Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/2009/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHU DU LỊCH NÚI CẤM, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 83/TTr-SVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh của khu Du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, Giám đốc sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang, Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VH, TT & DL;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, P.TH, VHXH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHU DU LỊCH NÚI CẤM, HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND  ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Việc quản lý và sử dụng đất trong khu du lịch Núi Cấm;

b) Các hoạt động về xây dựng công trình kiến trúc, sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật;

c) Các hoạt động dịch vụ, kinh doanh du lịch của mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

d) Việc quản lý, bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường, cảnh quan và các di tích văn hóa - lịch sử.

2. Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư và hoạt động tại Khu du lịch Núi Cấm theo quy định này và các quy định khác của Pháp luật Việt Nam.

Điều 3.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khuyến khích đầu tư và kinh doanh du lịch dịch vụ tại khu du lịch Núi Cấm theo những nguyên tắc sau đây:

1. Việc đầu tư và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch được Nhà nước quản lý chặt chẽ, bảo đảm đúng quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt nhằm mục tiêu xây dựng khu du lịch Núi Cấm thành khu du lịch đạt tiêu chuẩn Quốc gia.

2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư, đầu tư vào khu du lịch .

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động kinh doanh tại khu du lịch Núi Cấm chịu sự quản lý của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh và của chính quyền địa phương theo quy định của Pháp luật và quy định này.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng.

Điều 4.

Khu du lịch Núi Cấm được đầu tư và phát triển bằng các nguồn vốn sau:

1. Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng cho sự vận hành của khu du lịch Núi Cấm.

2. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

3. Vốn của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước thông qua các dự án đầu tư trực tiếp và các hình thức phát hành trái phiếu công trình hoặc các đối tượng có nhu cầu sử dụng hạ tầng ứng trước một phần vốn và mở rộng hình thức đồng tài trợ.

4. Vốn nước ngoài: thu hút đầu tư trực tiếp từ các nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

5. Các công trình kết cấu hạ tầng và xã hội của khu du lịch Núi Cấm được đưa vào danh mục dự án kêu gọi vốn ODA của tỉnh và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành liên quan đưa vào danh mục dự án kêu gọi vốn ODA của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 5.

Các chính sách ưu đãi đầu tư và sử dụng đất thực hiện theo Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Chương II

TRÌNH TỰ HỒ SƠ THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Điều 6.

Về trình tự hồ sơ thủ tục đầu tư như cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng và các chứng chỉ khác cho các cá nhân, tổ chức có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại khu du lịch Núi Cấm được thực hiện theo sự ủy quyền, phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và theo pháp luật hiện hành.

Điều 7.

1. Trường hợp sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất mà nhà đầu tư không tổ chức triển khai thực hiện dự án, làm chậm trễ việc triển khai đầu tư xây dựng phát triển Khu du lịch Núi Cấm hoặc chỉ thực hiện đầu tư xây dựng một phần của dự án, không đảm bảo theo đúng cam kết bằng văn bản về tiến độ triển khai của nhà đầu tư thì sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét lại khả năng triển khai dự án để quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện dự án đối với nhà đầu tư; đồng thời tổng hợp, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thu hồi hoặc điều chỉnh Giấy phép đầu tư đã cấp (Khoản 2, điều 64 Luật Đầu tư).

2. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 (hai mươi bốn) tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thu hồi một phần hoặc toàn bộ đất đã giao hoặc cho thuê (khoản 12, điều 38 Luật Đất đai).

Điều 8.

Việc xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, cơ sở kinh doanh, nhà ở và các công trình khác trong phạm vi khu du lịch Núi Cấm phải được thực hiện đúng theo quy hoạch; theo trình tự, thủ tục quản lý xây dựng và chỉ được tiến hành khi có giấy phép xây dựng. Mọi vi phạm cần được xử lý kịp thời và kiên quyết.

Chương III

HOẠT ĐỘNG KHU DU LỊCH NÚI CẤM

Điều 9.

Các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước có các dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho phép triển khai tại khu du lịch Núi Cấm phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; về quản lý sử dụng đất đai và về quản lý, bảo vệ rừng.

Điều 10.

Hoạt động của cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh lưu trú, lữ hành, vận tải, dịch vụ vận chuyển khách tham quan du lịch, dịch vụ ăn uống, giải khát, bán hàng lưu niệm, kinh doanh dịch vụ tắm hơi, xoa bóp, các dịch vụ về văn hóa, nhiếp ảnh, vui chơi giải trí và các hoạt động kinh doanh khác tại khu du lịch Núi Cấm phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và quy định này.

Điều 11.

Khách du lịch, tham quan, nghĩ dưỡng tại khu du lịch Núi Cấm phải chấp hành đúng các quy định của chính quyền sở tại và các nội quy của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh du lịch dịch vụ đã được cấp phép hoạt động kinh doanh trong khu du lịch.

Điều 12.

Các mối quan hệ và hoạt động liên quan của cộng đồng dân cư sinh sống tại khu du lịch Núi Cấm do chính quyền sở tại trực tiếp quản lý thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13.

Việc mua bán, thanh toán, chuyển nhượng và các quan hệ giao dịch khác giữa các tổ chức, cá nhân trong khu du lịch Núi Cấm được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;

Khuyến khích các Ngân hàng thương mại, dịch vụ Bưu chính viễn thông, Y tế và các dịch vụ công ích khác hoạt động trong khu du lịch Núi Cấm.

Điều 14.

Việc kiểm dịch động vật, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, tình hình an ninh trật tự tại khu du lịch Núi Cấm được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên.

1. Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý hành chính của chính quyền địa phương đối với mọi hoạt động kinh doanh tại khu Du lịch Núi Cấm.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan phổ biến, giáo dục nhân dân và các tổ chức, cá nhân đang cư trú, hoạt động kinh doanh, đầu tư trong khu du lịch Núi Cấm chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về cư trú, an ninh quốc phòng, xây dựng công trình, nhà ở, vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và quy định này.

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

 Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, các sở, ngành có liên quan trong việc:

a) Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết của khu du lịch Núi Cấm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng lộ trình và định hướng phát triển du lịch của tỉnh;

b) Hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và sử dụng các công trình di tích văn hóa-lịch sử theo qui định của pháp luật hiện hành;

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện quy định này và các quy định khác của pháp luật về du lịch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và hỗ trợ hồ sơ thủ tục cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực du lịch;

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở ngành có liên quan trong việc thẩm định hồ sơ dự án đầu tư phát triển du lịch tại khu du lịch Núi Cấm theo quy hoạch được phê duyệt;

3. Sở Công Thương:

Thường xuyên tuyên truyền văn minh thương mại; tăng cường quản lý, kiểm tra việc chấp hành đăng ký kinh doanh, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; việc gian lận thương mại và hàng giả kém chất lượng tại khu du lịch Núi Cấm nhằm thu hút nhiều du khách đến tham quan mua sắm.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập các thủ tục về báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Hướng dẫn các thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư vào khu du lịch Núi Cấm.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Thực hiện quản lý, bảo vệ rừng theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

b) Xây dựng và triển khai chương trình trồng bổ sung rừng, xen canh vườn cây ăn trái phục vụ du khách phù hợp với quy hoạch phát triển, bảo vệ rừng do ngành quản lý và có trách nhiệm theo dõi quản lý các loài động vật hoang dã quí hiếm theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Sở Xây dựng:

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, các sở, ngành thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng các công trình trong khu du lịch Núi Cấm theo thẩm quyền đúng quy hoạch đã được phê duyệt;

b) Giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, hướng dẫn việc triển khai các dự án đầu tư, thỏa thuận giải pháp kiến trúc quy hoạch cho các công trình xây dựng trong khu du lịch Núi Cấm theo đúng quy hoạch và pháp luật.

7. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt khi Nhà nước có nhu cầu thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển khu du lịch Núi Cấm;

b) Hướng dẫn thực hiện và phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá trong hoạt động kinh doanh du lịch.

8. Sở Y tế:

a) Phối hợp với các ngành chức năng mời gọi và hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập chất lượng cao để phục vụ du khách trong và ngoài nước có nhu cầu khám, chữa bệnh và nghỉ dưỡng (nhất là khách du lịch Campuchia); Thường xuyên tăng cường việc kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các loại thuốc gia truyền, đông dược bày bán trong khu du lịch Núi Cấm;

b) Phối hợp các sở, ngành chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trong khu du lịch Núi Cấm bảo đảm an toàn vệ sinh cho du khách và cộng đồng dân cư.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương giải quyết các tệ nạn xã hội, tổ chức thu gom các đối tượng lang thang, người ăn xin đeo bám khách du lịch đưa vào các Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.

10. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, các sở, ngành quản lý dự án đầu tư các công trình du lịch có liên quan đến hệ thống giao thông đường bộ và phối hợp kiểm tra tình hình trật tự tại bến đỗ xe lấn chiếm hành lang lộ giới, lòng lề đường và các phương tiện giao thông đường bộ theo thẩm quyền;

 Riêng hệ thống giao thông trong khu du lịch Núi Cấm thuộc đường chuyên dùng phục vụ trong khu du lịch.

11. Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Báo An Giang tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các hoạt động trong khu du lịch và thường xuyên tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy... trong khu du lịch Núi Cấm cho cộng đồng dân cư và du khách.

12. Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh:

Phối hợp với địa phương và các sở, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 07/2000/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại khu du lịch Núi Cấm.

13. Công ty Điện nước An Giang:

a) Có trách nhiệm đầu tư hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho Khu du lịch Núi Cấm theo chủ trương đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Bảo đảm cung cấp đủ số lượng và chất lượng nước sinh hoạt cho nhu cầu sử dụng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các hộ dân trong khu tái định cư của khu du lịch Núi Cấm.

14. Điện lực An Giang:

a) Có trách nhiệm đầu tư đường dây trung thế và hạ thế để bán điện cho các cơ sở kinh doanh và hộ dân đang cư trú trong khu du lịch Núi Cấm với số lượng và chất lượng điện năng theo quy hoạch của ngành Điện;

b) Chủ động kiểm tra thường xuyên công tác truyền tải điện trong Khu du lịch, đặc biệt trong mùa khô và mùa mưa bảo để phòng chống cháy, nổ, bảo vệ an toàn cho hoạt động của khu du lịch Núi Cấm.

15. Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang:

a) Có trách nhiệm với vai trò được giao làm chủ đầu tư các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khu Du lịch Núi Cấm có sử dụng vốn ngân sách; tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư đúng theo các quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng. Có trách nhiệm tổ chức khai thác hiệu quả các công trình đã được đầu tư, nhằm đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc kêu gọi đầu tư và hoạt động kinh doanh trong khu du lịch Núi Cấm.

b) Có trách nhiệm theo dõi quá trình đầu tư của các dự án trong khu du lịch Núi Cấm; có trách nhiệm cùng các nhà đầu tư phản ánh các vướng mắc, phát sinh trong quá trình đầu tư đến các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên để được hỗ trợ kịp thời hoặc báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang để được xử lý.

16. Đối với Doanh nghiệp và Cộng đồng dân cư

a) Các đơn vị hoạt động trong khu du lịch Núi Cấm có trách nhiệm tham gia đóng góp chi phí giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và tích cực thực hiện công tác bảo vệ khu du lịch theo quy định của cơ quan thẩm quyền.

b) Đối với nhân dân kể cả các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong khu du lịch Núi Cấm phải thực hiện đúng quy hoạch xây dựng, bảo vệ rừng và bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử và cảnh quan môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và cư dân sinh sống trong khu du lịch Núi Cấm có hành vi vi phạm quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tồ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm tạo điều kiện cho đoàn thanh tra, kiểm tra thi hành nhiệm vụ và chấp hành quyết định của đoàn, đồng thời có quyền giải trình, khiếu nại đối với kết luận của đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định hiện hành.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18.

1. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cùng với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng theo chức năng đã được phân cấp căn cứ quy định này tiến hành xây dựng nội quy cụ thể để quản lý phù hợp, hiệu quả./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 01/07/2009 về quản lý hoạt động kinh doanh của khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.965

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159