINISTERS DECISION No.416/TM-DB OF MAY 13, 1996

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Governments Decree No.95/CP of December 4, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Government’s Decree No.20/1999/ND-CP of April 12, 1999 on the provision of goods assessment services;
Pursuant to the Prime Minister
s Decision No.615/TTg of October 10, 1995 on the establishment of the National Committee for Coordination of Vietnams Activities in the ASEAN;
Pursuant to the Government
s Official Dispatch No.356/VPUB of January 22, 1996 designating the agency to grant certificates of origin of goods under the CEPT Agreement;
At the proposal of the Director of the Export and Import Department,

DECIDES:

Article 1.-

1. To amend Clause 2, Article 5 of the Regulation on granting of Vietnams form-D certificates of ASEAN origin for enjoyment of the preferences under the "Agreement on Common Effective Preferential Tariffs (CEPT)", promulgated together with the Trade Ministers Decision No.416/TM-DB of May 13, 1996.

2. To promulgate Appendix 4 (amended) on the procedures for applying for inspection and granting of form-D certificates of goods origin inspection in replacement of Appendix 4 of the above-said Regulation.

Article 2.- This Decision takes effect after its signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 492/2000/QĐ-BTM sửa đổi Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" kèm theo QĐ 416/TM-ĐB do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103