Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 25/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/2006/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 21 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT CHO CÁC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 120/TTr-STC ngày 02/6/2006 về việc phê duyệt giá vé xe buýt cho các tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Tờ trình số 153/TTr-STC ngày 15/8/2006 về việc đề nghị bổ sung đối tượng học sinh, sinh viên được giảm 50% giá vé khi mua vé tháng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt cho các tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Giá vé áp dụng cho hành khách đi suốt tuyến:

STT

Tuyến đường

ĐVT

Giá vé

01

TP.RG-Tắc Cậu

Đ/người/lượt

6.000

02

TP.RG-Cầu T6

Đ/người/lượt

11.000

03

TP.RG-Thạnh An (Cần Thơ)

Đ/người/lượt

10.000

04

TP.RG-Giồng Riềng

Đ/người/lượt

8.000

2. Giá vé cho một số chặng chủ yếu:

Theo bảng phụ lục đính kèm Quyết định này.

3. Chế độ giảm giá:

- Đối với hành khách mua vé xe buýt theo tháng được giảm 30% trên giá vé của từng tuyến, từng chặng tương ứng.

- Đối với học sinh, sinh viên mua vé xe buýt theo tháng được giảm 50% trên giá vé của từng tuyến, từng chặng tương ứng.

4. Phương án xây dựng đơn giá vé xe buýt được tính theo số km lũy tuyến. Theo đó, đơn giá vé cho hành khách từ khi bắt đầu lên xe cho đến khi đi hết 5 km đầu tiên là 2.000đ/người/lượt và cứ mỗi 5 km tăng thêm tiếp theo đơn giá vé chỉ còn là 1.000đ/người/lượt. Phương án này là cơ sở để áp dụng khi xây dựng đơn giá mới cho tất cả các tuyến xe buýt trong tỉnh (bao gồm các tuyến đã có và các tuyến khi được mở mới).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 03/02/2005 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến Rạch Giá - Giồng Riềng.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh cùng các cơ quan có liên quan và hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

BẢNG PHỤ LỤC GIÁ VÉ XE BUÝT

CỦA MỘT SỐ CHẶNG CHỦ YẾU CHO CÁC TUYẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt cho các tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

1. Tuyến TP. Rạch Giá - Tắc Cậu (huyện Châu Thành) và ngược lại:

- TP. Rạch Giá - Bưu điện tỉnh:                                       2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Sở Địa chính:                                       3.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Rạch Sỏi:                                             3.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Tà Niên:                                                     2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Tà Niên:                                               4.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Cù Là:                                                        2.000đ/người/lượt;

- Cù Là - Minh Lương:                                                   2.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Minh Lương:                                               3.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cù Là, Minh Lương:                              5.000đ/người/lượt;

- Minh Lương - Tắc Cậu:                                                2.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Tắc Cậu:                                                    4.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Tắc Cậu:                                              6.000đ/người/lượt.

2. Tuyến TP. Rạch Giá - Cầu T6 (huyện Hòn Đất) và ngược lại:

- TP. Rạch Giá - Cầu số 1, Nghĩa trang LS tỉnh:               2.000đ/người/lượt;

- Cầu số 1 - Cầu số 2:                                                    2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cầu số 2, Cầu số 3:                              3.000đ/người/lượt;

- Cầu số 3 - Cầu Thầy Xếp:                                             2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cầu Thầy Xếp:                                      3.000đ/người/lượt;

- Cầu Thầy Xếp - Cầu Tà Hem:                                        2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cầu Tà Hem:                                        4.000đ/người/lượt;

- Cầu Tà Hem - Sóc Xoài:                                               2.000đ/người/lượt;

- Sóc Xoài - Cầu Vàm Răng:                                           2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Sóc Xoài, Cầu Vàm Răng:                     5.000đ/người/lượt;

- Sóc Xoài - Cầu số 9:                                                    3.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cầu số 9:                                             6.000đ/người/lượt;

- Cầu số 9 - Tri Tôn:                                                       2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Tri Tôn:                                                7.000đ/người/lượt;

- Tri Tôn - Lình Huỳnh:                                                    2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Lình Huỳnh:                                          8.000đ/người/lượt;

- Lình Huỳnh - Trạm cột điện số 445:                               3.000đ/người/lượt;

- Trạm cột điện số 445 - Cầu kênh Tám ngàn:                  2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cầu kênh Tám ngàn:                             10.000đ/người/lượt;

- Cầu kênh Tám ngàn - Cầu T6:                                      2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cầu T6:                                                11.000đ/người/lượt.

3. Tuyến TP. Rạch Giá - Thạnh An (Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) và ngược lại:

- TP. Rạch Giá - Bưu điện tỉnh:                                       2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Rạch Sỏi:                                             3.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Bến phà kênh 6:                                          2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Bến phà kênh 6:                                   4.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Cầu Móng:                                                  3.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Hãng nước mắm Hồng Phước:                    4.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cầu Móng, Hãng nước mắm Hồng Phước: 5.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Bến đò kinh 5:                                            5.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Bến đò kinh 5:                                      6.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Cầu kinh 6:                                                 5.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cầu kinh 6:                                           7.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Cầu Tân Hiệp:                                             6.000 đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cầu Tân Hiệp:                                       8.000đ/người/lượt;

- Tân Hiệp - Kinh B:                                                       2.000đ/người/lượt;

- Kinh B - Thạnh An:                                                      2.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Kinh B:                                                       7.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Thạnh An:                                                   8.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Thạnh An:                                            10.000đ/người/lượt.

4. Tuyến TP. Rạch Giá - Giồng Riềng và ngược lại:

- TP. Rạch Giá - Bưu điện tỉnh:                                       2.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Rạch Sỏi:                                             3.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Cù Là:                                                        2.000đ/người/lượt;

- Cù Là - Minh Lương:                                                   2.000đ/người/lượt;

- Rạch Sỏi - Minh Lương:                                               3.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Cù Là, Minh Lương:                              5.000đ/người/lượt;

- Minh Lương - Bến Nhứt:                                              3.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Bến Nhứt:                                            6.000đ/người/lượt;

- Bến Nhứt - Giồng Riềng:                                              4.000đ/người/lượt;

- TP. Rạch Giá - Giồng Riềng:                                        8.000đ/người/lượt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2006/QĐ-UBND ngày 21/08/2006 về giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt cho các tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!