Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 313/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 20/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 313/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (02 thủ tục) và bãi bỏ (05 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu; Lĩnh vực Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Ghi chú

1

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư mới/mở rộng xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG do Ủy ban nhân dân tỉnh lập và phê duyệt Quy hoạch (Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu với tổng dung tích các bể chứa trên 210 m3 đến dưới 5.000m3, kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3, kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m³)

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

 

2

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư mới/mở rộng xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG do Bộ Công Thương lập và phê duyệt Quy hoạch (Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu với tổng dung tích các bể chứa trên 210 m3 đến dưới 5.000m3, kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3, kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3)

nt

 

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

1. Thẩm định, phê duyệt b sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư mới/m rộng xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG do y ban nhân dân tỉnh lập và phê duyệt Quy hoạch (Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu với tổng dung tích các bể chứa trên 210m3 đến dưới 5.000m3, kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3, kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3)

1

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Công Thương Tiền Giang (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. MTho, Tiền Giang). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Biên nhận có nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đ, đúng theo qui định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, Văn thư Văn phòng Sở Công Thương xử lý theo qui định.

Bước 3 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Tiền Giang (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc trả kết quả qua đường bưu điện.

- Trường hợp nhận trực tiếp thì công chức trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn. Nếu mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (giấy cam kết của tổ chức, cá nhân tự viết).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến th sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phn h sơ bao gm:

- Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư mới/mở rộng xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG (Phụ lục 1 - Thông tư số 39/2013/TT-BCT);

- Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa phương;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng du/LPG/LNG;

- Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đầu tư, cân đối cung cầu xăng dầu/LPG/LNG khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khong cách an toàn công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

- Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG;

- Hệ thống Kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

- Phương án thu xếp vốn đầu tư;

- Bản sao có chứng thực cam kết tài trợ vốn vay của ngân hàng, tchức tín dụng (nếu có);

- Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gn nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm. Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

- Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chun quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

- Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị...).

b) Số lượng hồ sơ: 09 bộ (trong đó có 01 bộ bao gồm các tài liệu hợp lệ theo quy định tại điểm a nêu trên và tám (08) bộ là bản chụp từ bộ Hồ sơ gốc).

4

Thời hạn giải quyết

50 ngày làm việc ktừ khi nhận được hồ sơ dự án hợp lệ (không qui định thời hạn về ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thm định, họp thẩm định dự án, yêu cầu Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp có ít nhất một ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, b sung về nội dung, phê duyệt Quyết định b sung, điu chỉnh quy hoạch).

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Tiền Giang

6

Đối tượng thực hin TTHC

Tổ chức

7

Tên mẫu đơn, mu tờ khai (nếu có)

Phụ lục 1 - Thông tư số 39/2013/TT-BCT

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chủ đầu tư phải hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp có ít nhất một ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung về nội dung.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thương mại năm 2005;

- Thông tư s39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.

 

Phụ lục 1 - Thông tư số 39/2013/TT-BCT

TÊN CHỦ ĐẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………
V/v đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG vào quy hoạch

……(1)……, ngày ……. tháng…… năm ……

 

Kính gửi: …(2)…

Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG vào quy hoạch tại Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Tên Chủ đầu tư) trình (2) Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư kho xăng dầu/LPG/LNG vào quy hoạch (3).

I. Thông tin chung về dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG

1. Tên dự án

2. Tên Chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ...)

3. Địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG

4. Quy mô, dung tích kho

5. Nguồn vốn đầu tư

6. Các thông tin khác liên quan (nếu có).

II. Danh mục Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án đầu kho xăng dầu/LPG/LNG vào Quy hoạch (3) (Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư).

(Tên Chủ đầu tư) trình …(2)... xem xét bổ sung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG nêu trên vào quy hoạch (3) hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
………..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐU TƯ
(Ký tên, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Địa phương nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu .

(2) Bộ Công Thương/ Ủy ban nhân dân S Công Thương tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Tên Quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

2. Thm định, phê duyệt b sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư mới/mở rộng xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG do Bộ Công Thương lập và phê duyệt Quy hoạch (Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu với tổng dung tích các bể chứa trên 210m3 đến dưới 5.000m3, kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3, kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3)

1

Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định ca pháp luật.

Bước 2- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Tiền Giang (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết Biên nhận có nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ, đúng theo qui định.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, Văn thư Văn phòng Sở Công Thương xử lý theo qui định.

Bước 3 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của SCông Thương Tiền Giang (Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc trả kết quả qua đường bưu điện.

- Trường hợp nhận trực tiếp thì công chức trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn. Nếu mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hsơ (giấy cam kết của tổ chức, cá nhân tự viết).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thsáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phn h sơ bao gm:

- Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư mới/mở rộng xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG (Phụ lục 1 - Thông tư số 39/2013/TT-BCT);

- Bản sao có chứng thực Văn bản chấp thuận về địa điểm đầu tư của cấp có thm quyền tại địa phương;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh xăng dầu/LPG/LNG;

- Báo cáo sơ bộ sự cần thiết của dự án đu tư, cân đối cung cầu xăng dầu/LPG/LNG khu vực, sự phù hợp về địa điểm, quy mô; dung tích; các yêu cầu về kỹ thuật an toàn: Phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án bảo vệ môi trường, khoảng cách an toàn công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG; tiến độ của dự án đầu tư; tính toán phương án kinh doanh và hiệu quả dự án đầu tư;

- Phương án công nghệ dự kiến áp dụng, các thiết bị công nghệ chính đối với công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG;

- Hệ thống Kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

- Phương án thu xếp vốn đầu tư;

- Bản sao có chứng thực cam kết tài trvốn vay của ngân hàng, tchức tín dụng (nếu có);

- Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính doanh nghiệp ba (3) năm gần nhất doanh nghiệp đã hoạt động trên ba (3) năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hai (2) năm gn nhất hoặc một (1) năm gần nhất đối với doanh nghiệp mới hoạt động được hai (2) năm hoặc một (1) năm. Doanh nghiệp mới thành lập hoặc hoạt động dưới một (1) năm không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp;

- Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kthuật quốc gia (QCVN) đã được áp dụng hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;

- Các bản vẽ thiết kế chủ yếu của công trình (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sơ đồ công nghệ, bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực (giao thông, đô thị...).

b) Số lượng hồ sơ: 09 bộ (trong đó có 01 bộ bao gồm các tài liệu hợp lệ theo quy định tại đim a nêu trên và tám (08) bộ là bản chụp từ bộ Hồ sơ gốc).

4

Thời hạn giải quyết

60 ngày làm việc ktừ khi nhận được hồ sơ dự án hợp lệ (Không qui định thời hạn về ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, họp thm định dự án, yêu cầu Chủ đầu tư hoàn chỉnh h sơ đi với trường hợpít nht một ý kiến của thành viên Hội đồng thm định yêu cu chỉnh sửa, b sung về nội dung, phê duyệt Quyết đnh b sung, điều chỉnh quy hoạch).

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thm quyn quyết đnh theo quy định: Bộ Công Thương.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Tiền Giang

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

7

Tên mẫu đơn, mu tờ khai (nếu có)

Phụ lục 1 - Thông tư số 39/2013/TT-BCT

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

10.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chủ đu tư phải hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp có ít nhất một ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung về nội dung.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thương mại năm 2005;

- Thông tư s 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.

 

Phụ lục 1 - Thông tư số 39/2013/TT-BCT

TÊN CHỦ ĐẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………
V/v đề nghị bổ sung dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG vào quy hoạch

……(1)……, ngày ……. tháng…… năm ……

 

Kính gửi: …(2)…

Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG vào quy hoạch tại Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Tên Chủ đầu tư) trình (2) Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư kho xăng dầu/LPG/LNG vào quy hoạch (3).

I. Thông tin chung về dự án đầu tư kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG

1. Tên dự án

2. Tên Chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ...)

3. Địa điểm đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG

4. Quy mô, dung tích kho

5. Nguồn vốn đầu tư

6. Các thông tin khác liên quan (nếu có).

II. Danh mục Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án đầu kho xăng dầu/TLPG/LNG vào Quy hoạch (3) (Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư).

(Tên Chủ đầu tư) trình …(2)... xem xét bổ sung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG nêu trên vào quy hoạch (3) hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
……………..

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐU TƯ
(Ký tên, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Địa phương nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu .

(2) Bộ Công Thương/ Ủy ban nhân dân/ S Công Thương tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3) Tên Quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang).

STT

Mã số

Tên thủ tc hành chính

nh vực

Ghi chú

1

049284

Xác nhận máy chính trong dây chuyn sản xuất đồng bộ

Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương

Thông tư s85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hết hiệu lực thi hành.

2

012649

Thm định Dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu (áp dụng cho việc đầu tư xây dựng kho xăng dầu có dung tích trên 2.000 m3 - Bộ Công Thương quản lý ra Văn bản cho phép đầu tư xây dựng)

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định s 422/2003/QĐ-BTM ngày 11/4/2003 hết hiệu lực thi hành.

3

012643

Thẩm định Dự án đu tư xây dựng kho xăng dầu đối với trường hợp đã có đất để xây dựng (áp dụng cho việc đầu tư xây dựng kho xăng dầu có dung tích dưới 2.000 m3 - Sở Công Thương quản lý ra Văn bản cho phép đầu tư xây dựng)

nt

nt

4

026274

Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu đối với trường hợp chưa có đất để xây dựng (áp dụng cho việc đầu tư xây dựng kho xăng dầu có dung tích dưới 2.000 m3- Sở Công Thương quản lý ra Văn bản cho phép đầu tư xây dựng)

nt

nt

5

012639

Gia hạn Văn bản cho phép đầu tư xây dựng kho xăng dầu (đối với Dự án đầu tư xây dựng có dung tích dưới 2.000 m3)

nt

nt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1