Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 244/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 17/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 244/2005/QĐ-BTM

Hà Nội , Ngày 17 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU S CỦA VIỆT NAM CHO HÀNG HOÁ ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THUẾ QUAN THEO HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, VĂN HOÁ, KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 865/2004/QĐ-BTM ngày 29/06/2004)

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Hiệp định về Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, ký ngày 07 tháng 01 năm 2005, tại Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu S của Việt Nam cho hàng hoá được hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào ban hành kèm theo Quyết định số 865/2004/QĐ-BTM ngày 29 tháng 06 năm 2004.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Xuât nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Thương mại có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ

 

SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 CỦA QUY CHẾ
(Ban hành kèm theo Quy ết định số 244/2005/QĐ-BTM ngày 17 tháng 02 năm 2005)

Điều 1. Định nghĩa:

Giấy chứng nhận hàng hoá Mẫu S của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận Mẫu S) là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (viết tắt là C/O) do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Thương mại uỷ quyền cấp cho hàng hoá Việt Nam để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã ký tại Hà Nội ngày 07 tháng 01 năm 2005 (gọi tắt là Hiệp định Việt - Lào).

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 0244/2005/QD-BTM

Hanoi, February 17, 2005

 

DECISION

MODIFICATIONS TO THE REGULATIONS ON ISSUANCE OF CERTIFICATE OF ORIGIN FOR VIETNAMESE COMMODITIES – FORM S FOR ENJOYMENT OF PREFERENTIAL DUTIES IN COMPLIANCE WITH THE AGREEMENT ON COOPERATION IN ECONOMICS, CULTURE, SCIENCE AND TECHNOLOGY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC WHICH WAS ISSUED AS AN ATTACHEMENT TO DECISION 0865/2004/QD-BTM DATED JUNE 29, 2004

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Agreement on Cooperation in Economics, Culture, Science and Technology between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Lao People's Democratic Republic which was signed on January 7, 2005 in Hanoi;
Pursuant to Decree 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 by the Government on functions, tasks, powers, and organization of the Ministry of Trade;
Following proposal by the Director of the Export – Import Department,

HEREBY DECIDES:

Article 1: Modifications to Article 1 of the Regulations on issuance of Certificate of Origin for Vietnamese commodites – form S for enjoyment of preferential duties in compliance with the Agreement on Cooperation in Economics, Culture, Science and Technology between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Lao People's Democratic Republic which was promulgated as an attachement to Decision 0865/2004/QD-BTM dated June 29, 2004.

Article 2: This Decision comes into effect in 15 days after it is publicized on the Gazette.

Article 3: The Chief of the Ministerial Office, the Director of the Department of Personnel Organization, the Director of the Export – Import Department, and Directors of relevant units under the Ministry of Trade are responsible for implementation and providing guidelines to implementation of this decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

To:
- National Assembly for International Economic Cooperation
- Ministries, ministry-level agencies
  Government’s agencies
  People’s Committee of provinices and cities under direct central management
- Supreme People’s Court
- Supreme People’s Procuracy
- Central agency of organizations
- Departments of Trade
- Export – Import Divisions

FOR MINISTER OF TRADE
DEPUTY MINISTER

Phan The Rue

 

REVISED ARTICLE 1 OF THE REGULATIONS

(Issued as an attachement to Decision 0244/2005/QD-BTM dated February 17, 2005)

Article 1: Definition

Commodity Certificate – Form S of Vietnam (shortly Certificate – Form S) is Certificate of Origin (C/O) granted by competent agencies authorized by the Ministry of Trade to Vietnamese commodities for enjoyment of preferential treatments in accordance to the Agreement on Cooperation in Economics, Culture, Science and Technology between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Lao People's Democratic Republic which was signed on January 7, 2005 (shortly Vietnam – Laos Agreement).

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 244/2005/QĐ-BTM ngày 17/02/2005 sửa đổi Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào kèm theo Quyết định số 865/2004/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.819

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!