Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 329/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 11 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường; Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995; Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 05/SNV-TCBC ngày 02/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng:

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh là tổ chức trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Trụ sở của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện theo Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường; Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ; Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Chi cục:

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh có Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc. Chi cục trưởng đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công Thương. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng-Phó Giám đốc Sở Công Thương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Công Thương quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các tổ chức giúp việc Chi cục trưởng gồm:

- Phòng Tổ chức-Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ-Thanh tra;

- Phòng Kế toán-Tài vụ.

b) Trực thuộc Chi cục có các Đội:

- Đội Quản lý thị trường số 1 hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh;

- Đội Quản lý thị trường số 2 hoạt động trên địa bàn huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô;

- Đội Quản lý thị trường số 3 hoạt động trên địa bàn thị xã Cẩm Phả;

- Đội Quản lý thị trường số 4 hoạt động trên địa bàn thành phố Móng Cái;

- Đội Quản lý thị trường số 5 hoạt động trên địa bàn thành phố Hạ Long;

- Đội Quản lý thị trường số 6 hoạt động trên địa bàn thị xã Uông Bí;

- Đội Quản lý thị trường số 7 hoạt động trên địa bàn huyện Đông Triều;

- Đội Quản lý thị trường số 8 hoạt động trên địa bàn huyện Tiên Yên và huyện Ba Chẽ;

- Đội Quản lý thị trường số 9 hoạt động trên địa bàn huyện Hải Hà;

- Đội Quản lý thị trường số 10 hoạt động trên địa bàn huyện Bình Liêu;

- Đội Quản lý thị trường số 11 hoạt động trên địa bàn huyện Yên Hưng;

- Đội Quản lý thị trường số 12 hoạt động trên địa bàn huyện Đầm Hà;

- Đội Quản lý thị trường số 13 hoạt động trên địa bàn huyện Hoành Bồ;

- Đội Quản lý thị trường số 14 (Đội chống hàng giả) hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh.

c) Giám đốc Sở Công Thương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế:

Biên chế của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh nằm trong tổng biên chế của Sở Công Thương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. Kinh phí hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh do ngân sách nhà nước bảo đảm và từ các nguồn khác theo quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động đặc thù của quản lý thị trường.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4262/QĐ-UB ngày 14/11/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Như điều 5 (để thi hành);
- V0, V3, TM1, TM2, NC;
- Lưu: VT, TH1.
20 bản, Hg-QĐ 25

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 329/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.342

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!