Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 3037/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính Hòa giải Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 3037/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 22/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3037/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đi, bsung một sđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sa đi, bsung một s điu của các nghị định liên quan đến kiểm soát thtục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định s1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bthủ tục hành chính được chun hóa, thtục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao STư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hòa giải thương mại đã được công bố tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;
- Chánh VP, các PVP UBND t
nh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu VT, KSTTH
C(2b)

CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH: 06 TTHC

Số TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thtục hành chính

Thi hạn gii quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí/lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I

Lĩnh vực Hòa giải thương mại: 06 TTHC

 

1

 

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bng văn bản

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trực tiếp/ qua dịch vụ bưu chính

Không quy định

- Nghị định s22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

Mã TTHC của thủ tục này Bộ Tư pháp chưa cập nhật lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

2

 

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đi địa chỉ trụ sở của trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đ hsơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bng văn bản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh

Trực tiếp/ qua dịch vụ bưu chính

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/ NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa gii thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

Như trên

3

 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận giấy đề nghị.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh

Trực tiếp/ qua dịch vụ bưu chính

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/ NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

Như trên

4

 

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tchức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tchức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trực tiếp/ qua dịch vụ bưu chính

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/ NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phvề hòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hưng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

Như trên

5

 

Thay đổi tên gọi, Trưng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chi nhánh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh

Trực tiếp/ qua dịch vụ bưu chính

Không quy định

Nghị định số 22/2017/ NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại

 

6

 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động nước ngoài

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chi nhánh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh

Trực tiếp/ qua dịch vụ bưu chính

Không quy định

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính ph vhòa giải thương mại;

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

Như trên

II. DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ: 10 TTHC

STT

STT tại Danh mục theo QĐ số 1539/QĐ-UBND ngày 18/6/2020

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Được công bố ti

Căn cứ pháp lý

1

168

2.002048.000.00.00.H50

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

Quyết định số 1539/QĐ- UBND ngày 18/6/2020 của Chtịch UBND tnh Quảng Trị

Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

2

161

1.005147.000.00.00.H50

Thay đổi địa chtrụ scủa Trung tâm hòa giải thương mại từ tnh, thành phtrực thuộc Trung ương này sang tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

3

156

1.005148.000.00.00.H50

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

4

164

2.000532.000.00.00.H50

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

5

159

2.000445.000.00.00.H50

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

6

158

2.000491.000.00.00.H50

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

7

162

2.000405.000.00.00.H50

Thay đổi địa chtrụ scủa chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tnh, thành phtrực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

8

165

2.000394.000.00.00.H50

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

9

163

2.000425.000.00.00.H50

Thay đi tên gọi, Trưng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tchức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

10

167

1.005149.000.00.00.H50

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Tổng cộng: 16 TTHC./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3037/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


399

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!