Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và 64/NQ-CP về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 25/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 09/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 64/NQ-CP NGÀY 22/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biu toàn quốc ln thứ XII của Đảng;

Căn cứ Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Theo đề nghcủa Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1986/SKHĐT-TH ngày 29/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Văn phòng và các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH t
nh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng N.cứu, CB-TH;
- Lưu VT, TH(ldv
1).

ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ
TỊCH
Trn Ngọc Căng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 64/NQ-CP NGÀY 22/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh)

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

2. Chương trình hành động phải cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu

a) Mục tiêu

Thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, kết hợp phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội; phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường hợp lý; nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu

Về phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6 - 7%/năm (giá so sánh năm 2010). GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 3.600 - 4.000 USD. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ít nhất 90.000 tỷ đồng. Phấn đấu thực hiện vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Trung ương giao hàng năm.

Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế trong GRDP ngành Công nghiệp - xây dựng chiếm 60 - 61%; Dịch vụ 28 - 29% và Nông - lâm - ngư nghiệp 11 - 12%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 01 tỷ USD. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 23%. Có 98 xã và 06 huyện, thành phố đạt các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Về văn hóa - xã hội: Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tng lao động xã hội còn khoảng 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề khoảng 55%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 80 - 85%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020: Mầm non 35%, Tiểu học 70%, THCS 75%, THPT 60%. Số giường bệnh/vạn dân đạt 24 giường; đạt 07 bác sỹ/vạn dân; tuổi thọ trung bình 75 tuổi; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,92%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số. Có 88% gia đình, 78% thôn, tổ dân phố, 96% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm (trong đó: miền núi giảm 4%/năm; đồng bằng giảm 1,6%/năm). Phấn đấu 89% dân cư thành thị sử dụng nước sạch; 95% dân cư nông thôn sử dụng nước hp vệ sinh, trong đó có 50% sử dụng nước sạch; 60% chất thải nguy hại, trên 85% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 52%.

Về quốc phòng - an ninh: Hàng năm xây dựng 90% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, trong đó vững mạnh toàn diện đạt 60%. Hàng năm, phân loại đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” có 80% số xã, phường, thị trấn, cơ quan, nhà trường và 70% doanh nghiệp đạt loại khá trở lên, không có loại yếu.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu

a) Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; sản xuất gắn với thị trường

Về phát triển công nghiệp: Thực hiện Kết luận số 18-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XIX về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và quy hoạch sản phẩm công nghiệp chủ yếu, quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. Xây dựng hoàn thiện Bộ tiêu chí tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất và từng bước xây dựng hạ tầng các Khu Công nghiệp Phổ Phong và Đồng Dinh. Phối hợp, đẩy nhanh tốc độ phát triển Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Xử lý dứt điểm những dự án kéo dài, kém hiệu quả, kiên quyết từ chối các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghiệp sạch, tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm công nghiệp.

Thực hiện tốt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút dự án đầu tư; phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Qut. Thúc đy việc sớm hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng của Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững: Thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao; gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản. Phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, củng cố kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi thửa; ổn định diện tích trồng lúa; ưu tiên đầu tư hệ thống thủy lợi và cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành nông nghiệp để lai tạo giống mới.

Phát triển vùng nguyên liệu chế biến gỗ theo quy hoạch; hỗ trợ, khuyến khích trồng rừng cây g quý, cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, từng bước thay thế cây keo lai. Tăng cường quản lý rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng; thực hiện tt công tác giao đất, giao rừng.

Phát triển đội tàu thuyền có công suất lớn, nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo; phát triển nuôi trồng thủy sản công nghiệp và bán công nghiệp với quy mô tập trung gn với bảo vệ môi trường. Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và công nghiệp chế biến thủy sản. Chuyển giao ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong bảo quản sau đánh bắt, sơ chế sản phẩm thủy sản cho ngư dân.

Đổi mới việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo ở miền núi theo hướng người nghèo tạo ra càng nhiều sản phẩm thì càng được hỗ trợ nhiều từ kinh phí Nhà nước; nâng cao trình độ dân trí, khắc phục tư tưởng trông chờ, lại trong một bộ phận hộ nghèo. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phát huy nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của miền núi để phát triển du lịch sinh thái.

Phát triển các ngành dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đảo: Khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ công. Ưu tiên phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho phát triển công nghiệp và phục vụ dân sinh như: Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, tài chính ngân hàng, thông tin viễn thông, vận tải, giáo dục, y tế, môi trường, nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp...

Quy hoạch, đầu tư từng bước hoàn thiện hạ tầng du lịch; quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; gắn phát triển với du lịch của vùng. Tiếp tục đầu tư, thu hút đầu tư để phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch ở các khu, điểm du lịch Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Thiên Đàng, Bình Châu, Thiên n, Cà Đam.... Nâng cao trình độ, chất lượng phục vụ ngành dịch vụ, du lịch.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược biển Việt Nam, tạo bước phát triển mạnh về kinh tế biển; đầu tư hạ tầng ven biển, phát triển đồng bộ cả công nghiệp, du lịch, dịch vụ, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản, vận tải biển. Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh, an toàn trên biển.

Riêng đối với huyện đảo Lý Sơn:

- Hoàn thiện và tăng cường quản lý quy hoạch tổng thể huyện đảo Lý Sơn, phấn đấu đến năm 2020, phát triển Lý Sơn thành đảo du lịch xanh, sạch, đẹp và là điểm du lịch quốc gia. Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh trồng cây, tăng nhanh diện tích rừng; thực hiện tốt công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt. Có giải pháp hữu hiệu để thay đi phong tục, tập quán chôn ct, bảo đảm môi trường sinh thái.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án: Đường trung tâm huyện đi xã An Hải, đường Cồn An Vĩnh đi Ra đa tầm xa, dự án cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn (giai đoạn 2), trồng rừng phòng hộ và cảnh quan môi trường Lý Sơn, các tuyến đê đảo Lý Sơn... Xây dựng và hoàn thành: Cảng Bến Đình, đường cơ động phía đông Nam đảo Lý Sơn; huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế quân dân y kết hợp, Nhà máy cung cấp nước sạch cho đảo Lớn (16.000 m3/ngày/đêm), chợ Lý Sơn, hệ thống giao thông và điện chiếu sáng, hệ thống thu gom nước trên đảo... Triển khai thực hiện dự án Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Phát triển thương mại, tạo đầu ra cho sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ theo quy hoạch. Thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các trung tâm hội chợ, trin lãm, trung tâm thương mại, siêu thị.

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hợp tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm. Tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp kinh doanh thương mại với nông dân để tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước trong việc chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng và quản lý về giá cả.

b) Đổi mới công tác xúc tiến thu hút đầu tư; nâng cao chỉ snăng lực cạnh tranh (PCI) cấp tnh; phát triển doanh nghiệp

Thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp, người dân. Thực hiện hiệu quả Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, loại bỏ rào cản bất hợp lý. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính gia nhập thị trường của người dân và doanh nghiệp, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Hoàn chỉnh các quy hoạch và định hướng trong hoạt động đầu tư, cung cấp thông tin cần thiết, hữu ích cho nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiu cơ hội đầu tư.

Chủ động, đa dạng hóa thành phần xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư; phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh như VSIP, Hoàng Thịnh Đạt,... tham gia tổ chức xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đã có chủ trương hoặc cấp phép đầu tư như: Vingroup, Saigontourist... Nâng cao hiệu quả quản trị hành chính cấp tỉnh (PAPI); đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch. Tạo môi trường thông thoáng, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Tiếp tục kết nối các tổ chức tín dụng với doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo knăng quản trị cho doanh nghiệp; tập huấn cập nhật kiến mới về đầu tư, đất đai, xây dựng, chính sách thuế,...

c) Tăng cường công tác đi ngoại, tích cực hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, coi trọng phát huy nội lực

Tăng cường quan hệ đối ngoại, chú trọng các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới. Tìm kiếm các đối tác hợp tác phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học, công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến, vận động thu hút các nguồn vốn viện trợ trực tiếp (ODA), đầu tư nước ngoài (FDI) và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO), nhất là dành cho các địa phương miền núi, vùng khó khăn.

Phối hợp, liên kết chặt chẽ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, thiết lập mi quan hệ gần gũi với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và cộng đồng người Việt, nhất là người Quảng Ngãi ở nước ngoài làm cầu nối thiết lập, thúc đẩy và mở rộng các quan hệ kinh tế giữa Quảng Ngãi với các đối tác nước ngoài; thực hiện tt các chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

d) Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đi khí hu

Thực hiện tốt công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản theo hướng chế biến sâu, hạn chế và tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất của tổ chức, cá nhân được giao đất; bảo vệ, phòng chống cháy rừng; quy hoạch sử dụng và bảo vệ nguồn nước.

Thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, sản xuất tại Khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, bệnh viện, khu dân cư; giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm. Xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường, nhất là điểm tàn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Xây dựng, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, tránh bão, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là ở các vùng ven sông, ven biển, vùng dễ sạt lở. Quản lý chặt chẽ việc chỉnh trị, nạo vét, thông luồng các dòng sông, cửa biển.

đ) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị là nhiệm vụ đột phá

Triển khai thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Rà soát, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đảm bảo chất lượng các quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là mạng lưới giao thông, điện, nước, thủy lợi, thông tin truyền thông, giáo dục, y tế.

Huy động các nguồn lực đầu tư: Hạ tầng Khu Kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hoàn thiện Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền (giai đoạn 2); Khu liên hợp thể dục thể thao; Quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2), đường Trì Bình - Dung Quất, Tịnh Phong - Dung Quất, cầu Cửa Đại, nâng cấp các tuyến đường từ thành phố Quảng Ngãi đến các huyện Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Hà; từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi.

Huy động nguồn lực đầu tư để sớm hoàn thiện hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi, chỉnh trị sông Trà Khúc gắn với phát triển đô thị hai bên bờ sông Trà. Xây dựng huyện Đức Phổ trở thành thị xã trực thuộc tỉnh, Vạn Tường trở thành đô thị loại IV, xây dựng thị trấn Sơn Tịnh mới; tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trung tâm cấp huyện và các đô thị mới trực thuộc huyện.

e) Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội

Phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Quảng Ngãi. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Quản lý, bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa; phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Quảng Ngãi. Đầu tư xây dựng đồng bộ và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Khẩn trương lập hồ sơ trình Chính phủ công nhận đảo Lý Sơn là di sản văn hóa cấp quốc gia đặc biệt và lập hồ sơ trình Ủy ban UNESCO công nhận Công viên địa cht toàn cầu Lý Sơn, Bình Châu và vùng phụ cận.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển phm chất, năng lực, kỹ năng của người học; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, tri thức pháp luật và ý thức công dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Tích cực phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, đnh hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, đa dạng hóa các phương thức đào tạo. Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. Chú trọng phát triển giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

Đẩy nhanh công tác xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú, trường đạt chuẩn quốc gia, giữ chuẩn và nâng chuẩn các trường đạt chuẩn trước đó. Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó ưu tiên hoàn thiện cơ sở trường học bậc mầm non.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức. Đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, coi trọng hình thức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật. Tiếp tục triển khai Đề án đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi.

Tập trung đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề theo hướng sát với yêu cầu của doanh nghiệp; hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp để chủ động đào tạo, sử dụng lao động.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát huy vai trò của công nghệ thông tin và báo chí. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ. Tăng cường quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi, phục vụ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Đầu tư phát triển hạ tầng thông tin, truyền thông đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Khuyến khích, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của xã hội, tạo nền tảng cho việc hình thành xã hội điện tử. Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế, thể dục thể thao. Tăng cường nguồn lực của Nhà nước kết hợp đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, gia tăng dịch vụ của sự nghiệp y tế, thể dục thể thao.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; trách nhiệm, thái độ, kỹ năng giao tiếp, phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế. Chú trọng công tác y tế dự phòng và truyền thông, giáo dục sức khoẻ, nâng cao ý thức phòng, chống các dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Phát triển mạng lưới y tế học đường; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh; đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh để cơ bản đạt tiêu chuẩn hạng I; thu hút nhà đầu tư xây dựng bệnh viện chất lượng cao. Củng cố, hoàn thiện cơ sở y tế quân - dân y ở đảo Lý Sơn. Tăng cường hợp tác với các bệnh viện lớn trong nước; luân phiên bác sĩ về cơ sở; thu hút cán bộ y tế có trình độ cao. Đẩy mạnh thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Đầu tư các môn thể thao trọng điểm và phát triển các môn thể thao thế mạnh của địa phương, chú trọng các môn thể thao thành tích cao; từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo tài năng thể thao.

Thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, an sinh xã hội, tập trung các địa bàn đặc biệt khó khăn, người nghèo, người có công, đối tượng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Huy động nguồn lực xã hội để thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”; xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo.

Chú trọng giải quyết việc làm cho lao động dôi dư từ khu vực nông nghiệp do việc tích tụ, tập trung ruộng đất hoặc thu hồi đất phát triển công nghiệp, đô thị và các công trình công cộng.

g) Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; đẩy mạnh công tác nội chính; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hỗ trợ và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ tàu thuyền, ngư dân khai thác thủy sản xa bờ. Chấm dứt tình trạng ngư dân xâm phạm lãnh hải các nước và sử dụng thuốc nổ đánh bắt hải sản; nghiêm cấm khai thác tài nguyên biển trong danh mục cấm và động vật quý hiếm từ rừng và biển. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết những vụ việc phức tạp, gay gắt, những vụ đông người, không để hình thành điểm nóng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp lý cho công dân. Tập trung thanh tra công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, chú trọng thanh tra các lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm, dư luận xã hội bức xúc, có du hiệu vi phạm. Tăng cường chỉ đạo thực hành tiết kiệm; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

h) Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tính thông suốt của hệ thống hành chính nhà nước. Rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm. Đẩy mạnh công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; chính sách khuyến học, khuyến tài. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Nghiên cứu hình thành trung tâm hoặc viện nghiên cứu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản, cơ chế, chính sách; công khai hóa quy trình xử lý, giải quyết công việc hành chính để tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; thay thế những cán bộ không có năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ gắn với tinh giản biên chế theo quy định. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, hiện đại.

3. Một số giải pháp chủ yếu

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch. Rà soát, đánh giá việc thực hiện, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thành phố; hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các ngành, vùng, kết cấu hạ tầng, đô thị, đảm bảo tính đng bộ, kết nối liên ngành. Quy hoạch và quản lý quy hoạch thực hiện đồng bộ các quy hoạch ngành với quy hoạch sử dụng đất. Công khai rộng rãi các quy hoạch để tổ chức, công dân dễ dàng tiếp cận và giám sát việc thực hiện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch. Coi trọng công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch.

- Cải cách hành chính công theo hướng sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quản lý chi đảm bảo chặt chẽ theo dự toán hàng năm.

- Thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư phát triển

+ Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước cho đầu tư phát triển. Tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ đột phá: (1) Phát triển công nghiệp; (2) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên 06 huyện miền núi; (2) Phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đảo; (3) Cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các công trình, dự án, nhiệm vụ có tính lan tỏa, liên kết, tạo động lực cho sự phát triển.

+ Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020.

+ Huy động các nguồn lực xã hội cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng huy động vốn của các thành phần kinh tế thông qua hình thức hợp tác đối tác công tư (PPP), vốn của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước; nguồn lực từ trong dân; vốn ODA.

+ Khai thác hợp lý và hiệu quả nguồn quỹ đất để tái đầu tư cho phát triển hạ tầng đô thị và xã hội.

+ Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn thông qua việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp như y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục, thể thao, khoa học và công nghệ...; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

+ Nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư, quản lý nghiêm ngặt quy trình đầu tư, chống lãng phí, thất thoát và thực hành tiết kiệm.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất đạo đức, đảm bảo thực thi công vụ. Xây dựng nền hành chính thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục chấn chính kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ nhân dân; xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển.

4. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động của UBND tỉnh, căn cứ, chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/6/2016, xây dựng, ban hành Chương trình hành động của đơn vị mình trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm, trong đó thể hiện bằng các đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi và tổng hợp theo quy định.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, đốc đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động.

(Có kèm theo Danh mục các Đề án/Chương trình/Kế hoạch thuộc Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Chương trình hành động của UBND tỉnh tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Đề án/ Chương trình

quan ch trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phm hoàn thành

Ghi chú

I

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mi mô hình tăng trưng, nâng cao năng sut, hiệu quvà sức cạnh tranh ca nền kinh tế

1

Đề án xây dựng bộ tiêu chí tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đi

SCông Thương

Các sở, ban, ngành liên quan

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

2

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các huyện, thành phvà các cơ quan đơn vị liên quan

2015

Đã ban hành Quyết định

QĐ148/QĐ-UBND ngày 25/5/2015

3

Đề án phát triển xuất khu tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020, định hưng đến năm 2030

SCông Thương

Các sở, ban, ngành liên quan

2017

Quyết định ca UBND tnh

 

4

Chương trình hành động về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành liên quan

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

5

Kế hoạch phát triển kinh tế tập th tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

2016

Quyết định của UBND tỉnh

KH số 5956/KH- UBND ngày 21/10/2016

6

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 18-KL/TU ngày 19/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XIX về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

SLao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2016

Kết luận của Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

 

7

Đẩy mạnh thực hiện Kết lun số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mi giai đoạn 2016 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan liên quan

2016

Kết luận của Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

 

II

Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát trin kinh tế - xã hội

8

Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh 2016-2020

Sở Giao thông vận ti

Các cơ quan liên quan

2016

Quyết định của UBND tỉnh

QĐ 584/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

III

Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trthúc đẩy doanh nghiệp phát triển

9

Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tnh Quảng Ngãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố

2016

Quyết định của UBND tỉnh

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

10

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trưng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tnh Quảng Ngãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố

2015

Quyết định của UBND tỉnh

Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

IV

Phát triển các vùng kinh tế, khu kinh tế, kinh tế biển

11

Đề án phát triển kinh tế biển, đo tỉnh Qung Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các s, ban ngành; UBND các huyện, thành phố ven biển

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

12

Kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển KKT Dung Quất giai đoạn 2016 - 2020

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Các sở, ban, ngành liên quan

2016-2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

13

Đề án Đào tạo, giải quyết việc làm và chuyển đổi ngành nghề lao động thuộc các hộ dân nhường đất cho các dự án trong KKT Dung Quất giai đoạn 2016-2020

BQL KKT Dung Quất và các KCN Qung Ngãi

Các sở, ban, ngành liên quan

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

V

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế

14

Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020

SKế hoạch và Đầu tư

Các s, ban, ngành; các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2016

Quyết định của UBND tỉnh

Quyết định số 684a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

15

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

SNông nghiệp và PTNT

Các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

16

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sinh trên địa bàn tnh Quảng Ngãi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan

2014

Quyết định của UBND tỉnh

KH s4603/KH- UBND ngày 07/10/2014

VI

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ

17

Đề án xây dựng và áp dụng Hệ thống qun lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

SKhoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

18

Đề án đi mới công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề theo hướng ngân sách nnước hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động

SThương binh, Lao động và Xã hội

Các sở, ban, ngành tnh; UBND các huyện, thành phố

2017

Quyết định của UBND tnh

 

19

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận s17-KL/TU ngày 19/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thba, khóa XIX về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020

SCông Thương

Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các quan liên quan

2016

Kết luận của Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

 

20

Tiếp tục triển khai Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến m 2020

SGiáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành phố

2016

Quyết định của UBND tỉnh

 

21

Tiếp tục triển khai Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2015 và định hưng đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành ph

2016

Quyết định của UBND tnh

 

22

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát trin hệ thống trường dân tộc nội trú giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành ph

2017

Quyết định của UBND tnh

 

23

Tiếp tục triển khai Đề án kiên chóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành phố

2016

Quyết định của UBND tỉnh

 

24

Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tnh Qung Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành ph

2016

Quyết định của UBND tỉnh

 

25

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2016

Quyết đnh của UBND tỉnh

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 31/3/2016

VII

Phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân

26

Đán xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu đổi mi hội nhập và phát triển bền vững

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2017

Quyết định của UBND tnh

 

27

Đề án đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

28

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần th ba, khóa XIX về đy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2016

Kết luận của Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

 

29

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

Sở Thương binh, Lao động và Xã hội

Các sở, ban, ngành tnh; UBND các huyện, thành phố

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

30

chế chính sách gim nghèo ở miền núi theo hướng người nghèo càng tạo ra nhiều sản phẩm thì càng được hỗ trợ nhiều từ ngân sách nhà nước

Sở Thương binh, Lao động và Xã hội

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành ph

2017

Nghị quyết của HĐND tỉnh

 

31

Đề án giải quyết tình trạng ăn xin, bán hàng rong

SThương binh, Lao động và Xã hội

Các sở, ban ngành tỉnh

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

32

Kế hoạch Đm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

SY tế

Các sở, ban, ngành tnh; UBND các huyện, thành phố

2016

Kế hoạch của UBND tnh

KH s 1939/KH- UBND ngày 25/4/2016

33

Đề án củng choạt động điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi

SThông tin và Truyền thông

Bưu điện tnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan

2016-2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

VIII

Chủ đng ng phó với biến đi khí hậu, phòng, chng thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

34

Đề án thành lập Khu bảo tồn bin; Khu bo tồn đất ngập nước và Khu bảo tồn sinh cnh tự nhiên

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2018

Quyết định của UBND tỉnh

 

35

Đề án nghiên cu khoa học và điều tra Cơ bản về tài nguyên và môi trường biển

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2018

Quyết định của UBND tỉnh

 

36

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến lần 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp tỉnh

STài nguyên và Môi trường

Các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2016

Quyết định của UBND tỉnh

 

IX

Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu ququản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội

37

Thực hiện Chương trình số 52-CTr/TU ngày 16/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chthị s35-CT/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2014

BCS Đảng UBND tỉnh

Kế hoạch số 270/KH-BCS ngày 16/10/2014 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

38

Đề án đy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020 của tnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

39

Kế hoạch cải cách hành chính giai đon 2016- 2020

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2016

Quyết định của UBND tỉnh

Quyết định 172/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

40

Đề án và tchức thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; đi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp theo hướng tự ch, tự chịu trách nhiệm về tài chính; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị dịch vụ công

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

41

Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2016-2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

42

Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tnh Quảng Ngãi

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành liên quan

2017

Quyết định của UBND tỉnh

Trực thuộc VP UBND tỉnh

43

Đề án thành lập Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Qung Ngãi

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành liên quan

2017

Quyết định của TTCP

 

44

Đề án sáp nhập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tnh vào Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất

Sở Nội vụ

Ban Quản lý KKT Dung Qut, BQL các KCN tnh

2016

Quyết định của TTCP

QĐ số 1915/QĐ-TTg ngày 4/10/2016

45

Triển khai Kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử tnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2017

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan

2016

Quyết định của UBND tỉnh

KH số 1242/KH- UBND ngày 22/3/2016

46

Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020

STư pháp

Các sở, ban, ngành; các huyện, thành ph và các cơ quan liên quan

2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

Kế hoạch số 5344/KH-UBND ngày 26/9/2016

47

Kế hoạch triển khai Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiu stại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia ttụng, có tính chất phức tp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

STư pháp

Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố và các quan liên quan

2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

Kế hoạch số 5629/KH-UBND ngày 06/10/2016

X

Tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chquyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thcủa tquốc; giữ vững môi trường hòa bình, n định để phát triển đt nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quhoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điền kiện thuận li để phát triển đất nước

48

Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành liên quan

2016

Quyết định của UBND tnh

 

49

chế, chính sách đặc thù hỗ trợ ngư dân hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa

SNông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành ph

2017

Quyết định của UBND tỉnh

 

50

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị s40-CT/TU ngày 21/4/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới

Công an tỉnh

Các đơn vị liên quan

Năm 2017 và các năm tiếp theo

Chthị của Tnh y

 

51

Kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh

UBND các huyện, thành phố

2016

Kế hoạch của UBND tỉnh

KH số 1384/KH- UBND ngày 29/3/2016

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và 64/NQ-CP về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62