Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 234/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 09/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 03/TTr-SCT ngày 05 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (để b/c);
- TTrTU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT-KTN (KT4).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; các tổ chức, cá nhân có hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Mục đích phối hợp

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp theo hướng thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Chủ động phối hợp với nhau bằng nhiều hình thức để đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ.

2. Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tạo điều kiện để doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

3. Việc trao đổi thông tin về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp phải được tiến hành thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật, của từng ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

4. Trong công tác thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ theo quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra đảm bảo không trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra, thanh tra.

5. Khi phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các ngành phải phối hợp kiểm tra, xác minh đầy đủ về tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

6. Việc tổ chức phối hợp với các lực lượng để kiểm tra và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan và phải do người đứng đầu cơ quan đó có yêu cầu bằng văn bản. Nghiêm cấm công chức, người lao động dưới quyền tự ý tổ chức phối hợp với các cơ quan khác để tiến hành kiểm tra, kiểm soát trái Quy chế này.

Chương II

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan về việc: Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo và đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

4. Phân công cán bộ lãnh đạo, công chức tại từng cơ quan để làm đầu mối liên hệ, phối hợp thực hiện Quy chế này và thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và quy chế này cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan có trách nhiệm thường xuyên phối hợp Sở Công Thương, theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Gửi danh sách cử cán bộ, công chức làm đầu mối của cơ quan, đơn vị mình về Sở Công Thương để phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị mình.

2. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin thông qua hình thức trực tiếp gặp gỡ để trao đổi, thông qua văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, fax, email, gửi liên thông qua eoffice...).

3. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm: bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả gửi Sở Công Thương tổng hợp.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định. Chủ động giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi có yêu cầu hoặc phát hiện có những hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

7. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi cần thiết. Kịp thời đề xuất, bổ sung sửa đổi những điểm chưa phù hợp của Quy chế, những quy định không phù hợp với tình hình thực tế để việc phối hợp giữa các cơ quan thuộc tỉnh đạt hiệu quả tốt. Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

8. Hàng năm, tổng hợp báo cáo định kỳ Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thủ tục cho phép tổ chức hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh sau khi có văn bản xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của Sở Công Thương. Gửi văn bản cho phép hoặc không cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh cho Sở Công Thương và cơ quan liên quan để phối hợp theo dõi, quản lý.

2. Kiểm tra, giám sát thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định khi tiếp nhận các thông tin do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

2. Chủ động lập kế hoạch triển khai, hoặc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

3. Chủ động, thường xuyên giám sát, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Thường xuyên giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách để Sở Công Thương phối hợp quản lý các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Là cơ quan chủ trì cấp văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Y tế (như thực phẩm, mỹ phẩm) cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh (kết quả xác nhận của Sở Y tế là căn cứ để Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp theo quy định).

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Sở Y tế quản lý.

3. Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm tại địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

5. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

7. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương phối hợp quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thực hiện quản lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Phối hợp với cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động, xử lý các vi phạm của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

3. Phối hợp thực hiện các nội dung khác có liên quan theo Điều 4 của Quy chế này trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với cơ sở, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan

1. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý.

2. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

4. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 13. Trách nhiệm của Chi cục Quản lý Thị trường

1. Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất từng vụ việc theo đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, kém chất lượng... và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức quản lý thị trường thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các phòng chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Tăng cường giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp có hộ khẩu thường trú tại địa phương hoặc người ở nơi khác đến có hoạt động bán hàng đa cấp. Đặc biệt, tổ chức giám sát việc tổ chức, cá nhân liên hệ để tổ chức hội nghị giới thiệu và bán sản phẩm trên địa bàn quản lý, tránh tình trạng hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trái phép.

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của các doanh nghiệp, cơ sở bán hàng đa cấp; trường hợp phát hiện vụ việc vi phạm báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân huyện, Sở Công Thương, Công an huyện và các cơ quan có liên quan để phối hợp xử lý.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hội nghị, hội thảo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này. Ngoài các báo cáo đột xuất (nếu có), định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm các cơ quan gửi báo cáo kết quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ công Thương theo quy định.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, đề xuất các biện pháp giải quyết và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


426
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30