Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3978/QĐ-UBND 2015 danh mục lập dự án quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực Hồ Chí Minh

Số hiệu: 3978/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 13/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3978/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC LẬP CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch Và Đầu tư về hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6796/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 7 năm 2015 về phê duyệt danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Danh mục các dự án quy hoạch lập mới (kèm theo tại phụ lục 1).

- Danh mục các dự án quy hoạch điều chỉnh tên gọi, thời kỳ lập quy hoạch và chủ đầu tư (kèm theo tại phụ lục 2).

- Danh mục các dự án quy hoạch không thực hiện (kèm theo tại phụ lục 3).

- Nguồn vốn: nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Điều 2. Các dự án Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố phải thuộc danh mục dự án quy hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt mới được triển khai lập quy hoạch.

Điều 3. Trên cơ sở đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ chi tiết nguồn vốn đối với các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND Thành phố;
- Các Ban của HĐND Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng NCTH, THKH (2b);
- Lưu: VT, (THKH/Tân)

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU LẬP MỚI

Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp kinh tế

(Ban hành kèm Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố )

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Quy hoạch mạng lưới cảng bến và đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

2015-2016

 

2

Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

2015-2016

 

3

Quy hoạch xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn Thành phố đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

2015-2016

 

4

Quy hoạch khảo cổ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Văn hóa và Thể thao

2015-2016

 

5

Điều chỉnh quy hoạch sản xuất và dịch vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2015-2016

 

6

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Tài nguyên và Môi trường

2015-2016

 

7

Quy hoạch Tổng thể tài nguyên nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Tài nguyên và Môi trường

2015-2016

 

 

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU ĐIỀU CHỈNH TÊN GỌI, THỜI KỲ LẬP QUY HOẠCH VÀ CHỦ ĐẦU TƯ

Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp kinh tế

(Ban hành kèm Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố )

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Quy hoạch phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Du lịch

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tại mục 04 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

2

Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Công Thương

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 01 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

3

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Công Thương

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 14 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

4

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Công Thương

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 15 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

5

Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Công Thương

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 16 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

6

Quy hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Công Thương

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 17 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

7

Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống cung cấp khí đốt đô thị (city gas) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Công Thương

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống cung cấp khí đốt đô thị (city gas) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 18 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

8

Quy hoạch phát triển ngành văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Văn hóa và Thể thao

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 02 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

9

Quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Văn hóa và Thể thao

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 02 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 5 tháng 05 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

10

Quy hoạch tổng thể nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Bộ Tư lệnh Thành phố

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch tổng thể nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 06 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

11

Quy hoạch phát triển khoa học - công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Khoa học và Công nghệ

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển khoa học-công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 07 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

12

Quy hoạch phát triển sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Khoa học và Công nghệ

2014-2015

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 08 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

13

Quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 09 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

14

Quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 09 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

15

Quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 11 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

16

Quy hoạch hoạt động bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch hoạt động bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 03 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

17

Quy hoạch mạng lưới vận tải và cảng, bến đường thủy nội địa thuộc địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch mạng lưới vận tải và cảng, bến đường thủy nội địa thuộc địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2025 tại mục 24 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

18

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn Thành phố đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn Thành phố đến năm 2025 tại mục 10 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

19

Quy hoạch phát triển đô thị nhằm thích nghi và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Tài nguyên và Môi trường

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển đô thị nhằm thích nghi và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 05 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

20

Quy hoạch môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Tài nguyên và Môi trường

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại mục 13 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

21

Quy hoạch phát triển hoa cây kiểng trên địa bàn Thành phố đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển hoa cây kiểng trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại mục 22 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

22

Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại mục 23 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

23

Quy hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn Thành phố đến năm 2030

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2014-2015

Thay thế dự án Quy hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại mục 21 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

24

Quy hoạch báo chí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

2015-2016

Thay thế dự án Quy hoạch báo chí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 tại mục 01 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 5089/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

25

Quy hoạch ngành nghề dịch vụ xoa bóp trên địa bàn Thành phố đến năm 2030

Sở Y tế

2012-2013

Thay thế dự án Quy hoạch ngành nghề dịch vụ xoa bóp trên địa bàn Thành phố đến năm 2025 tại mục 08 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

 

PHỤ LỤC 3:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU KHÔNG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố )

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Quy hoạch chi tiết hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh (trừ lưu vực trung tâm) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Giao thông vận tải

2014-2015

Không thực hiện quy hoạch này tại Mục 12 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố do dự án quy hoạch này thuộc quy hoạch đô thị, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP

2

Quy hoạch tổng hợp tài nguyên - môi trường đới ven bờ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Sở Tài nguyên và Môi trường

2012-2013

Không thực hiện quy hoạch này tại mục 05 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

3

Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Sở Tài nguyên và Môi trường

2014-2015

Không thực hiện quy hoạch này tại mục 25 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố, chuyển sang thực hiện Đề án tổng thể phát triển mạng lưới quan trắc môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3978/QĐ-UBND ngày 13/08/2015 phê duyệt danh mục lập dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.785

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!