Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2983/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 2983/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 12/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2983/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 81/TTr-SCT ngày 7 tháng 12 năm 2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công thương.

Điều 2. Giao Sở Công thương tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo 02 thủ tục hành chính mới ban hành đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

PHẦN I. DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại (01 TTHC)

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

II. Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp (01 TTHC)

Cấp giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

I. Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại

Thủ tục: Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu. Khi nhận hồ sơ công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ về làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần (chiều thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

- Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Bạc Liêu. Thương nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên hệ nhận giấy chứng nhận phải mang theo giấy hẹn để nhận giấy chứng nhận.

Thời gian hoàn trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần (chiều thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

+ Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ, tài liệu. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12.

- Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung.

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
- Tự do - Hạnh phúc
------------------------

………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO  MẪU/ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1)

Kính gửi (2):

 

Cá nhân, tổ chức kinh doanh (3):

Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung, cụ thể như sau (4):

1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại:

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ:

3. Đối tượng áp dụng (5):

4. Phạm vi áp dụng (6):

5. Thời gian áp dụng (7):

Cá nhân, tổ chức kinh doanh cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung Đơn đăng ký và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Cá nhân, tổ chức kinh doanh (8)

Hồ sơ kèm theo (9):

(01)

Đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(02)

- Cục Quản lý cạnh tranh: Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên;

- Sở Công thương: Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(03)

Ghi rõ những thông tin sau đây:

Tên cá nhân, tổ chức kinh doanh

Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có).

(04)

Ghi rõ đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(05)

Ghi rõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả người tiêu dùng.

(06)

Áp dụng trên cả nước hay một, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

(07)

Thời gian bắt đầu áp dụng: Ghi thời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăng ký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

(08)

Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cá nhân, tổ chức kinh doanh.

(09)

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử: 01 bản dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung.

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:

02 bản dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung.

01 đĩa mềm chứa file dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 

 

 

 

II. Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp (01 TTHC)

Thủ tục: Cấp giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Trình tự thực hiện:

Chậm nhất 03 (ba) ngày trước khi bắt đầu thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tổ chức được cấp giấy phép phải đăng ký với Sở Công thương nơi tiến hành hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Cá nhân, tổ chức tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Bạc Liêu. Khi nhận hồ sơ công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ về làm lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần (chiều thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

- Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Bạc Liêu. Thương nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên hệ nhận giấy chứng nhận phải mang theo giấy hẹn để nhận giấy chứng nhận.

Thời gian hoàn trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần (chiều thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản sao giấy phép sử dụng.

+ Danh sách chỉ huy nổ mìn và người trực tiếp liên quan.

+ Thiết kế hoặc phương án nổ mìn, thời gian, thời điểm tiến hành.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp không xác nhận phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kỹ thuật Quản lý Điện và Môi trường - Sở Công thương Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký sử dụng.

Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện chưa thu do Bộ Tài chính chưa có văn bản quy định cụ thể mức thu).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2983/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12