Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2006/QĐ-BTM Phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 39/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 28/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 39/2006/QĐ - BTM

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

 PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Cục Xúc tiến Thương mại làm đơn vị chủ trì theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Xúc tiến Thương mại có trách nhiệm thực hiện các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đề án được duyệt và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Cục Xúc tiến Thương mại có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán việc thực hiện chương trình theo đúng quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ, VPCP (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, Công nghiệp, Thủy sản,
Nông nghiệp & PTNT, Bưu chính Viễn Thông;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Bộ Thương mại: các Thứ trưởng;
 Sở Thương mại các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, XTTM.  

BỘ TRƯỞNG
Trương Đình Tuyển

 


 

BỘ THƯƠNG MẠI

Đơn vị trình:

Cục Xúc tiến Thương mại

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

 

PHIẾU TRÌNH

Kính trình:        Bộ trưởng Trương Đình Tuyển

Vấn đề trình: V/v phê duyệt bổ sung chương trình XTTM quốc gia năm 2007 và dự thảo Công văn gửi Bộ Tài chính liên quan đến chương trình XTTM quốc gia năm 2006 do Cục XTTM làm đơn vị chủ trì.

Các văn bản kèm theo:            Dự thảo công văn gửi Bộ Tài chính; dự thảo Quyết định phê duyệt chương trình XTTM quốc gia năm 2007 do Cục XTTM làm chủ trì và Phụ lục kèm theo Quyết định; biên bản cuộc họp ngày 28/11/2006; 05 đề án chương trình tổ chức hội chợ quốc tế trong nước của Cục XTTM.

Thời hạn xử lý:           

 

Tóm tắt nội dung và kiến nghị

Ý kiến của Lãnh đạo Bộ

1.       Tóm tắt nội dung:

Trên cơ sở kết luận của cuộc họp Hội đồng thẩm định ngày 28/11/2006 (xin đính kèm Biên bản họp), Cục XTTM xin dự thảo công văn gửi Bộ Tài chính về việc thống nhất mức hỗ trợ 100% kinh phí 05 chương trình XTTM quốc gia năm 2006 và dự thảo Quyết định phê duyệt bổ sung chương trình XTTM quốc gia năm 2007 do Cục XTTM chủ trì.

2.                   Kiến nghị của chuyên viên:

Kính trình Cục trưởng trình Bộ trưởng xem xét và phê duyệt.

Họ và tên chuyên viên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga

3.                   Ý kiến của lãnh đạo đơn vị:

-    Phương thức phát hành (thường, bảo đảm, PCN):

-    Độ mật (Mật, Tối mật, Tuyệt mật):

-    Hình thức đăng văn bản trên mạng (eMOT, MOT, không đăng):

Kính trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

                                     

                                    Đỗ Thắng Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-                      Độ mật:

-       Hình thức đăng văn bản trên mạng:

 

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


 

 

FILE  ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2006/QĐ-BTM Phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.247
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93