Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Số hiệu: 371/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 06/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 371/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005; Luật Công nghệ thông tin ngày 26/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020; Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ thướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020; Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 984/TTr-SCT, ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 371/QĐ-UBND ngày 06/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, người dân về vai trò, lợi ích và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

- Từng bước tiếp cận và xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần phát triển kinh tế bền vững; nâng tầm ứng dụng thương mại điện tử, theo kịp sự phát triển chung của cả nước, hướng tới hội nhập nhanh chóng và sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu, giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và thị trường nội địa; tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm.

2. Yêu cầu: Huy động được các nguồn lực để đầu tư, phát triển TMĐT tỉnh Thanh Hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh của các doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

1.1. Mục tiêu chung: Triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực TMĐT của tỉnh, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng, ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung; đồng thời, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Về hạ tầng TMĐT

- Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng TMĐT nhằm thúc đẩy hoạt động TMĐT trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp với xu thế và tình hình mới.

- Thẻ thanh toán được sử dụng rộng rãi nhằm giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt;

- Áp dụng phổ biến chữ ký số và chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch TMĐT;

- Các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu được sử dụng trong hầu hết các giao dịch TMĐT loại hình doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B);

b) Về ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp

- 70% doanh nghiệp sử dụng thư điện tử trong hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin; 50% doanh nghiệp có website riêng, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm;

- 35% doanh nghiệp tham gia website TMĐT để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- 20% doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh trước năm 2020;

- Bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia TMĐT loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, trong đó: 70% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán bằng thẻ thanh toán và thanh toán qua phương tiện điện tử; 50% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền thông trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các hộ gia đình qua phương tiện điện tử; 20% cơ sở kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ như vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch phát triển các kênh giao dịch điện tử phục vụ người tiêu dùng.

c) Phổ biến, tuyên truyền, đào tạo về TMĐT

- 1.500 lượt cán bộ doanh nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về TMĐT.

- 900 sinh viên năm cuối khóa được đào tạo, tập huấn về chuyên ngành TMĐT, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về TMĐT

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền hình, báo chí trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017; năm 2018; năm 2019; năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung thực hiện:

+ Tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về TMĐT nhằm mục đích giúp doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh hiểu được vai trò, lợi ích của CNTT, nắm bắt các kỹ năng thực hiện hoạt động thương mại điện tử, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về CNTT.

+ Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về TMĐT trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; biên tập và đăng tải các bài viết về TMĐT trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các cơ quan, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tỉnh, trong đó, tập trung vào các nội dung: Phổ biến các văn bản liên quan đến TMĐT; cập nhật tình hình triển khai chương trình phát triển TMĐT của tỉnh và định hướng phát triển TMĐT của Việt Nam; thông tin về những lợi ích, ảnh hưởng của TMĐT đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng; cảnh báo những rủi ro, những mặt trái của TMĐT; quảng bá doanh nghiệp điển hình thành công trong ứng dụng và cung cấp dịch vụ TMĐT.

2.2. Triển khai pháp luật về TMĐT

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thương mại điện tử và CNTT - Bộ Công thương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018; năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan tới TMĐT trên địa bàn tỉnh: Tổ chức các hoạt động rà soát, kiểm tra hàng năm nhằm nắm vững tình hình phát triển TMĐT trên địa bàn, làm cơ sở cho việc triển khai chính sách và thực thi pháp luật về TMĐT tại địa phương; tổ chức những hoạt động thanh tra liên ngành về lĩnh vực TMĐT tại địa phương; kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn cũng như các quy định chưa hợp lý lên các cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn;

+ Mỗi năm tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về TMĐT cho các cán bộ chuyên trách quản lý TMĐT, công nghệ thông tin các cấp; triển khai 01- 02 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực TMĐT.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực TMĐT

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thương mại điện tử và CNTT - Bộ Công thương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017; năm 2018; năm 2019; năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về TMĐT cho cán bộ quản lý nhà nước (01 lớp), doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp và sinh viên viên năm cuối tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh (02 lớp) về TMĐT theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh.

+ Nội dung tập huấn chủ yếu gồm: tổng quan và lợi ích của TMĐT; các mô hình TMĐT trên thế giới; TMĐT Việt Nam; hệ thống pháp luật về TMĐT; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thống kê TMĐT; lập kế hoạch triển khai TMĐT; dịch vụ công trực tuyến; các kỹ năng khai thác, quản lý và cập nhật thông tin thương mại trực tuyến; các kỹ năng tìm kiếm khách hàng trên Internet; các doanh nghiệp triển khai và ứng dụng TMĐT thành công; xây dựng và quản trị website TMĐT; ứng dụng marketing trực tuyến; sàn giao dịch TMĐT; xây dựng thương hiệu trên môi trường Internet.

2.4. Phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ TMĐT

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung thực hiện:

+ Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm mã nguồn mở khi triển khai các ứng dụng TMĐT, sử dụng các công nghệ phục vụ phát triển thanh toán trực tuyến, khuyến khích các doanh nghiệp các tiện ích thanh toán qua phương tiện điện tử hỗ trợ người mua thanh toán trực tuyến, thúc đẩy phát triển TMĐT.

+ Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ cho thuê thiết bị tính toán, phần mềm và các dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông khác.

+ Phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử ứng dụng trong TMĐT tới các doanh nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an toàn thông tin, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch TMĐT và lợi ích của việc sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong hoạt động TMĐT. Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử trong kinh doanh điện tử giữa các doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để thông tin trao đổi trên môi trường mạng internet được đảm bảo an toàn.

2.5. Các hoạt động hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thương mại điện tử và CNTT - Bộ Công thương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung thực hiện: Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp: Ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng website thương mại điện tử phù hợp với mô hình, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; tự triển khai quy trình bán hàng trực tuyến, quy trình kinh doanh theo mô hình tiên tiến; tham gia các sàn giao dịch TMĐT nhằm trao đổi, quảng bá thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp: ứng dụng marketing trực tuyến, xây dựng thương hiệu trên môi trường Internet phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ; cụ thể:

+ Hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập và sử dụng hệ thống thư điện tử với tên miền dùng riêng cho doanh nghiệp

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm: Mỗi năm đưa từ 10 - 15 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh điển hình trong tỉnh có khả năng và mong muốn ứng dụng TMĐT để hỗ trợ, tư vấn cách thức tham gia sàn giao dịch TMĐT; hỗ trợ tìm kiếm đối tác thông qua việc khai thác các cơ hội giao thương hàng ngày; đào tạo kỹ năng quản trị gian hàng trực tuyến.

+ Hướng dẫn doanh nghiệp có định hướng và thực hiện việc xây dựng website TMĐT phù hợp với mô hình, sản phẩm của doanh nghiệp; tư vấn triển khai quy trình bán hàng trực tuyến, quy trình kinh doanh theo mô hình tiên tiến trên thế giới, cách thức tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến, cách thức quảng bá, marketing hiệu quả cho website TMĐT. Mỗi năm lựa chọn hỗ trợ 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng mới website TMĐT.

+ Xây dựng “Sổ tay thương mại điện tử”, cung cấp các thông tin về: Các văn bản pháp lý liên quan đến TMĐT; lợi ích, vai trò và các mô hình điển hình của TMĐT; giới thiệu các công cụ tiếp thị, quảng bá trực tuyến; quy trình thông báo/đăng ký website với Bộ Công thương; điển hình ứng dụng TMĐT thành công.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng (quản lý kho, thu chi, công nợ...); xây dựng phần mềm chuyên dụng, ứng dụng chữ ký số,... trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Ứng dụng marketing trực tuyến nhằm xây dựng thương hiệu trên môi trường internet; ứng dụng chữ ký số sử dụng trong các giao dịch thư điện tử, các e-mail, để mua hàng trực tuyến, đầu tư chứng khoán trực tuyến, chuyển tiền ngân hàng, thanh toán trực tuyến; kê khai, nộp thuế trực tuyến, khai báo hải quan và thông quan trực tuyến, khai báo C/O điện tử.

2.6. Khảo sát học tập kinh nghiệm và nhiệm vụ khác

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Các tỉnh, thành phố phát triển TMĐT trong nước.

- Nội dung thực hiện: Hàng năm, tổ chức đoàn của tỉnh đi khảo sát, học tập kinh nghiệm các địa phương đã xây dựng và triển khai kế hoạch TMĐT đạt kết quả tốt, khảo sát một số doanh nghiệp ứng dụng thành công; tổ chức cử cán bộ phụ trách TMĐT và CNTT dự hội thảo, tập huấn, hội nghị thương mại điện tử do các Bộ, ngành tổ chức.

2.7. Xây dựng, vận hành, nâng cấp và duy trì sàn giao dịch TMĐT của tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Thương mại điện tử và CNTT - Bộ Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2018: Xây dựng sàn giao dịch TMĐT của tỉnh;

+ Năm 2019, năm 2020: Vận hành, nâng cấp và duy trì sàn giao dịch TMĐT của tỉnh.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung thực hiện:

+ Xây dựng Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, các công cụ tiện ích và các nguồn lực cần thiết tạo môi trường giao dịch thuận tiện, an toàn; nâng cấp về mặt kỹ thuật, tích hợp Sàn giao dịch vào các cổng thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu;

+ Tổng hợp thông tin của doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa theo từng ngành hàng cụ thể, các chương trình xúc tiến thương mại, cập nhật dữ liệu; hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp thông tin, tạo cơ hội giao thương, thực hiện các giao dịch qua mạng Internet thông qua Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh.

2.8. Nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về TMĐT

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung thực hiện:

+ Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về tiềm năng xuất khẩu của tỉnh và danh bạ doanh nghiệp xuất khẩu trên Cổng thông tin xuất khẩu Việt Nam - VNEX, địa chỉ http://vietnamexport.com để giới thiệu tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam theo các lĩnh vực ngành hàng.

+ Khai thác thông tin để cung cấp cho doanh nghiệp và giới thiệu, hướng dẫn doanh nghiệp truy cập, tìm kiếm thông tin trực tiếp về thị trường nước ngoài của các quốc gia và lãnh thổ trên thế giới tại Cổng thông tin thị trường nước ngoài tại địa chỉ http://thitruongnuocngoai.vn. Hàng tháng, trên cơ sở nguồn tin khai thác trên Cổng thông tin thị trường nước ngoài, xây dựng bản tin điện tử cập nhật về tình hình thị trường để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

+ Định kỳ hàng năm, tổ chức điều tra, thu thập số liệu thống kê tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và TMĐT trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng và xu hướng phát triển để tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp quản lý hiệu quả lĩnh vực TMĐT và công nghệ thông tin.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được cấp từ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

- Là đơn vị đầu mối, chủ trì thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan trong tỉnh triển khai có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch; chủ trì xây dựng Kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện hàng năm; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

- Chủ động làm việc và đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí từ nguồn Chương trình phát triển TMĐT quốc gia để thực hiện Kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch; hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương theo quy định.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở và lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát hoạt động TMĐT, đảm bảo theo quy định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ động lồng ghép các nhiệm vụ tại Kế hoạch với các chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh.

- Chỉ đạo triển khai, phát triển hạ tầng viễn thông và internet phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TMĐT; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các chính sách thu hút các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin - TMĐT đến đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Công thương trong việc thống kê tình hình ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và TMĐT; tư vấn cho doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin và TMĐT; triển khai chữ ký số và chứng thực chữ ký số trong các giao dịch TMĐT; triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, gắn kết sự phát triển TMĐT với Chính phủ điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin trong giao dịch TMĐT trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở lập dự toán kinh phí thực hiện trong năm kế hoạch ngân sách của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính đề xuất ý kiến, trình UBND tỉnh giao dự toán cho đơn vị thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với các sở, ngành liên quan ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá và xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

5. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch trên môi trường mạng; phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, quảng bá doanh nghiệp và các sản phẩm sản xuất trong tỉnh trên các trang thông tin xúc tiến của tỉnh.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng… ứng dụng TMĐT để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

7. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

Chủ động chỉ đạo hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh hiện đại hóa hệ thống thanh toán điện tử và các dịch vụ ngân hàng, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện hoạt động giao dịch, thanh toán điện tử.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

Chủ động phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TMĐT để nâng cao nhận thức, hiểu biết của doanh nghiệp và người dân về vai trò của TMĐT.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến về TMĐT, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan thực hiện việc đào tạo kiến thức về ứng dụng và phát triển thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ động lồng ghép, bố trí kinh phí và huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ về TMĐT; hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện TMĐT trên địa bàn về Sở Công thương để tổng hợp theo quy định.

10. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trên địa bàn tỉnh

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành viên chủ động ứng dụng TMĐT trong sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, hạn chế lưu thông tiền mặt, mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp và người tiêu dùng; đồng thời, thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

- Phối hợp với Sở Công thương trong công tác đào tạo kiến thức TMĐT cho đối tượng là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương có ý kiến phản ánh, đề xuất bằng văn bản, gửi Sở Công thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 371/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220