Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 39/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 26/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2012/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut ca Hi đng nhân dân,y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghđịnh s83/2010/-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 ca Chính Ph vđăng ký giao dch bo đm;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 ca liên B: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trưng hưng dẫn vic đăng ký thế chấp quyền s dụng đt, tài sn gn lin với đt;

Xét đ ngh ca Giám đốc S Tư pháp ti T trình s 533/TTr-STP ngày 13 tháng 11 năm 2012 v việc ban hành quy chế phi hp trong quản lý nhà nước vđăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tnh Bà Ra - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Quy chế phi hp trong qun lý nhà nước v đăng ký giao dch bo đảm trên đa bàn tnh Bà Ra - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Ch tch y ban nhân dân các huyn, các thành ph; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài Nguyên và Môi trưng, Tài cnh, Ni v; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh; Thtrưng các sở, ban, ngành và các t chc, nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

TM. Y BAN NHÂN N
KT. CH TỊCH
PHÓ CH TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 39/2012/-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 ca y ban nhân dân tỉnh Bà Ra-Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điu chỉnh và đi tưng áp dng:

1. Phạm vi điu chỉnh: quy định vtch nhiệm và quan h ca các ngành, các cấp trong phối hợp thc hiện qun lý nhà nưc về đăng ký giao dịch bo đảm đối với quyền s dng đt, tài sn gn liền với đt trên đa bàn tỉnh Bà Ra - Vũng Tàu.

2. Đi tưng áp dng: quy chế này áp dụng đi với các quan: S Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trưng, Sở Ni vụ, Sở Tài cnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, y ban nhân dân các huyn, thành ph thuc tỉnh (sau đây gi tắt là y ban nhân dân cp huyn) và các cơ quan, t chc khác có liên quan.

Điều 2. Mc đích và yêu cầu ca hoạt động phi hp:

1. Mc đích:

a) Trin khai các hot động liên quan đến nhiệm v quản lý nhà nước vđăng ký giao dch trên đa bàn tỉnh kp thi, đng b và có hiệu quả.

b) Đề cao trách nhim ca các ngành, các cp, các cơ quan, t chc liên quan trong quản lý nhà nước v đăng ký giao dch bo đảm nhằm s dng hiu qunguồn lc đi vi công tác quản lý và đăng ký giao dch bo đm.

2. Yêu cu:

a) Phân đnh rõ trách nhiệm ca các cơ quan, đơn vị, trong quan h phối hp công tác khi thc hin nhiệm vụ.

b) Kịp thời giải quyết các yêu cầu ca t chc, h gia đình, nhân vđăng ký giao dch bo đm.

Điều 3. Nguyên tắc phi hp:

1. Việc phi hợp qun lý nhà nưc thc hiện trên cơ s chc năng, nhiệm v ca các sở, ngành, y ban nhân dân cấp huyện và các quan, t chc có liên quan.

2. Bảo đảm kịp thi và hiu qu trong quan hphi hp. Nhng khó khăn, vưng mắc phát sinh trong trin khai, thc hin nhiệm v đưc gii quyết kp thời theo quy đnh ca pháp lut.

3. Khi thc hiện hot đng quản lý nhà ớc v đăng ký giao dịch bo đm, các quan, t chc liên quan phải có tch nhiệm phi hp cht chvi nhau đ hoàn thành đúng pháp lut các hoạt động nghip v ca mình, to điu kin cho hot đng đăng ký giao dch bo đảm được thun li, kp thi và đúng đi tưng.

Điều 4. Ni dung phối hp:

1. Xây dng, trình Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phm pháp lut theo thm quyền v đăng ký giao dch bảo đảm bng quyền sdụng đt, tài sản gn lin với đt; xây dng chương trình, kế hoạch công tác năm.

2. soát, kiểm tra các văn bn quy phạm pháp lut do tỉnh ban hành vgiao dịch bảo đm.

3. Tuyên truyn, ph biến pháp lut vgiao dch bo đm; t chc tp hun, đào to nghip v cho cán b làm công tác đăng ký giao dch bo đm.

4. Theo i và kiểm tra việc thi hành pháp luật v đăng ký giao dch bo đm; kiểm tra t chc, hoạt động đăng ký giao dch bo đảm tại các Văn png đăng ký quyền s dụng đt; phi hợp vi Bộ Tư pháp thc hin kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm ca tỉnh theo yêu cầu ca B Tư pháp.

5. Xây dng s d liu, cung cp, chia s thông tin v đăng ký giao dịch bảo đảm bng quyền s dng đt, tài sản gn lin với đt.

6. Cng c, kin toàn h thống Văn png đăng ký quyền s dng đt; bt nhân lc, kinh phí, trang thiết bị, s vật cht phục v hoạt động qun lý nhà nước v đăng ký giao dịch bảo đảm và hoạt động đăng ký giao dch bo đảm bng quyền s dng đt, tài sn gn liền với đt.

7. Ch đạo các t chc hành ngh công chứng, Văn phòng đăng ký quyn sdụng đt thc hin nghiêm c, đầy đủ các các quy định ca pháp lut vđăng ký giao dịch bo đảm đối với quyền s dụng đt và tài sn gắn lin với đt, pháp lut vđt đai.

8. ng dn hoc đ ngh quan có thm quyền hưng dẫn chế đ thu, np, qun lý s dng l phí đăng ký giao dịch bo đm, phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bng quyền s dụng đt, tài sản gn liền vi đất khi có vưng mắc phát sinh trong quá trình thc hin.

9. Giải quyết khiếu ni, t cáo v đăng ký giao dch bảo đảm bng quyền s dng đt, tài sản gắn lin với đt.

10. Thống kê, báo cáo đnh k, đt xut, sơ kết, tng kết v công tác đăng ký giao dch bo đm.

11. T chc họp giao ban nhằm gii quyết, tháo g các vưng mắc, phát sinh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm ca Sở Tư pháp:

1. Ch trì phi hp với Sở Tài nguyên và Môi trưng soát, kiểm tra các văn bn quy phạm pháp lut do tỉnh ban hành v đăng ký giao dịch bo đảm đkp thời phát hin, kiến ngh bãi b hoc sửa đi b sung các quy định liên quan đến hoạt đng đăng ký giao dch bo đm.

2. Ch trì, phi hp vi Sở Tài nguyên và Môi trường xây dng chương trình, kế hoch công tác hàng năm nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước vđăng ký giao dch bo đảm bng quyền s dụng đt, tài sản gn liền vi đất gi vy ban nhân dân tnh phê duyt.

3. Ch trì, phi hp vi Sở Tài nguyên và Môi trưng, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tnh theo dõi và kiểm tra việc thi hành pháp lut v đăng ký giao dịch bo đm; kiểm tra t chc, hoạt động đăng ký giao dch bo đảm tại các Văn png đăng ký quyền s dng đt; phi hợp với B Tư pháp thc hin kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm ca tỉnh theo yêu cu ca Bộ Tư pháp.

4. Ch trì, phi hp với Sở Tài nguyên và Môi trưng và các s, ngành có liên quan tuyên truyn, ph biến pháp luật v giao dch bo đm; t chc tp hun, đào to nghip v cho cán b làm công tác đăng ký giao dch bo đm.

5. Thống kê, báo cáo đnh k, đột xut cho y ban nhân dân tỉnh và BTư pháp, t chc sơ kết, tổng kết v kết qu triển khai hoạt đng qun lý nhà nước đối vi đăng ký giao dch bảo đm.

6. Ch trì tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh trình Hội đng nhân dân tnh ban hành quy định v mc thu, chế đ thu, np và quản lý s dng ngun thu l phí đăng ký thế chấp quyền s dng đt, tài sn gn lin vi đt theo quy định; phí cung cp thông tin v giao dch bảo đm.

7. Ch trì, phi hp vi Sở Tài nguyên và Môi trưng, Chi nhánh Ngân hàng nhà nưc tnh, định k hàng năm t chc họp giao ban vi s tham gia ca đại din các t chc hành ngh công chng, quan thi hành án dân s, Văn png đăng ký quyền s dụng đt, các t chc tín dng nhằm giải quyết, tháo gnhng vưng mắc phát sinh trong quá trình ký kết, thc hiện hợp đồng v giao dịch bo đảm và đăng ký giao dch bo đm bng quyn s dụng đt, tài sản gắn lin với đt, hoặc kiến ngh cp trên sa đi các quy định ca pháp lut.

Điều 6. Trách nhiệm ca Sở Tài nguyên và Môi trưng:

1. Chđo thc hin cải cách thtc hành chính, ng dụng công nghtng tin trong hoạt động đăng ký giao dch bo đảm nhằm to điu kin thuận lợi cho công dân, t chc khi có nhu cu liên hệ.

2. Ch đạo các Văn phòng Đăng ký quyền s dng đất thc hin nghiêm các quy định ca pháp lut v đăng ký giao dch bo đm; đăng ký và cung cp tng tin v giao dch bo đm, chia s thông tin về tình trng pháp lý ca tài sản bo đảm nhằm giúp các t chc và cá nhân ký kết, thc hin giao dch an toàn, đúng pháp lut; niêm yết công khai các quy đnh vđăng ký thế chp quyền s dụng đt, tài sn gn lin vi đất để các t chc, doanh nghip, nhân biết và thc hin.

3. Thc hin quản lý v chuyên môn, nghiệp v đi với các Văn phòng Đăng ký quyền s dng đt và chu tch nhiệm v kết qu t chc, hoạt đng đăng ký thế chp quyền s dụng đt, tài sn gn lin vi đt, ch đạo Văn phòng đăng ký quyển s dng đt thc hin chế đ báo cáo theo quy định.

4. Xây dng s d liu tng tin, cung cp, chia s thông tin v đăng ký giao dch bo đm liên quan đến quyền s dụng đt, tài sn gn lin vi đt trên đa bàn tnh và quy chế phi hợp trong vic chia sẻ, khai thác thông tin vgiao dịch bảo đm.

5. Giải quyết khiếu ni, tcáo vđăng ký giao dịch bo đm đối vi quyền s dụng đt và tài sn gn lin với đất theo thẩm quyn.

Điều 7. Trách nhiệm ca Sở Tài cnh:

1. Phi hp cùng Sở Tư pháp tham mưu y ban nhân dân tnh trình HĐND tỉnh ban hành quy đnh v mc thu, chế đ thu, nộp và quản lý s dụng ngun thu l phí đăng ký thế chấp quyền s dụng đt, tài sn gn liền với đất theo quy đnh; phí cung cấp tng tin vgiao dch bảo đm.

2. Bố trí kinh phí đ phc v hot động quản lý nhà nưc v đăng ký giao dịch bo đm, s vật chất đảm bảo vic trin khai thc hin nhiệm v đăng ký và qun lý nhà nước v đăng ký thế chấp quyền s dng đt, tài sn gn lin vi đt.

3. ng dn việc thực hin chế đ thu, nộp, qun lý s dụng l phí đăng ký thế chp quyền s dng đt, tài sản gn liền với đt, phí cung cp thông tin đăng ký giao dch bo đm, tài sn gắn lin vi đất trên đa bàn tnh.

Điều 8. Trách nhiệm ca Sở Ni v:

Trên cơ s hưng dn ca Bộ Tư pháp, B Tài nguyên và Môi trưng và các B, ngành liên quan, S Nội Vphi hp vi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trưng, y ban nhân dân cp huyện tham mưu trình y ban nhân dân tnh kin toàn t chc, b trí nhân s thc hin ng tác đăng ký giao dch bo đảm và qun lý nhà ớc vgiao dch bảo đảm theo quy đnh.

Điều 9. Chi nhánh Ngân hàng nhà nưc tỉnh Bà Ra - Vũng Tàu:

1. Phi hp vi quan chc năng thc hin các ni dung quản lý nhà nước v đăng ký giao dch bo đảm đối vi quyền s dng đất và tài sản gn lin với đt theo quy định.

2. Ch đo các T chức tín dng thuc phm vi quản lý thc hiện nghiêm các quy đnh ca pháp lut v đăng ký giao dch bảo đảm nhm bảo đảm các giao dịch, thế chp tnh phát sinh tranh chp, n xu.

Điều 10. Tch nhim ca các sở, ban, ngành liên quan:

Các sở, ban, ngành căn cứ vào chc năng, nhiệm v quyền hạn ca mình có tch nhiệm thc hiện và phi hp thc hin có hiệu qu công tác qun lý nhà nước v đăng ký giao dch bảo đảm đối với quyền s dng đt, tài sn gn lin vi đt trên đa bàn tỉnh.

Điều 11. Tch nhim ca y ban nhân dân cp huyn:

1. Ch đo Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đt t chc thc hin đăng ký giao dch bo đm đối vi quyền s dụng đt, tài sn gắn lin vi đt, thc hin chế đbáo cáo theo đúng quy định hiện hành; thc hiện niêm yết công khai và tạo điu kin thun lợi cho h gia đình, nhân khi có nhu cầu đăng ký thế chp, cung cp tng tin v thế chp quyền s dụng đt, tài sn gn liền với đt trên đa bàn quản .

2. Phi hợp và thc hin các công việc theo hưng dn, yêu cầu ca các Sở, ngành hu quan v đăng ký giao dch bo đảm đi với quyền s dụng đt, tài sn gn lin với đt.

3. Giải quyết khiếu nại t cáo v đăng ký giao dịch bảo đảm đi vi quyền s dng đất và tài sản gắn liền vi đt theo thẩm quyn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kinh phí hoạt động:

Hàng năm, Sở Tư pháp xây dng d toán nhu cầu kinh phí đ phc vhoạt động qun lý nhà nưc v đăng ký giao dch bảo đảm và kinh phí cho vic thc hiện kiểm tra v công tác đăng ký giao dch bo đảm trên đa bàn tnh.

Điều 13. Tch nhim thc hin:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm ch trì, phi hợp với các quan có liên quan tham mưu gp y ban nhân dân tnh thc hin chc năng quản lý nhà nước v đăng ký giao dch bo đảm đối vi quyền s dng đất và tài sản gn lin vi đt trên đa bàn tnh; theo dõi, ng dẫn, kiểm tra việc thc hiện Quy chế này.

2.Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trưng, Ni vụ, Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tnh, y ban nhân dân cp huyện tch nhiệm phi hp vi Sở Tư pháp triển khai thc hin quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vưng mắc, các quan, tổ chc, đơn v kp thi phản nh v Sở Tư pháp đ tng hợp báo cáo y ban nhân dân tnh sa đi, b sung cho phù hp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217