Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3399/QĐ-UBND năm 2006 ban hành bộ Đơn giá Xây dựng và Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 3399/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3399/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 24 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lươngvà chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005, Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng và lắp đặt;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 và Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn, bổ sung một số nội dung phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 và Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 278/TT-XD ngày 16/11/2006 về việc đề nghị ban hành Bộ đơn giá Xây dựng và Lắp đặt tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá Xây dựng và Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Bộ đơn giá Xây dựng và Lắp đặt là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các công trình xây dựng cần lập đơn giá Xây dựng và Lắp đặt riêng phải có quyết định của Bộ Xây dựng (đối với công trình Trung ương) hoặc của UBND tỉnh (đối với công trình địa phương).

- Bộ đơn giá Xây dựng và Lắp đặt được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kể từ ngày ký Quyết định; các văn bản đã ban hành trước đây về Đơn giá xây dựng và lắp đặt trái với quy định này đều bãi bỏ.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng; thời theo dõi, giám sát việc thực hiện Đơn giá Xây dựng và Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời những thay đổi để điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh (B/c)
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH
(Z:\KTN\Tuan\2006\Quyet dinh\Don gia\221106 Bo Don gia XD va Lap dat.rtf)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3399/QĐ-UBND năm 2006 ban hành bộ Đơn giá Xây dựng và Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.012

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229