Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Tiền Giang

Số hiệu: 29/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2020/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 2344/TTr-SCT ngày 09/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này Quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành đúng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định của pháp luật; xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

2. Phối hợp giải quyết, xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi thông qua văn bản.

2. Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc hoặc trao đổi trực tiếp.

3. Cử công chức hoặc viên chức tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên.

4. Tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Bộ Công Thương cấp. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh sách doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp, thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương để phục vụ các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phẩn ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan phối hợp

1. Cục Quản lý thị trường tỉnh

a) Phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

b) Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

c) Phối hợp Sở Công Thương tổ chức đào tạo, tp huấn chuyên môn cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

2. Sở Y tế

a) Phối hợp với cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về việc không đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định; xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền;

b) Phối hợp với cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp với cơ quan chủ trì trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đối với các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách;

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách khi được yêu cầu.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

b) Phối hợp với các cơ quan chủ trì trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;

b) Phối hợp với cơ quan có liên quan quản lý hoạt động quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung và sản phẩm khác của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật.

7. Công an tỉnh

a) Chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn;

b) Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đối với các nhóm tội phạm liên quan hoạt động, kinh doanh theo phương thức đa cấp vi phạm pháp luật;

c) Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

d) Khi phát hiện các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức bán hàng đa cấp lưu động (đặt trụ sở ở địa phương khác nhưng đến địa bàn tỉnh Tiền Giang hoạt động) phải kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan biết để nắm tình hình, giám sát hình thức hoạt động và kịp thời xử lý nếu phát hiện có vi phạm.

8. Cục Thuế tỉnh

Phối hợp cơ quan chủ trì cung cấp thông tin có liên quan đến việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, phí, lệ phí và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang

Chỉ đạo các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; đồng thời, chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp tại các ngân hàng nhận ký quỹ theo quy định tại Thông tư số 29/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

10. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan khác

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật;

b) Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực khi được yêu cầu.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Phối hợp cơ quan chủ trì trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đúng theo quy định pháp luật;

b) Chủ trì tổ chức giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn;

c) Xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng trên địa bàn;

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn trá hình trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;

đ) Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt dư luận nhân dân và phản ánh thông tin, kiến nghị của nhân dân liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Chế độ báo cáo

Định kỳ hằng năm (trước ngày 20/12) và đột xuất khi có yêu cầu, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách, báo cáo về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


370

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!