Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 488/QĐ-CTUB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 28/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 488/QĐ-CTUB

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO TRÁCH NHIỆM CHO SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÀM ĐẦU MỐI VÀ HƯỚNG DẪN CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC BƯỚC THỦ TỤC QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 150/2002/QĐ-UB NGÀY 25/10/2002  VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2004/QĐ-UB NGÀY 04/02/2004 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 25/10/2002 quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài và Quyết định số 17/2004/QĐ-UB ngày 04/02/2004 v/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 25/10/2002 của UBND tỉnh;
- Xét đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch tại Công văn số 146/TMDL ngày 03/02/2005 và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 289/TC- NS ngày 18/02/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao trách nhiệm cho Sở Thương mại và Du lịch làm đầu mối và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các bước thủ tục tại Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 25/10/2002 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài và Quyết định số 17/2004/QĐ-UB ngày 04/02/2004 v/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 25/10/2002 của UBND tỉnh (thay thế cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Đối ngoại tỉnh đã chuyển thể).

Điều 2: Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm tổ chức, phân công trong bộ máy làm việc của Sở và phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2005.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thương mại và Du lịch, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban liên quan và Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Lãnh đạo VP
- Lưu VP, K2

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
Vũ Hoàng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 488/QĐ-CTUB ngày 28/02/2005 về việc giao trách nhiệm cho Sở Thương mại và Du lịch làm đầu mối và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các bước thủ tục quy định tại Quyết định 150/2002/QĐ-UB và Quyết định 17/2004/QĐ-UB do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.082

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!