Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 445/2004/QĐ-BTM về Quy chế cung cấp thông tin thương mại phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 445/2004/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 12/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 445/2004/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN THƯƠNG MẠI PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Xét yêu cầu công tác chỉ đạo và điều hành của Bộ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành Quy chế cung cấp thông tin thương mại phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của bộ (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Tham tán Thương mại Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển

 

QUY CHẾ

CUNG CẤP THÔNG TIN THƯƠNG MẠI PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ
(ban hành kèm theo Quyết định số 445/2004/QĐ-BTM ngày 12/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thương mại thu thập và xử lý các nguồn dữ liệu thông tin có cấu trúc và không có cấu trúc, phục vụ yêu cầu của Lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác của Bộ nhằm ổn định và phát triển thị trường nội địa cũng như phát triển xuất khẩu.

Điều 2. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ trong bản Quy chế này có trách nhiệm cung cấp thông tin theo định kỳ mỗi tháng 1 lần vào ngày 20 hàng tháng và khi tình hình có dấu hiệu biến động đột xuất có thể xảy ra, hoặc đang xảy ra liên quan đến những nội dung thông tin được phân công thu thập và xử lý theo quy định của Quy chế này; đồng thời chịu trách nhiệm về nguồn thông tin do đơn vị cung cấp cho các đơn vị đầu mối thông tin quy định theo Điều 5.

Chương 2

NỘI DUNG VÀ PHẠM VI THÔNG TIN

Điều 3. Đối tượng, phạm vi thông tin:

a) Mặt hàng xuất khẩu: gạo, cà phê, chè, cao su, hạt tiêu, thủy sản, dệt may, giầy dép.

b) Mặt hàng nhập khẩu: xăng dầu, sắt thép, phân bón, nhựa, bông, đường, xi măng, giấy và bột giấy.

c) Ngoại hối: USD, Euro và những diễn biến đáng lưu ý của tỷ giá hối đoái các ngoại tệ mạnh tác động đến xuất nhập khẩu và thị trường nội địa.

Tùy theo tình hình thị trường trong và ngoài nước Hội đồng tư vấn thông tin của Bộ sẽ quyết định thay đổi hoặc bổ sung các mặt hàng quy định tại mục a và b nói trên.

Điều 4. Nội dung thông tin:

Những thông tin về tình hình các mặt hàng xuất nhập khẩu nêu tại Điều 3 trên đây ở thị trường trong nước và ngoài nước (khối lượng, kim ngạch, giá cả, chính sách tiêu dùng, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu). Thông tin cần phân tích đánh giá tình hình giá cả cung và cầu các mặt hàng đó ở thời điểm cung cấp và dự báo diễn biến trong thời gian tiếp theo: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm; diễn biến tỷ giá hối đoái của đồng USD, Euro và các ngoại tệ mạnh khác tác động đến xuất nhập khẩu và thị trường nội địa.

Chương 3

PHÂN CÔNG THU THẬP, TỔNG HỢP,  XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 5. Việc thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý và cung cấp thông tin là trách nhiệm của tất cả các đơn vị: Xuất nhập khẩu, Chính sách thị trường trong nước Kế hoạch - Đầu tư, Thương mại điện tử, các Vụ Thị trường ngoài nước, Trung tâm Thông tin Thương mại, Viện Nghiên cứu Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại và các Thương vụ trước hết là các Thương vụ ở các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu các mặt hàng đó.

Trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong công tác thông tin được phân công như sau:

1. Vụ Xuất nhập khẩu làm đơn vị đầu mối thông tin về các mặt hàng xuất khẩu ở mục a (Điều 3) trên đây.

2. Vụ Chính sách thị trường trong nước làm đơn vị đầu mối thông tin về các mặt hàng nhập khẩu ở mục b (Điều 3) trên đây.

3. Vụ Kế hoạch - Đầu tư làm đơn vị đầu mối thông tin về diễn biến tỷ giá hối đoái của USD, Euro và các ngoại tệ mạnh khác tác động đến xuất nhập khẩu và thị trường nội địa. Các Vụ đầu mối chịu trách nhiệm cung cấp yêu cầu cụ thể về biểu phân tích thông tin để các Vụ thực hiện thống nhất, đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo về thông tin thị trường tại cuộc họp giao ban hàng tháng của Bộ.

Các Vụ đầu mối phải chịu trách nhiệm chính về những mặt hàng được phân công, có trách nhiệm tổ chức kênh thông tin do mình phụ trách và tiếp nhận, xử lý thông tin do các đơn vị khác cung cấp.

4. Các Vụ Thị trường ngoài nước: có trách nhiệm thu thập, cung cấp cho các đơn vị đầu mối thông tin về những mặt hàng xuất nhập khẩu ở Điều 3 trên đây trước khi báo cáo Hội đồng tư vấn thông tin của Bộ. Các Vụ Thị trường ngoài nước không chỉ giới hạn việc thu thập, cung cấp thông tin trong phạm vi khu vực thị trường mình phụ trách mà có thể thu thập thêm thông tin từ thị trường khu vực khác kể cả từ các sàn giao dịch hàng hóa, ngoại hối lớn trên thế giới. Trên cơ sở cac thông tin thu thập được phải tổng hợp, phân tích, đánh giá và rút ra những nhận định để cung cấp cho các đơn vị đầu mối. Ngoài ra, các Vụ Chính sách thị trường ngoài nước có nhiệm vụ tổng hợp các thông tin cơ bản về các thị trường được phân công phụ trách (thông tin đất nước, kinh tế, thương mại, chính sách xuất nhập khẩu…) đưa lên web nhánh của các Vụ trên mạng mot.gov.vn.

5. Tham tán Thương mại Việt Nam tại ngoài nước có trách nhiệm thu thập báo cáo thông thông tin theo nội dung và thời gian yêu cầu của các Vụ Thị trường ngoài nước phù hợp với Quy chế làm việc của Thương vụ ban hành kèm theo Quyết định số 251/2003/QĐ-BTM ngày 10 tháng 3 năm 2003, còn phải thực hiện trách nhiệm thu thập và xử lý thông tin theo Quy chế này về mặt hàng và thời gian quy định tại Điều 2 và các điểm a, b tại Điều 3 tùy thuộc vào thị trường mà các Thương vụ phụ trách là thị trường xuất khẩu hoặc nhập khẩu của Việt Nam. Các thông tin cần bao gồm chính sách của các nước sở tại đã và có khả năng sẽ thực hiện trước sự thay đổi về quan hệ cung cầu về các mặt hàng đó (ví dụ giảm thuế, hạn chế xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, v.v…) các thông tin này được chuyển cho các Vụ, chính sách thị trường ngoài nước bằng e-mail.

6. Trung tâm Thông tin Thương mại: có trách nhiệm cập nhật và cung cấp thông tin thường xuyên cho lãnh đạo Bộ và gửi các Vụ Thương mại điển tự, Kế hoạch - Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Chính sách thị trường trong nước, Chính sách thị trường ngoài nước.

7. Viện Nghiên cứu Thương mại: có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, phân tích và đưa ra các dự báo chiến lược về thị trường, hàng hóa xuất nhập khẩu ghi ở Điều 3 để hàng tháng cung cấp cho lãnh đạo Bộ và các đơn vị đầu mối.

8. Cục Xúc tiến Thương mại: trên cơ sở các nguồn thông tin tự khai thác và do các đơn vị khác cung cấp, tổng hợp, xử lý và cung cấp cho các hiệp hội, doanh nghiệp và các đơn vị làm công tác xúc tiến thương mại trong toàn quốc.

9. Vụ Thương mại điện tử có trách nhiệm thiết lập cho mỗi đơn vị thuộc Bộ 1 trang web nhánh trong website nội bộ (e MOT) là mỗi Vụ Chính sách thị trường ngoài nước 01 web nhánh trên mạng mot.gov.vn. Thiết lập mạng thông tin nội bộ của ngành Thương mại (kết nối với các sở Thương mại và các Thương vụ); phân loại câu hỏi do các doanh nghiệp gửi đến để chuyển qua mạng nội bộ tới các Vụ chức năng trả lời, sau đó đăng tải trên trang website của Bộ (mot.gov.vn).

10. Vụ Tài chính kế toán và Văn phòng Bộ: có trách nhiệm tổng hợp và bảo đảm nguồn kinh phí hàng năm cho hoạt động của công tác thông tin theo Quy chế này.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Thông tin do các đơn vị thu thập phân tích dự báo quy định tại Điều 5 Quy chế này, phải lưu trữ tại các đơn vị và tại Vụ Thương mại Điện tử và phải được Hội đồng tư vấn thông tin của Bộ đánh giá và xử lý cuối cùng. Hội đồng tư vấn thông tin bộ do đồng chí Thứ trưởng Phan Thế Ruệ phụ trách, các thành viên Hội đồng gồm trưởng các đơn vị được phân công ở Điều 5 trên đây (trừ các Tham tán Thương mại ở nước ngoài).

Sau mỗi cuộc hợp Tổ điều hành thị trường trong nước, Hội đồng sẽ nghe Vụ Chính sách thị trường trong nước báo cáo lại các thông tin của Tổ điều hành và các báo cáo của các đơn vị thành viên Hội đồng, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá và đưa ra những thông tin chính thức của Bộ. Sau khi được Hội đồng tư vấn thông tin của Bộ thông qua, Vụ Chính sách thị trường trong nước trong báo cáo của Tổ điều hành gửi Chính phủ sau mỗi kỳ họp hàng tháng, cần bổ sung mục đánh giá và nhận định của Bộ Thương mại. Vụ Thương mại điện tử có trách nhiệm lưu trữ và đưa lên mạng thông tin của Bộ. Thông tin này là cơ sở phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; là căn cứ khoa học cho công tác dự báo phát triển thị trường, hàng hóa xuất nhập khẩu; là nguồn thông tin chính thống của Bộ Thương mại cung cấp cho các doanh nghiệp.

Điều 7. Mỗi đơn vị được phân công thu thập, xử lý thông tin (Điều 5) phải có bộ phận chuyên trách từ 1 – 2 cán bộ có trình độ chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ và tin học làm công tác thông tin của đơn vị.

Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin của đơn vị và cung cấp thông tin theo sự phân công của Quy chế này.

Điều 8. Vụ Kế hoạch - Đầu tư lập danh sách cán bộ làm công tác thông tin của các đơn vị, chủ trì và phối hợp với các đơn vị có chuyên môn thống nhất nội dung và tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho số cán bộ này bảo đảm yêu cầu về thu thập, xử lý trao đổi và cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý của Bộ; phối hợp với các Vụ Chính sách thị trường ngoài nước, Vụ Đa biên trong việc tìm các dự án tài trợ của các nước và các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phân tích, xử lý thông tin và dự báo tình hình thị trường giá cả.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 445/2004/QĐ-BTM về Quy chế cung cấp thông tin thương mại phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.888

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102