Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 316/2009/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2009 - 2010

Số hiệu: 316/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 07/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 07 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2009 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định 222/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 14/2006/CT-BTM ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc triển khai kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 828/TTr-SCT ngày 21 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (kèm theo kế hoạch của Sở Công Thương), với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp; cơ sở sản xuất - kinh doanh và người dân trên địa bàn;

- Thực hiện các khoá đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh; giúp nắm vững cách thức tham gia và kinh doanh bằng thương mại điện tử;

- Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh tham gia và ứng dụng thương mại điện tử; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, giảm chi phí giao dịch;

- Tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan về thương mại điện tử, thanh tra - kiểm tra các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương mại trên môi trường mạng và bảo vệ người tiêu dùng.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đạt 100% doanh nghiệp đầu tư máy tính, ứng dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp;

- Đạt 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ biết tới tiện ích của thương mại điện tử và tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình “doanh nghiệp với người tiêu dùng” (B2C) hoặc “doanh nghiệp với doanh nghiệp” (B2B);

- Đạt 10% hộ gia đình tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình “doanh nghiệp với người tiêu dùng” (B2C) hoặc “người tiêu dùng với người tiêu dùng” (C2C).

II. Nội dung các hoạt động triển khai

1. Thông tin, phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử

1.1 Tổ chức phổ biến, tuyên truyền

- Đối tượng: cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử; những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử; vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này; tuyên truyền, phổ biến chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử. Trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước làm công tác thực thi pháp luật, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử.

- Hình thức thực hiện: mở 3 lớp, trong đó: 1 lớp năm 2009 và 2 lớp năm 2010.

- Kinh phí thực hiện: 60 triệu đồng;

1.2. Phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin

- Đối tượng tham gia: rộng rãi đến quần chúng nhân dân.

- Nội dung: tổng quan và lợi ích của thương mại điện tử; tình hình thương mại điện tử Việt Nam và thế giới; phổ biến tuyên truyền những văn bản pháp luật, những kiến thức cơ bản, những ứng dụng thực tiển và lợi ích tiện dụng về thương mại điện tử.

- Hình thức: đưa tin trên bản tin Công Thương Ninh Thuận; Báo Ninh Thuận; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng;

1.3. Tổ chức hội thảo chuyên đề:

- Đối tượng tham gia: cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung:

+ Báo cáo chuyên đề về họat động thương mại điện tử tại Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, giúp cho các sở, ngành và các doanh nghiệp thấy rõ những cơ hội và thách thức trước ngưỡng cửa khi Việt Nam là thành viên chính thức WTO, gia nhập vào nền kinh tế hội nhập toàn cầu; thông qua đó cũng giúp cho các tổ chức, cá nhân thấy được vai trò của thương mại điện tử trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong kinh doanh.

+ Giới thiệu các mô hình thành công trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam, giới thiệu đến các doanh nghiệp các hoạt động thực tế diễn ra trong quá trình kinh doanh thương mại điện tử. Từ đó cho các doanh nghiệp có được những hiểu biết cụ thể các họat động trong việc triển khai thương mại điện tử, thấy được những lợi ích và tiềm năng mà thương mại điện tử sẽ mang đến cho các doanh nghiệp.

+ Các vấn đề cần thiết và liên quan về thương mại điện tử, thông qua đó sẽ góp phần khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp mạnh dạn tham gia đầu tư và ứng dụng thương mại điện tử.

- Hình thức: tổ chức 2 hội thảo vào năm 2010.

- Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

2. Bồi dưỡng, tập huấn về kỹ thuật và knăng ứng dụng thương mại điện tử

- Đối tượng tham gia: cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Nội dung:

+ Đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử tạo nguồn nhân lực về thương mại điện tử cho tỉnh để triển khai các hoạt động liên quan tới thương mại điện tử thuộc mọi lĩnh vực kinh tế; giúp cho doanh nghiệp lựa chọn giải pháp, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Đào tạo về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp; về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin theo chuyên ngành cho bộ phận trực tiếp sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đào tạo nâng cao về xây dựng, triển khai, quản lý giám sát các dự án Thương mại điện tử dành cho các lãnh đạo thông tin trong doanh nghiệp.

+ Giới thiệu những quy định về cung cấp các loại giấy phép liên quan tới dịch vụ công, kinh doanh dịch vụ thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ hàng hoá trên mạng, ...;

- Hình thức thực hiện: mở 3 lớp, trong đó: 1 lớp năm 2009 và 2 lớp năm 2010;

- Kinh phí thực hiện: 60 triệu đồng.

3. Htrợ cộng đồng doanh nghiệp xây dựng website của doanh nghiệp

- Đối tượng: các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trong tỉnh;

- Nội dung: hỗ trợ giúp doanh nghiệp xây dựng website riêng nhằm phục vụ giao dịch kinh doanh, quảng bá sản phẩm của mỗi doanh nghiệp; đồng thời giúp cho khách hàng đặt hàng trực tiếp, thanh toán trực tuyến; website là công cụ không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp trong quá trình hội nhập;

- Số doanh nghiệp được hỗ trợ: 40 đơn vị;

- Hình thức thực hiện: xây dựng trang website riêng cho doanh nghiệp; thực hiện vào năm 2010;

- Kinh phí: 280 triệu đồng.

4. Tổ chức hướng dẫn, tư vấn, giới thiệu cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN) www.ecvn.gov.vn của Bộ Công Thương và các sàn giao dịch có liên quan khác

- Đối tượng tham gia: cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh;

- Nội dung: tổ chức hội thảo giới thiệu về ECVN; hỗ trợ, tư vấn cho cộng đồng doanh nghiệp về cách thức tham gia vào ECVN; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động tập huấn, đào tạo về thương mại điện tử do ECVN tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp nhanh chống làm quen và tham gia vào phương thức kinh doanh thương mại điện tử trên ECVN, giúp cộng đồng doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp mình với đối tác trên khắp thế giới, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế;

- Hình thức thực hiện: tổ chức giới thiệu, tư vấn, tập huấn, …;

- Kinh phí: 30 triệu đồng.

5. Tổ chức Đoàn khảo sát nghiên cứu, học tập kinh nghiệm việc triển khai thương mại điện tử

- Đối tượng tham gia: cán bộ quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp.

- Nội dung: khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm việc triển khai thương mại điện tử tại các tỉnh, thành phố trong nước đã triển khai thực hiện; có kết quả thực hiện tốt;

- Hình thức: tổ chức Đoàn, 1 đợt vào năm 2010;

- Kinh phí: 40 triệu đồng.

III. Kinh phí thực hiện

1. Tổng kinh phí: 530 triệu đồng, trong đó:

- Năm 2009: 60 triệu đồng;

- Năm 2010: 470 triệu đồng.

2. Nguồn kinh phí: do ngân sách địa phương phân bổ (thực hiện theo Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007).

3. Phân kỳ kinh phí

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung thực hiện

Kinh phí thực hiện

Ghi c

Năm 2009

Năm 2010

1

Thông tin, tuyên truyền về thương mại điện tử

30

90

 

1.1

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền;

20

40

 

1.2

Phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin;

10

20

 

1.3

Tổ chức Hội thảo chuyên đề.

 

30

 

2

Bồi dưỡng, tập huấn về kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng thương mại điện.

20

40

 

3

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử.

 

280

hỗ trợ 7 triệu đồng/ website/doanh nghiệp, tổng 40 đơn vị.

4

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN) www.ecvn.gov.vn của Bộ Công Thương và các sàn giao dịch có liên quan khác.

10

20

 

5

Tổ chức các đoàn khảo sát nghiên cứu, học tập kinh nghiệm việc triển khai Thương mại điện tử.

 

40

 

 

Tổng cng

60

470

530

 

(Năm trăm, ba mươi triệu đồng chẵn)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, cùng phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2009 - 2010, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng và quảng bá thông tin sản phẩm lên mạng internet.

- Phối hợp với các Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin của Bộ Công Thương, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tập huấn, đào tạo, hội thảo phổ biến pháp luật về thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các dự án thương mại điện tử; cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại điện tử;

- Phối hợp với các báo, đài địa phương, báo ngành và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp về các quy định, hướng dẫn thủ tục tham gia thương mại điện tử; đào tạo kỹ năng thực hiện giao dịch thương mại điện tử;

- Tổ chức đoàn khảo sát cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp tham quan học tập và nghiên cứu mô hình ứng dụng có hiệu quả của các tỉnh, thành phố về thương mại điện tử.

2. Các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận:

- Cùng với Sở Công Thương tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối nguồn vốn để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch thương mại điện tử;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thương mại điện tử tại địa bàn và phù hợp với tình hình phát triển thương mại điện tử chung của tỉnh;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm triển khai, vận động doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh và tích cực tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử.

3. Các doanh nghiệp

- Có trách nhiệm triển khai, hưởng ứng việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm sớm được sử dụng các tiện ích thương mại điện tử như: thu thập được nhiều thông tin, giảm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, tiếp thị và giao dịch, xây dựng quan hệ với đối tác, tạo điều kiện sớm tiếp cận kinh tế tri thức, ...;

- Tích cực tham gia các sàn giao dịch điện tử nhằm giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, xúc tiến thương mại, tiến hành các giao dịch, sử dụng các công cụ để thu thập thông tin thị trường, định kỳ báo cáo, còn có thể tìm hiểu thông tin về đối tác tiềm năng và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của mình ra thị trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vinh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 316/2009/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2009 - 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231