Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2842/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 31/10/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2842/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VÀ BAN HÀNH TIÊU CHÍ THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT, TUYỂN CHỌN CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng

1. Thành lập Hội đồng thẩm định, xét duyệt, tuyển chọn các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm các thành viên tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Hội đồng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thẩm định, xét duyệt, tuyển chọn các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được trích từ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 được giao trong ngân sách năm 2024 của Bộ Công Thương.

4. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban hành tiêu chí

1. Ban hành các tiêu chí thẩm định, xét duyệt, tuyển chọn các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

2. Thành viên Hội đồng đánh giá chung là “Đạt” khi có ít nhất 6/10 tiêu chí được đánh giá “Phù hợp”.

3. Các dự án, đề án, nhiệm vụ được trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt khi có trên 50% số thành viên Hội đồng đánh giá chung là "Đạt".

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Thị trường trong nước, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên được cử tham gia Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTTN (thuynthanh).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

PHỤ LỤC 1

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT, TUYỂN CHỌN CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước - Chủ tịch;

2. Đại diện Văn phòng Bộ - Thành viên;

3. Đại diện Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp - Thành viên;

4. Đại diện Cục Xúc tiến thương mại - Thành viên;

5. Đại diện Vụ Thị trường trong nước - Thư ký.

PHỤ LỤC 2

TIÊU CHÍ THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT, TUYỂN CHỌN CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2842/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Stt

Tiêu chí

Ý kiến đánh giá

Phù hợp

Không phù hợp

1.

Đơn vị thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

2.

Đánh giá về sự cần thiết, lý do và tính khả thi triển khai thực hiện dự án, đề án, nhiệm vụ.

3.

Dự án, đề án, nhiệm vụ có sức lan tỏa đối với nhiều vùng, miền của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

4.

Nội dung, thời gian, địa điểm, phương thức triển khai thực hiện và các hoạt động theo dõi, giám sát.

5.

Dự toán kinh phí triển khai cụ thể, phù hợp thực tế, tiết kiệm ngân sách, phù hợp với các quy định hiện hành.

6.

Thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

7.

Thúc đẩy tiêu thụ (trên thị trường nội địa hoặc xuất khẩu) các sản phẩm, hàng hóa là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

8.

Phát triển nguồn nhân lực quản lý thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

9.

Khuyến khích phát triển thương nhân, các loại hình doanh nghiệp hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

10.

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Tổng hợp ý kiến đánh giá

Đánh giá chung (“Đạt” khi có ít nhất 6/10 tiêu chí được đánh giá “Phù hợp”, ngược lại là “Không đạt”)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2842/QĐ-BCT ngày 31/10/2023 về thành lập Hội đồng và ban hành tiêu chí thẩm định, xét duyệt, tuyển chọn các dự án, đề án, nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


924

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!