Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4130/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 725/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung

Số hiệu: 4130/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 18/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4130/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SA ĐI, B SUNG MT S NI DUNG TI QUYT ĐNH S725/QĐ-UBND NGÀY 08/3/2018 CA UBND TNH LÀO CAI QUY ĐNH VMUA SẮM TÀI SN NHÀ NƯC CA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V THUC TNH LÀO CAI THEO PHƯƠNG THC TP TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 09/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhà nước ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 862/TTr-STC ngày 30/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung, cụ thể như sau:

1. Bổ sung danh mục tài sản nhà nước thực hiện theo phương thức tập trung tại Điều 2, như sau:

“7. Máy chiếu.

8. Màn máy chiếu.”

2. Sửa đổi, bổ sung cách thức mua sắm tập trung tại Khoản 1, Điều 4, như sau:

“1. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung.

1.1. Việc mua sắm tập trung thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung.

a) Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính: Thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản sau đó ký thỏa thuận khung về mua sắm tài sản và thông báo cho các cơ quan, đơn vị được mua sắm tài sản.

b) Các cơ quan, đơn vị được mua sắm tài sản căn cứ thỏa thuận khung do Trung tâm ký với nhà thầu được lựa chọn để trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và thanh toán tiền mua tài sản với nhà thầu được lựa chọn theo quy định.

1.2. Việc mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp để thực hiện mua sắm tài sản thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ có yêu cầu áp dụng cách thức ký hợp đồng trực tiếp.

a) Trung tâm: Thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản sau đó trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn; đề nghị cơ quan quản lý chương trình, dự án chuyển tiền về Trung tâm để thanh toán cho nhà thầu.

b) Các cơ quan, đơn vị sử dụng tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và phối hợp với nhà thu được lựa chọn thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì tài sản theo quy định.”

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- T. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, QTTV, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4130/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 725/QĐ-UBND quy định về mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai theo phương thức tập trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


292

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17