Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4781/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phân bón thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An

Số hiệu: 4781/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4781/QĐ-UBND

Long An, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÂN BÓN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và các báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3121/TTr-SCT ngày 02/11/2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1312/STP-KSTTHC ngày 01/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phân bón thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (kèm theo 05 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Cục KSTTHC - BTP;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC-STP
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4781/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

SỐ TT

Tên thủ tục hành chính

XV. LĨNH VỰC PHÂN BÓN (01 THỦ TỤC)

1

Công bố phân bón vô cơ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

Phần II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LONG AN

XV. LĨNH VỰC PHÂN BÓN (01 thủ tục)

1. Công bố phân bón vô phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

- Trình t thực hin:

* Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 01, đường Cách mạng tháng Tám, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Trung tâm Phục vụ hành chính công ghi biên nhận hồ sơ có hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý.

Nếu hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Trung tâm Phục vụ hành chính công trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua đường Bưu điện:

Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân ngày trả kết quả qua đường Bưu điện và chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn xử lý.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ trả lại hồ sơ trong trường hợp tổ chức, cá nhân không sửa đi, bổ sung những đim, nội dung chưa phù hợp trong thời hạn thông báo.

* Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định; Sở Công Thương ra Thông báo xác nhận Bản công bphân bón vô cơ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Trả kết quả:

+ Người đại diện của tổ chức, cá nhân đem biên nhận hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Thông báo xác nhận Bản công bố phân bón vô cơ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

+ Bản sao Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của phân bón vô cơ với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón vô cơ gồm đặc điểm, tính năng, công dụng.

+ Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến phân bón (Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn cơ sở hoặc áp dụng Tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc các quy định kỹ thuật khác.

+ Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh Long An.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận Bản công bố phân bón vô cơ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Bản công bố hợp quy (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

+ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

 

Phụ lục I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CÔNG B HỢP QUY

Số .................

Tên tổ chức, cá nhân: ................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................Fax: .........................

E-mail .......................................................................................................................

Công bố:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,...)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Phù hợp với tiêu chuẩn /quy chuẩn kỹ thuật (s hiệu, ký hiệu, tên gọi)

....................................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công b hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

....................................................................................................................................

 

 

 

.............., ngày......tháng.....năm.......
Đi din Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng du)

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4781/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phân bón thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155