Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2999/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2999/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2999/QĐ-BTC NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2005/QĐ-BTC NGÀY 10/8/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 26/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi bỏ thời hạn áp dụng thí điểm việc thực hiện qui định thuế suất theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô từ ngày 1/9/2005 tại Điều 4 Quyết định 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005. Thời hạn áp dụng thí điểm Quyết định 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định 57/2005/QĐ- BTC đăng công báo.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 2999/QD-BTC

Hanoi, September 1, 2005

 

DECISION

ON CORRECTION OF THE FINANCE MINISTER’S DECISION No. 57/2005/QD-BTC OF AUGUST 10, 2005

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the December 26, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents;
Pursuant to the Government’s Decree No. 104/2004/ND-CP of March 23, 2004 on CONG BAO of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
At the proposal of the Director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- To cancel the provision of Articles 4 of Decision No. 57/2005/QD-BTC of August 10, 2005, on the experimental application of tax rates to each automobile part or accessory as from September 1, 2005. The experimental application under the Finance Ministry’s Decision No. 57/2005/QD-BTC of August 10, 2005, shall begin on 15th day after its publication in “CONG BAO”.

Article 2.- This Decision takes effect after its signing. The director of the Tax Policy Department, heads of units under the Ministry of Finance and concerned organizations and individuals, shall have to implement this Decision.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2999/QĐ-BTC ngày 01/09/2005 đính chính quyết định 57/2005/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.995

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!